TELEFON BELGISI

+99312 92-72-25

+99312 92-72-44

SALGYSY

Aşgabat şäheri, A.Nowaýy köçesi, jaý 88

IŞ WAGTY
duş siş çar pen anna şen ýekş
09:00
18:00
- 09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýiMuzeý Türkmenistanyň Prezidentiniň 2005-nji ýylyň 19-njy ýanwarynda çykaran 7069 belgili Karary esasynda döredilýär we 17-nji fewralda muzeýiň täze, döwrebap binasy dabaraly ýagdaýda açylýar, muzeýiň 4832 inedördül metr sergi meýdany bolup, hemişelik sergi zallarynyň 10-sy we 1 sany wagtlaýyn sergi zaly bar. Muzeýiň gurluşygyny Fransiýanyň “Buig” gurluşyk firmasy ýerine ýetirdi.

Muzeý ak mermere bürenip, depesinde gögümtil gümmez bina edilendir. Bina üç gatdan ybarat bolup, birinji, ikinji gatynda muzeýiň ekspozisiýasy görkezilýär. Ikinji gatda muzeýiň işgärleri üçin iş otaglary hem-de 215 orunlyk mejlisler otagy ýerleşýär. Üçünji gatda kitaphana we okalga zaly bar. Muzeýiň iň aşaky, ýarym ýerzemin gatynda bolsa muzeý esbaplary saklanylýan otaglar, barlaghanalar we eserleriň durkuny dikeldiş ussahanalary ýerleşýär. Muzeýde jemi 16 müňe golaý muzeý gymmatlygy saklanylýar. Ekspozisiýa meýdany 4832 inedördül metr bolan bu muzeýde 133 hünärmen işleýär.