TELEFON BELGISI

+99312 92-31-37

SALGYSY

Aşgabat şäheri, 1984 (Puşkin) köçesiniň 22-nji jaýy

IŞ WAGTY
duş siş çar pen anna şen ýekş
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
-

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasyMaýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagynda hereket edýän baýry ýokary hünär okuw mekdepleriniň biri bolmak bilen, bu okuw mekdebi aýdym-saz ugrunyň hünärleri boýunça ýokary hünär bilimli hünärmenleri taýýarlaýar. Konserwatoriýa ýurdumyzyň medeniýet, sungat edaralaryny, bilim-terbiýeçilik ojaklaryny, döredijilik birleşmelerini saz gurallarynyň dürli görnüşlerinde kämil ýerine ýetirijiler, aýdym-saz sungatyny öwrenijiler, mugallym-hünärmenler bilen üpjün edýän okuw mekdebidir.

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy 1972-nji ýylda esaslandyrylýar, 1993-nji ýylda Milli konserwatoriýa bolýar, 2019-njy ýylda bu ýokary okuw mekdebine Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewanyň ady dakylýar.

Milli konserwatoriýada hereket edýän fakultetler, kafedralar, okadylýan hünärler:

FAKULTETLER:

 • Halk sazy fakulteti.
 • Orkestr saz gurallary fakulteti.
 • Aýdym, dirižýorlyk we saz mugallymçylygy fakulteti.
 • Kompozisiýa, saz öwreniş we fortepiano fakulteti.

KAFEDRALAR:
 • Halk saz gurallary kafedrasy.
 • Türkmen sazy kafedrasy.
 • Bagşyçylyk sungaty kafedrasy.
 • Üflenip we kakylyp çalynýan saz gurallary kafedrasy.
 • Kirişli saz gurallary kafedrasy.
 • Estrada sungaty kafedrasy.
 • Dirižýorlyk kafedrasy.
 • Ýekelikde aýdym aýtmak kafedrasy.
 • Saz mugallymy kafedrasy.
 • Kompozisiýa we gurallama kafedrasy.
 • Sazyň taryhy kafedrasy.
 • Sazyň nazaryýeti kafedrasy.
 • Ýörite fortepiano kafedrasy.
 • Umumy fortepiano kafedrasy.
 • Kamera ansambly kafedrasy.
 • Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasy.

HÜNÄRLER:
 • Opera sungaty.
 • Aýdym sungaty.
 • Bagşy.
 • Türkmen sazy.
 • Fortepiano.
 • Üflenip we kakylyp çalynýan saz gurallary.
 • Estrada sungaty.
 • Halk saz gurallary.
 • Kirişli saz gurallary.
 • Kompozisiýa.
 • Sazşynaslyk.
 • Türkmen sazynyň taryhy we nazaryýeti boýunça sazşynaslyk
 • Hor dirižýorlygy.
 • Orkestr dirižýorlygy.
 • Saz mugallymçylygy.

E-mail: tnc.onservatory@gmail.com