”Aşgabat” kinoteatry

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň 115-nji jaýy.

”Aşgabat” kinoteatry 2011-nji ýylyň 29-njy iýunynda, hut hormatly Arkadagymyzyň özüniň açyp, ak pata bermegi bilen ulanmaga berildi.

“Türkmenistan” kinokonsert merkezi

Oguzhan köçesiniň 13-nji jaýy.

«Türkmenistan» kinokonsert merkezi 2010-njy ýylda fewral aýynyň 09-na Hormatly Prezidentimiz açyp, özüniň ak patasyny berdi. «Türkmenistan» kinokonsert merkezi doly hojalyk hasaplaşygynda duran Döwlet edarasy.

”Watan” kinokonsert merkezi

Aşgabat ş. Görogly köçesiniň 46-njy jaýy

Durky täzelenen “Watan” kinokonsert merkeziniň esasy wezipesi Türkmen nusgawy we häzirki zaman kinofilmleri şeýle-de daşary ýurtlarda öndürilen çeper we multiplikasion filmleri paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna we myhmanlaryna görkezmekden ybarat bolup durýar.

Ahal welaýat kitaphanasy

Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby, Änew şäheri, Ahal köçesi, jaý 15

2010-njy ýylyň 24-nji fewralynda Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň karary esasynda welaýat kitaphanasy hökmünde döredilýär.

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy

Aşgabat şäheri, Seýitnazar Seýdi köçesi, jaý 1/1.

Kitaphana 1935-nji ýylda esaslandyrylýar. Bu kitaphananyň häzirki ýerleşýän binasy 1976-njy ýylda gurlup tabşyrylýar, kitaphana bu binada 2007-nji ýyldan bäri hereket edýär.

Balkan welaýat kitaphanasy

Balkan welaýaty, Balkanabat şäheri, Uzboý köçesi, Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky seýilgäh.

Kitaphana Balkan welaýatynda baş kitaphana bolmak bilen, welaýat, etrap, şäher, şäherçe, oba ýerlerinde ýaşaýan ýerli we daşary ýurt raýatlaryna kitaphana hem-de habar beriş hyzmatyny guraýan medeni aň-bilim we habar beriş döwlet edarasy bolup durýar.

Daşoguz welaýat kitaphanasy

Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheri, N.Andalyp şaýoly, jaý 23

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 10-njy dekabryndaky kararyna laýyklykda, Daşoguz şäherinde Daşoguz welaýat kitaphanasynyň täze binasynyň gurluşygy ýerine ýetirildi we bu bina 2014-nji ýylyň sentýabr aýynyň 23-ine dabaraly ýagdaýda açyldy.

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy

Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, jaý 12

Ýurdumyzyň baş kitaphanasy bolan Döwlet kitaphanasy 1892-nji ýylda esaslandyrylyp, ilkinji okyjylaryny 1895-nji ýylyň maý aýynda kabul edip başlaýar.

Lebap welaýat kitaphanasy

Lebap welaýaty, Türkmenabat şäheri, Bitarap Türkmenistan köçesi, jaý 91/1

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 10-njy dekabryndaky kararyna laýyklykda, Türkmenabat şäherinde Lebap welaýat kitaphanasynyň täze binasynyň gurluşygy ýerine ýetirildi we bu bina 2014-nji ýylyň oktýabr aýynyň 18-ine dabaraly ýagdaýda açyldy.

Mary welaýat kitaphanasy

Mary welaýaty, Mary şäheri, Gowşuthan köçesi, jaý 3

Welaýat kitaphanasy 1912-nji ýylda döredilýär. Kitaphana ýerli şertlere görä, okyjylaryň dürli toparlaryna kitaphana hyzmatyny köpçülikleýin, toparlaýyn we ýekebara usullarda ýola goýýar.

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy

Aşgabat şäheri, 1984 (Puşkin) köçesiniň 22-nji jaýy

M.Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagynda hereket edýän baýry ýokary hünär okuw mekdepleriniň biri bolmak bilen, bu okuw mekdebi ...

Türkmen döwlet medeniýet instituty

Aşgabat şäheri, 1945 (10 ýyl Abadançylyk) köçesiniň 114-nji jaýy

Türkmen döwlet medeniýet instituty Türkmenistanyň Prezidentiniň kararyna laýyklykda 1992-nji ýylda döredilýär

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy

Aşgabat şäheriniň A.Nowaýy köçesiniň 90-njy jaýy

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy ýurdumyzda hereket edýän abraýly ýokary hünär okuw mekdepleriniň biri.

Balkan welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat şäheri, Uzboý köçesi

Welaýatyň Balkanabat şäherinde ýerleşýän welaýat muzeýi ýerli sebitde muzeý işini amala aşyrmak boýunça döwlet maksatnamasyny ýerine ýetirýär.

Daşoguz welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi

Türkmenistan, Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheri, N.Andalyp şaýoly, jaý 25

Muzeýiň işiniň esasy maksatlarynda hem-de wezipelerinde taryhy, medeni ýadygärlikleriň, muzeý ähmiýetli gymmatlyklaryň hasabatyny ýöretmek...

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi

Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, jaý 30

Türkmenistanda muzeý işini ösdürmek we muzeýleriň halkymyzyň medeni durmuşyndaky ähmiýetini ýokarlandyrmak hem-de ýurdumyzda muzeý işiniň...

„Gökdepe“ milli muzeýi

Ahal welaýaty, Gökdepe etraby, Gökdepe şäherçesi, Angarbaýew köçesi, jaý 4

Muzeýiň binasy 3 gatdan ybarat bolup, onuň 1-nji gatynda türkmenleriň durmuşy, etnografiýasy, Türkmenistanyň taryhy, Gökdepe söweşi bilen ...

Lebap welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi

Lebap welaýaty, Türkmenabat şäheri, S.Nyýazow şaýoly

Muzeý öz gaznasyndaky muzeý gymmatlyklaryny ylmy taýdan öwrenýär, olaryň ylmy beýanyny we pasportyny düzýär, şol gymmatlyklar bilen ...

Mary welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi

Mary welaýaty, Mary şäheri, Gowşuthan köçesi, jaý 22

Muzeý ýerli şertlerde taryhy, medeni ýadygärlikleriň, muzeý ähmiýetli gymmatlyklaryň hasabatyny ýöretmek, gorap saklamak, öwrenmek...

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýi

Aşgabat şäheri, A.Nowaýy köçesi, jaý 88

Muzeý ak mermere bürenip, depesinde gögümtil gümmez bina edilendir. Bina üç gatdan ybarat bolup, birinji, ikinji gatynda muzeýiň ekspozisiýasy görkezilýär

Watan mukaddesligi muzeýi

Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Bekrewedäki Ýadygärlikler toplumy, Bekrewe ýoly, jaý 71/1

Watan mukaddesligi muzeýi medeni aň-bilim we ylmy-barlag edarasy bolmak bilen, ýurdumyzyň muzeý ulgamy babatdaky döwlet ...

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň 78-nji jaýy

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry (ozalky Mollanepes adyndaky türkmen döwlet akademiki drama teatry) 1926-njy ýylda...

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry

Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň 65-nji jaýy

Türkmen döwlet opera we balet teatry 1941-nji ýylda açylýar. Onuň sahnasynda ilki G.Kahiani tarapyndan ýazylan «Bagşynyň ykbaly» operasy, soňra ...

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolynyň 46-njy jaýy.

Türkmenistanda Ýaş tomaşaçylar teatry ilkinji gezek 1937-nji ýylda döredildi. 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan ýer titremesi zerarly...

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň 142-nji jaýy

Rus drama teatry L.Lonskoýyň ýolbaşçylyk etmeginde 1926-njy ýylyň oktýabr aýynda döredildi.

Türkmen döwlet gurjak teatry

Aşgabat şäheriniň Garaşsyzlyk şaýolunyň 73-nji jaýy

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mermer paýtagty Aşgabadyň gujagynda ýaşyl baga bürenip oturan Türkmen döwlet gurjak teatry...

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky Talyplar teatry

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň 76-njy jaýy

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda teatr sungatyny has-da ösdürmek, mähriban Watanymyzda gazanylýan ösüşleri...

Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatry

Balkanabat şäheriniň Uzboý köçesiniň 198-nji jaýy

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallasy bilen ýurdumyzda gysga möhletiň içinde köp sanly medeni maksatly...

Daşoguzyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatry

Daşoguz şäheriniň Görogly köçesiniň 43-nji jaýy

1938-nji ýylda Daşoguz welaýatynyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatry professional ...

Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatry

Türkmenabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan köçesiniň 91-nji jaýy

Teatryň döredijilik ýolunyň ilkinji sahypasy 1979-njy ýylyň 29-njy dekabrynda Nazar Geldiýewiň «Seýdi» atly spektakly ...

Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatry

Mary şäheriniň Gowşut han köçesiniň 14-nji jaýy

Türkmen halkynyň söýgüli şahyry Mämmetweli Keminäniň adyny göterýän Marynyň döwlet drama teatry ýurdumyzda iň bir söýgüli...

Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezi

Aşgabat

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezi iki sany binadan durýar

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgi

Aşgabat

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgi

Bagtyýarlyk döwrüniň medeniýet öýleri

Türkmenistan

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň şäherlerinde, şäherçelerinde, etrap merkezlerinde, obalarynda önümçilik...

Türkmenistanyň döwlet sirki

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň 134-nji “A” jaýy

Garaşsyz, Hemişelik Bitarap Türkmenistanda milli sirk sungatyny ösdürmek, şan-şöhraty bütin dünýä ýaýran ahalteke bedewleriniň, türkmen...

Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasy

Arkadag şäheriniň Keýmir Kör 5

Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasy kitaphana hem-de habar beriş hyzmatyny amala aşyrýan döwlet edarasydyr. Kitaphana Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyna degişlidir.