HABARLAR


ARKADAGLY ZAMANDA GALKYNAN SUNGAT

Teatr we kino dünýäsi

02.12.2021

Teatr sungaty — köpugurly kämil sungat. Ösýän-özgerýän, döwrebap ruhy talaplara laýyklykda baýlaşýan sungat. Täze döredijilik gözlegleriniň çuňluklaryna aralaşmagy başarýan, açyşlaryň täsinliklerini döretmegiň mümkinçiliklerine eýe

TEATR – JADYLY DÜNÝÄ

Teatr we kino dünýäsi

01.12.2021

Ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlyk ýyllarynda bagtyýar halkymyzyň milli medeniýetiniň naýbaşy nusgalarynyň dünýäde ykrar edilmeginiň, medeniýet we sungat nesilleriniň zehin-ukybynyň gülläp açylmagynyň ajaýyp eýýamynyň

Magtymguly, adyň doldy jahana...

Teatr we kino dünýäsi

20.08.2021

Şu ýylyň 7-13-nji awgusty aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan şäherinde türki halklaryň «Nowruz» atly XV halkara festiwaly geçirildi. Festiwala Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama

Bilbil sahnada saýranda

Teatr we kino dünýäsi

01.07.2021

25-nji iýunda Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda täze sahnalaşdyrylan «Gül-Bilbil»

«Saz rowaýatyndaky» sungat hakykaty

Teatr we kino dünýäsi

01.07.2021

Lebabyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatry «Saz rowaýaty» atly täze oýny bilen Medeniýet hepdeligine sowgatly geldi. Bu oýun Lebap sebitlerinde irki döwürlerden bäri aýdylyp gelinýän «Gelin ýöreýşi»

GDA gatnaşyjy döwletleriň teatr režissýorlarynyň halkara onlaýn-duşuşygy

Teatr we kino dünýäsi

21.10.2020

20-nji oktýabrda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp, onlaýn görnüşde GDA gatnaşyjy döwletleriň teatr režissýorlarynyň halkara döredijilik duşuşygy geçirildi.

Grim sungaty

Teatr we kino dünýäsi

12.08.2020

Sungat ýaly gyzykly, şol sanda gözellige bendi ediji başga zat ýokmyka diýýärin. Milli medeniýetimiziň bir ülşüni düzýän grim sungaty gözbaşyny gadym döwürlerden alyp gaýdýar.

«Nejep oglan» dessanynyň saz dünýäsi

Teatr we kino dünýäsi

03.07.2020

«Nejep oglan» dessany saz mirasymyzda bagşy durmuşy bilen baglanyşykly dessan bolup, halypa-şägirtlik däpleri dessanyň içinden eriş-argaç bolup geçýär.

Sahna oýnunyň ilkinji görkezilişi boldy

Teatr we kino dünýäsi

25.06.2020

Bilşimiz ýaly, Daşoguz welaýatynda Türkmenistanyň Medeniýet hepdeligine gabatlanyp geçirilýän çäreler dowam edýär.

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezlerinde 2020-nji ýylyň 23-28-nji iýun aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň we konsertleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

19.06.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezlerinde 2020-nji ýylyň 23-28-nji iýun aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň we konsertleriň tertibi