HABARLAR


2022-nji ýylyň sentýabr aýynyň 05-11 aralygy ýurdumyzyň teatrlarynda we döwlet sirkinde görkeziljek sahna oýunlarynyň TERTIBI

Teatr we kino dünýäsi

07.09.2022

2022-nji ýylyň sentýabr aýynyň 05-11 aralygy ýurdumyzyň teatrlarynda we döwlet sirkinde görkeziljek sahna oýunlarynyň TERTIBI

“TÜRKMEN TEATR SUNGATY” FESTIWALYNYŇ ÝAPYLYŞ DABARASY

Teatr we kino dünýäsi

26.05.2022

«Türkmen teatr sungaty» atly festiwalynyň ýapylyşy özboluşly dabaralara beslendi. Günüň birinji ýarymynda ýurdumyzyň belli artistleri, medeniýet we sungat ussatlary, teatr muşdaklary gözel paýtagtymyz Aşgabatda bäş günläp dowam eden Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatryna jemlendiler.

WELAÝAT TEATRLARY FESTIWALA TAÝÝARLYKLY GELDILER

Teatr we kino dünýäsi

24.05.2022

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň guramagynda 2022-nji ýylyň 21–25-nji maýynda ýurdumyzyň teatrlarynyň arasynda giň gerimli dabaralara beslenip geçirilýän «Türkmen teatr sungaty»

ÖMÜR DARAGTYNYŇ GÖZELLIGI

Teatr we kino dünýäsi

12.05.2022

Bilşimiz ýaly, 12-13-nji maýda ak mermerli paýtagtymyzda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumy hem-de zenanlaryň dialogy geçirilýär.

Türkmen döwlet gurjak teatrynda täze eser sahnalaşdyryldy

Teatr we kino dünýäsi

01.04.2022

Türkmen döwlet gurjak teatrynda “Serçä öwrülen oglanjyk” atly spektakl sahnalaşdyryldy. Bu spektakl ýazyjy Kömek Kulyýewiň “Adam bolmak kyn” atly powesti esasynda taýýarlanyldy.

Teatrlaryň baýramçylyk sowgatlary

Teatr we kino dünýäsi

30.12.2021

Täze, 2022-nji ýyla ýurdumyzyň teatrlary hem baýramçylyk sowgatlary bilen geldiler. Baş drama teatrynyň taýýarlan «Gülki agşamy» atly çykyşlary tomaşaçylarda ýakymly täsir galdyrýar. Sahna keşplerini ussatlyk bilen

ARKADAGLY ZAMANDA GALKYNAN SUNGAT

Teatr we kino dünýäsi

02.12.2021

Teatr sungaty — köpugurly kämil sungat. Ösýän-özgerýän, döwrebap ruhy talaplara laýyklykda baýlaşýan sungat. Täze döredijilik gözlegleriniň çuňluklaryna aralaşmagy başarýan, açyşlaryň täsinliklerini döretmegiň mümkinçiliklerine eýe

TEATR – JADYLY DÜNÝÄ

Teatr we kino dünýäsi

01.12.2021

Ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlyk ýyllarynda bagtyýar halkymyzyň milli medeniýetiniň naýbaşy nusgalarynyň dünýäde ykrar edilmeginiň, medeniýet we sungat nesilleriniň zehin-ukybynyň gülläp açylmagynyň ajaýyp eýýamynyň

Magtymguly, adyň doldy jahana...

Teatr we kino dünýäsi

20.08.2021

Şu ýylyň 7-13-nji awgusty aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan şäherinde türki halklaryň «Nowruz» atly XV halkara festiwaly geçirildi. Festiwala Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama

Bilbil sahnada saýranda

Teatr we kino dünýäsi

01.07.2021

25-nji iýunda Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda täze sahnalaşdyrylan «Gül-Bilbil»