HABARLAR


ROMEO WE JULÝETTA

Teatr we kino dünýäsi

04.11.2022

Wilýam Şekspiriň «Romeo we Julýetta» tragediýasy dünýä meşhur eserleriň biridir. Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatrynda tomaşaçylara hödürlenýän bu eser, söýgi hakyndaky ajaýyp eserdir.

NAÝBAŞY TOWŞAN

Teatr we kino dünýäsi

03.11.2022

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda sahnalaşdyrylan, tanymal rus dramaturgy I.Çernyşewiň körpe tomaşaçylar üçin ýazan, dünýäniň birnäçe döwletleriniň sahnasynda goýulan meşhur “Naýbaşy towşan” eserini teatryň zehinli režissýory

Teatrlaryň döredijilik saparlary

Teatr we kino dünýäsi

02.11.2022

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry 24 — 31-nji oktýabrda Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň hem-de etraplarynyň döwrebap medeniýet öýlerinde «Söýgi duralgasy» atly sahna oýnuny we «Geliň, gülşeliň!» atly aýdym

«AÝY» («ÇOÇA»)

Teatr we kino dünýäsi

01.11.2022

Bu sahna oýny Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatrynyň soňky möwsümlerde sahna çykaran eserleriniň özboluşlylarynyň biri. Bu spektakly beýik rus ýazyjysy A.P.Çehowyň adybir eseri esasynda

KÖŇÜL KIRIŞLERI

Teatr we kino dünýäsi

28.10.2022

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda sahnalaşdyrylan S.Serbazow bilen M.Mämmetgurbanowyň “Köňül kirişleri” atly sahna oýny spektakly teatr muşdaklarynyň gyzgyn söýgüsine mynasyp boldy. Bu drama eserini

“Süýji durmuşyň gapysy”

Teatr we kino dünýäsi

28.10.2022

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda “Süýji durmuşyň gapysy” ady bilen täze sahna eseri goýuldy. Bu dramany Türkmenistanyň halk artisti, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň uly mugallymy, Aşyrmyrat Gurbanow sahnalaşdyrdy.

« MAGTYMGULY-KÖŇÜL GUŞY »

Teatr we kino dünýäsi

17.10.2022

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatrynda «Magtymguly-köňül guşy» ady bilen täze sahna eseri goýuldy. Bu dramany teatryň baş režissýory, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri

“Yşk mekany Hindistan” sahna eseri

Teatr we kino dünýäsi

14.10.2022

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň eşretli zamanasynda ýaşaýan bagtyýar halkymyza “Yşk mekany Hindistan” atly täze sahna eseri sahnalaşdyryldy.

2022-nji ýylyň sentýabr aýynyň 05-11 aralygy ýurdumyzyň teatrlarynda we döwlet sirkinde görkeziljek sahna oýunlarynyň TERTIBI

Teatr we kino dünýäsi

07.09.2022

2022-nji ýylyň sentýabr aýynyň 05-11 aralygy ýurdumyzyň teatrlarynda we döwlet sirkinde görkeziljek sahna oýunlarynyň TERTIBI

“TÜRKMEN TEATR SUNGATY” FESTIWALYNYŇ ÝAPYLYŞ DABARASY

Teatr we kino dünýäsi

26.05.2022

«Türkmen teatr sungaty» atly festiwalynyň ýapylyşy özboluşly dabaralara beslendi. Günüň birinji ýarymynda ýurdumyzyň belli artistleri, medeniýet we sungat ussatlary, teatr muşdaklary gözel paýtagtymyz Aşgabatda bäş günläp dowam eden Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatryna jemlendiler.