HABARLAR


TÄZE DÖWRÜŇ ÖSÜŞLERI BILEN SAZLAŞYKLY GADAM URUP

Teatr we kino dünýäsi

28.06.2024

Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatrynda kino sungatyna bagyşlanan döredijilik duşuşygy we «Kompozitor» atly çeper filmiň görkezilişi boldy. Türkmen kino sungatynyň şöhratly taryhynyň bardygyny bellemek gerek.

«ÄLEM NURY» SAHNADA

Teatr we kino dünýäsi

24.06.2024

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda Arkadag şäherinde geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatrynyň döredijilik topary akyldar şahyrymyzyň ýaşan ýyllaryny öz içine alýan «Älem nury» atly täze spektakly tomaşaçylara hödürlediler.

Türkmen teatrlarynyň sahnalarynda 14-19-njy iýuny aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!

Teatr we kino dünýäsi

12.06.2024

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2024-nji ýylyň 14—19-njy iýuny aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Türkmen teatrlarynyň sahnalarynda 7-9-njy iýuny aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!

Teatr we kino dünýäsi

05.06.2024

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2024-nji ýylyň 7—9-njy iýuny aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

BILDIRIŞ

Teatr we kino dünýäsi

03.06.2024

Türkmenistanyň Döwlet sirki iýun aýynyň 8-9-na sagat 18:00-da Sizi sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar. Çykyşlaryň dowamynda Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň artistleriniň şowhunly sahnalarynda dünýä belli «Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar toparynyň ahalteke bedewlerinde ýerine ýetirýän

Türkmen teatrlarynyň sahnalarynda 31-nji maýy-2-nji iýuny aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!

Teatr we kino dünýäsi

29.05.2024

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2024-nji ýylyň 31-nji maýy—2-nji iýuny aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

BILDIRIŞ

Teatr we kino dünýäsi

28.05.2024

Mähriban tomaşaçylar! Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynyň saýasynda ýaş nesillere we körpelere edilýän atalyk aladalar has hem artýar. Türkmenistanyň Döwlet sirki hem şol ýörelgelerden ugur alyp, ýurdumyzda giňden bellenilip geçirilýän «Çagalary goramagyň halkara güni» mynasybetli 1-2-nji iýunda sagat 18:00-da

BILDIRIŞ

Teatr we kino dünýäsi

25.05.2024

Mähriban watandaşlar! Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Köpetdagyň gözel künjeginde ýerleşýän Arkadag şäheriniň Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirkinde her hepdäniň ýekşenbe günleri sagat 15:00-da ajaýyp sirk oýunlarymyza tomaşa etmäge çagyrýarys.

BILDIRIŞ

Teatr we kino dünýäsi

20.05.2024

Türkmenistanyň Döwlet sirki maý aýynyň 26-na sagat 18:00-da Sizi sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar. Çykyşlaryň dowamynda Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň artistleriniň şowhunly sahnalarynda dünýä belli «Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar toparynyň ahalteke bedewlerinde ýerine ýetirýän çylşyrymly hereketleriniň, parahatçylygyň nyşany bolan ak «Pawlin» kepderileriniň,

BILDIRIŞ

Teatr we kino dünýäsi

10.05.2024

Türkmenistanyň Döwlet sirki, Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli, 2024-nji ýylyň maý aýynyň 18-19-na sagat 18:00-da görkeziljek «Ganatly bedewler» atly sahnalaşdyrYlan sirk oýunlary görmäge çagyrýar.