HABARLAR


1 — 3-nji dekabr aralygynda Türkmenistanyň teatrlarynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!

Teatr we kino dünýäsi

28.11.2023

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2023-nji ýylyň 1 —3-nji dekabry aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi:

Türkmenistanyň teatrlarynda 24 — 26-njy noýabr aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!

Teatr we kino dünýäsi

22.11.2023

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2023-nji ýylyň 24 — 26-njy noýabry aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi:

«Magtymguly — köňül guşy» halkara festiwalyň jemleýji sahnasy boldy

Teatr we kino dünýäsi

16.11.2023

Şu gün ýurdumyzda geçirilýän «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwalyň jemleýji güni. Dünýäniň birnäçe ýurdundan gelen teatrlaryň döredijilik toparlarynyň gatnaşmagynda geçirilen halkara festiwalyň jemleýji güni Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatrynda «Magtymguly — köňül guşy» atly sahna eseriniň görkezilişi boldy.

«Söýgi we hasrat» atly sahna eseri halkara festiwala gatnaşyjylara görkezildi

Teatr we kino dünýäsi

15.11.2023

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynyň döredijilik topary ýurdumyzda geçirilýän «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwalyň çäklerinde oňa gatnaşýan daşary ýurtly teatr ussatlary üçin «Söýgi we hasrat» atly sahna eserini görkezdiler.

Türkmen döwlet gurjak teatrynda Türkiýäniň Kölegeler teatry çykyş etdi

Teatr we kino dünýäsi

15.11.2023

Şu gün Türkmen döwlet gurjak teatrynda Türkiýe Respublikasynyň Kölegeler teatrynyň döredijilik topary ýurdumyzda geçirilýän «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwalyň çäklerinde «Garagöz we Hajiwat» atly oýny bilen çykyş etdiler.

Halkara festiwalyň çäginde türkmen artistleri «Ak gämi» atly sahna eseri bilen çykyş etdiler

Teatr we kino dünýäsi

15.11.2023

Şu gün ýurdumyzda geçirilýän «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwalyň çäginde Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň döredijilik topary halkara festiwala gatnaşyjylara «Ak gämi» atly sahna eserini görkezdiler.

Azerbaýjanly artistler «Edelweýs ýa-da sen mydama meniň ýanymda» atly sahna eserini görkezdiler

Teatr we kino dünýäsi

15.11.2023

Şu günler ýurdumyzda Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan guralýan «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwaly dowam edýär. Festiwalyň ikinji gününde Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatrynda Azerbaýjan Respublikasynyň Şuşa döwlet sazly drama teatrynyň döredijilik toparynyň halkara festiwala getiren «Edelweýs ýa-da sen mydama meniň ýanymda» atly sahna eseri görkezildi.

Aşgabatda Galiasgar Kamal adyndaky Tatar döwlet akademiki teatrynyň artistleri «Gelmişek» atly sahna eseri bilen çykyş etdiler

Teatr we kino dünýäsi

15.11.2023

Aşgabatda hem-de Arkadag şäherlerinde geçirilýän «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwaly dowam edýär. Şu gün festiwalyň ikinji güni.

Özbegistanyň Horezm welaýatynyň sazly drama teatry «Şasenem we Garyp» atly sahna eseri bilen Aşgabatda çykyş etdi

Teatr we kino dünýäsi

14.11.2023

Türkmenistanda «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwaly dowam edýär. Şu gün ir bilen halkara festiwalyň açylyş dabarasy geçirildi. Üç günläp dowam etjek halkara festiwalyň ilkinji güni oňa gatnaşýan myhmanlara, şeýle-de Aşgabat we Arkadag şäherleriniň ýaşaýjylary we myhmanlary üçin görkezilen sahna eserleri barada habar berdik.

Täjigistanyň M.Wahidow adyndaky döwlet ýaşlar teatry Aşgabatda geçirilýän halkara festiwalda çykyş etdi

Teatr we kino dünýäsi

14.11.2023

Şu gün Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatrynda ýurdumyzda geçirilýän «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwala gatnaşmaga gelen Täjigistanyň M.Wahidow adyndaky döwlet ýaşlar drama teatrynyň döredijilik toparynyň halkara festiwala getiren «Watandan alysda geçen gije» atly sahna eseriniň görkezilişi geçirildi.