HABARLAR


BILDIRIŞ

Teatr we kino dünýäsi

28.05.2024

Mähriban tomaşaçylar! Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynyň saýasynda ýaş nesillere we körpelere edilýän atalyk aladalar has hem artýar. Türkmenistanyň Döwlet sirki hem şol ýörelgelerden ugur alyp, ýurdumyzda giňden bellenilip geçirilýän «Çagalary goramagyň halkara güni» mynasybetli 1-2-nji iýunda sagat 18:00-da

BILDIRIŞ

Teatr we kino dünýäsi

25.05.2024

Mähriban watandaşlar! Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Köpetdagyň gözel künjeginde ýerleşýän Arkadag şäheriniň Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirkinde her hepdäniň ýekşenbe günleri sagat 15:00-da ajaýyp sirk oýunlarymyza tomaşa etmäge çagyrýarys.

BILDIRIŞ

Teatr we kino dünýäsi

20.05.2024

Türkmenistanyň Döwlet sirki maý aýynyň 26-na sagat 18:00-da Sizi sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar. Çykyşlaryň dowamynda Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň artistleriniň şowhunly sahnalarynda dünýä belli «Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar toparynyň ahalteke bedewlerinde ýerine ýetirýän çylşyrymly hereketleriniň, parahatçylygyň nyşany bolan ak «Pawlin» kepderileriniň,

BILDIRIŞ

Teatr we kino dünýäsi

10.05.2024

Türkmenistanyň Döwlet sirki, Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli, 2024-nji ýylyň maý aýynyň 18-19-na sagat 18:00-da görkeziljek «Ganatly bedewler» atly sahnalaşdyrYlan sirk oýunlary görmäge çagyrýar.

Türkmen teatrlarynyň sahnalarynda 9-12-nji maýy aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!

Teatr we kino dünýäsi

08.05.2024

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2024-nji ýylyň 9—12-nji maýy aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

«Magtymguly, düşdüň yşkyň güzerne» atly täze sahna oýny taýýarlanylýar

Teatr we kino dünýäsi

02.05.2024

Lebabyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda-da döwür bilen deň gadam urup, halkymyzyň ruhy dünýäsiniň genji-hazynasyny açyp görkezmeklige, nusgawy edebiýatymyzyň baş gahrymanlary, şöhratly taryhymyzda öçmejek yz goýan beýik şahsyýetler barada sahna eserlerini döretmeklige uly hyjuw we yhlas bilen çemeleşilýär.

Türkmen teatrlarynyň sahnalarynda 3-5-nji maýy aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!

Teatr we kino dünýäsi

02.05.2024

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2024-nji ýylyň 3—5-nji maýy aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

GURJAK ARTISTLERINIŇ HALKARA ÜSTÜNLIGI

Teatr we kino dünýäsi

01.05.2024

Türkmen döwlet gurjak teatry 2024-nji ýylyň aprel aýynyň 24-27-si aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Ankara şäherinde geçirilen 19-njy «Kiçijik hanymlar, kiçijik jenaplar» atly Halkara teatr festiwalynyň Kubogyna hem-de diplomyna mynasyp boldy.

Türkmen teatrlarynyň sahnalarynda 26-28-nji apreli aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!

Teatr we kino dünýäsi

25.04.2024

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2024-nji ýylyň 26—28-nji apreli aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Türkmen teatrlarynyň sahnalarynda 19-21-nji apreli aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!

Teatr we kino dünýäsi

16.04.2024

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2024-nji ýylyň 19—21-nji apreli aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi