HABARLAR


Wagyz-nesihat çäresi

Täzelikler

24.05.2022

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň, hukuk goraýjy edaralaryň, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de Aşgabat şäher häkimliginiň wekilleriniň gatnaşmagynda raýatlarymyzyň arasynda watansöýüjiligi, ynsanperwerligi,

Türkmenistan bilen Tatarystan Respublikasynyň arasyndaky parlamentara gatnaşyklar berkidilýär

Täzelikler

24.05.2022

23-nji maýda Milli Ge¬ňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Döwlet Ge¬ňeşiniň Başlygy Farid Muhametşiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

24.05.2022

23-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.

Aşgabatda “Türkmen teatr sungaty” festiwaly açyldy

Täzelikler

23.05.2022

21-nji maýda paýtagtymyzda medeni syýasatyň durmuşa geçirilmegine, milli ruhy mirasyň giň¬den wagyz edilmegine hem-de baýlaşdyrylmagyna uly üns berýän hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça geçirilýän “Türkmen teatr sungaty” atly festiwalyň açylyş dabarasy boldy.

TÜRKMENISTANDA DOSTLUKLY DÖWLETIŇ BAŞTUTANY HATYRALANDY

Täzelikler

23.05.2022

20-nji maýda Gökdepe metjidinde Milli Ge¬ňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy, hajy Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Birleşen Arap Emirlikleriniň merhum döwlet Baştutany Şeýh Halifa bin Zaýed Al Nahaýýanyň belli gününiň sadakasy berildi.

ELLER ARASSA BOLMALYDYR

Täzelikler

23.05.2022

Şahsy arassaçylyk düzgünlerini berk berjaý etmek — kesellerden goranmagyň iň ygtybarly usuly. Elleri ýygy-ýygydan ýuwmak peýdaly endik bolup, ol birnäçe ýokanç keselleriň öňüni almaga ýardam berýär. Sebäbi dürli kesel dörediji wiruslar we bakteriýalar ellerde toplanýar, olar ellän zatlarymyz arkaly bedene düşýär.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOW MÖHÜM GURLUŞYK DESGALARYNDA ALNYP BARYLÝAN IŞLER HEM-DE TÄZE TASLAMALAR BILEN TANYŞDY

Täzelikler

23.05.2022

20-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dikuçarda paýtagtymyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler we ýurdumyzyň baş şäheriniň durmuş düzümini toplumlaýyn esasda döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen taslamalar bilen tanyşdy.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GAZAGYSTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREMÝER-MINISTRINIŇ BIRINJI ORUNBASARYNY KABUL ETDI

Täzelikler

23.05.2022

20-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyza gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary Roman Sklýary kabul etdi.

Şanly baýramlaryň şanyna

Täzelikler

19.05.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda bagtyýar durmuşymyz toý-baýramlara, şanly senelere beslenýär, ähli ugurlarda uly zähmet ýeňişleri gazanylyp, belent sepgitlere ýetilýär.

B.Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebinde Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli sergi açyldy

Täzelikler

19.05.2022

Watanymyzyň esasy Kanuny – Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň hem-de belentde pasyrdaýan Döwlet baýdagymyzyň güni mynasybetli gurnalan sergide nakgaşçylyk, halyçylyk we zergärçilik işleri görkezildi.