HABARLAR


TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

Täzelikler

27.05.2023

26-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meselelerine garaldy.

“ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR NESIL”

Täzelikler

26.05.2023

Türkmen halkynyň milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistan – ähli çagalaryň arzuwlarynyň hasyl bolýan ýurdudyr» diýip bellän parasatly setirlerinden lezzet alýan bagtyýar çagalar bagtly ýaşap, döredijilik bilen meşgullanýarlar. «ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLAR» ýyly mynasybetli Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezi bilen bilelikde Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebiň okuwçylarynyň 1-nji iýun «Çagalary goramagyň Halkara güni» mynasibetli «ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR NESIL» atly çagalaryň döredijilik sergisi gurnaldy.

TÜRKMENISTANDA “SOŇKY JAŇ” MYNASYBETLI DABARALAR GEÇIRILDI

Täzelikler

26.05.2023

25-nji maýda Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdeplerinde okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli baýramçylyk dabaralary geçirildi.

UÇURYMLARA AK ÝOL!

Täzelikler

25.05.2023

Şu gün ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdeplerinde «Soňky jaň» dabaralary geçirilýär. Eziz Diýarymyzyň ähli künjeklerinde belent maksatlara ýetmäge ruhlanan ýaş oglan-gyzlaryň on müňlerçesiniň durmuşyndaky ýatdan çykmajak waka

Rumyniýada Türkmenistanyň medeniýet günleri açyldy

Täzelikler

25.05.2023

2023-nji ýylyň 22 — 26-njy maýynda Buharest we Konstansa şäherlerinde Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirilýär. Türkmenistanyň medeniýet günlerine gatnaşmak üçin Rumyniýa Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň wekillerinden, sungat işgärlerinden, alym-professorlardan, şeýle-de habarçylardan düzülen topar geldi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI BEÝIK BRITANIÝANYŇ ADATDAN DAŞARY WE DOLY YGTYÝARLY ILÇISINI KABUL ETDI

Täzelikler

25.05.2023

24-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Stiwen Konlony kabul etdi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI RUSSIÝA FEDERASIÝASYNYŇ ADATDAN DAŞARY WE DOLY YGTYÝARLY ILÇISINI KABUL ETDI

Täzelikler

25.05.2023

24-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Iwan Wolynkini kabul etdi.

Sungat sazlaşygy

Täzelikler

24.05.2023

2023-nji ýylyň maý aýynyň 23-ne Türkmenistanyň Çeperçilik Sergiler müdirliginiň Sergi jaýynda Türkmenistanyň Mary suratkeşleriniň “Sazlaşygyň yşgynda” atly toparlaýyn sergisi gurnaldy.

“Gadamy batly bagtyýar ýaşlar”

Täzelikler

24.05.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň döwletli ýolbaşçylygynda eziz halkymyzyň her bir güni uly ruhubelentliklere beslenýär.

GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW ADYNDAKY HOWANDARLYGA MÄTÄÇ ÇAGALARA HEMAÝAT BERMEK BOÝUNÇA HAÝYR-SAHAWAT GAZNASYNYŇ ÝANYNDAKY ÝAŞULULAR GEŇEŞINIŇ IKINJI MEJLISI

Täzelikler

23.05.2023

22-nji maýda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň ikinji mejlisini geçirdi.