HABARLAR


TÜRKMEN SURATKEŞLERINIŇ BAÝRAMÇYLYK SERGISI

Täzelikler

21.09.2023

23-nji sentýabrda Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirliginiň şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde «Garaşsyzlyk – parahatlyk binýady» atly baýramçylyk sergisi geçiriler. Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanyp guraljak sergide ýurdumyzyň ussat suratkeşleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllarynda

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI C5+1 KÖPTARAPLAÝYN HYZMATDAŞLYGYNYŇ BIRINJI DUŞUŞYGYNA GATNAŞDY

Täzelikler

21.09.2023

BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna gatnaşmak üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu gün günüň ikinji ýarymynda «C5+1» köptaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň birinji taryhy duşuşygyna gatnaşdy.

BALKAN WELAÝATYNYŇ MAGTYMGULY ETRABYNDA SURATKEŞLERIŇ DÖREDIJILIK SIMPOZIUMYNA BADALGA BERILDI

Täzelikler

20.09.2023

Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynda suratkeşleriň arasynda beýik türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli «Pähim-paýhas ummany, Magtymguly Pyragy» atly döredijilik simpoziumyna badalga berildi. Bu barada Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň hünärmeni habar berdi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI BIRLEŞEN MILLETLER GURAMASYNYŇ BAŞ SEKRETARY BILEN DUŞUŞDY

Täzelikler

20.09.2023

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna gatnaşmak üçin Nýu-Ýorkda iş sapary bilen bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu gün BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş bilen duşuşdy.

PARAHATÇYLYK, YNANYŞMAK WE NETIJELI HALKARA HYZMATDAŞLYK TÜRKMENISTANYŇ ILERI TUTÝAN UGURLARYDYR

Täzelikler

19.09.2023

Türkmenistan parahatçylygy, howpsuzlygy, durnuklylygy pugtalandyrmaga, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmäge degişli sebit we halkara gün tertibindäki esasy meseleleriň deňeçer çözgütlerini işläp taýýarlamaga işjeň gatnaşýar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň uzak möhletleýin geljegi hasaba almak bilen,

TÜRKMENISTAN – BMG: NETIJELI GATNAŞYKLARY ÖSDÜRMEGIŇ ÝOLUNDA

Täzelikler

18.09.2023

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Nýu-Ýorkda geçirilýän 78-nji sessiýasyna gatnaşmak üçin iş sapary bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar ugratdylar.

Hormatly Prezidentimiz Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna gatnaşdy

Täzelikler

15.09.2023

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň bäşinji konsultatiw duşuşygyna hem-de Araly halas etmegiň halkara gaznasyny (AHHG) esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Täjigistan Respublikasyna iş sapary bilen ugrady.

WATANÇY ÝAŞLAR BILEN DUŞUŞYK

Täzelikler

14.09.2023

«Edebiýat we sungat» gazetiniň işgärleriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň merkezi Serkerdeler öýünde «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly döredijilik duşuşygy geçirildi. Harby gullukçylaryň gatnaşmagynda geçirilen duşuşykda Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň jöwher zehininden dörän täze goşgynyň many-mazmuny, onuň dana Pyragynyň şygryýet dünýäsini öwrenmekdäki ähmiýeti barada gürrüň edildi.

«HATYRA» KITABYNYŇ TÄZE NEŞIRI

Täzelikler

14.09.2023

«Hatyra» kitabynyň IV jildiniň gaýtadan işlenen ikinji neşirinde 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda wepat bolan, şeýle hem dereksiz ýiten watandaşlarymyz hatyralanýar. Bu taryhy-resminamalaýyn kitap söweşjeň we durmuş edermenligi häzirki we geljekki nesiller üçin gaýduwsyzlygyň hem-de watançylygyň nusgasyna öwrülen türkmenistanly esgerlere bagyşlanýar.

OBASENAGAT TOPLUMYNYŇ ÖSDÜRILMEGI – AZYK BOLÇULYGYNYŇ MÖHÜM ŞERTI

Täzelikler

14.09.2023

Oba hojalygy pudagynyň yzygiderli ösdürilmegi hormatly Prezidentimiziň Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmaga, halkymyzyň abadançylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir.