HABARLAR


TÜRKMEN HALKYNYŇ MILLI LIDERI, TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY HALK MASLAHATYNYŇ PREZIDIUMYNYŇ MEJLISINI GEÇIRDI

Täzelikler

23.02.2024

22-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda Maslahatlar merkezinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisi geçirildi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI BIRLEŞEN ARAP EMIRLIKLERINIŇ WISE-PREZIDENTI, PREMÝER-MINISTRINIŇ ORUNBASARY BILEN DUŞUŞDY

Täzelikler

22.02.2024

«Türkmenistan» gazetiniň habar bermegine görä, 21-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyza gelen Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan bilen duşuşdy.

«Arzuwlan zamanaň geldi Pyragy» ady bilen göçme kitap sergisi

Täzelikler

21.02.2024

Ýaňy – ýakynda Aşgabat şäher medeniýet müdirligi bilen Bagtyýarlyk etrap häkimliginiň bilelikde guramagynda paýtagtymyzda ýerleşýän Magtymguly Pyragy seýilgähinde, akyldar şahyryň doglan güniniň 300 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HINDISTAN RESPUBLIKASYNYŇ ADATDAN DAŞARY WE DOLY YGTYÝARLY ILÇISINDEN YNANÇ HATYNY KABUL ETDI

Täzelikler

21.02.2024

20-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagaty kabul etdi diýip «Türkmenistan» gazeti habar berýär.

Akyldaryň sarpasy

Täzelikler

19.02.2024

Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, Aşgabat şäheriniň häkimligi bilen bilelikde guramagynda, paýtagtymyzdaky Magtymguly Pyragynyň heýkeliniň öňündäki meýdançada ýazyjy-şahyrlaryň çeper okaýyşlary, aýdym-sazly döredijilik duşuşygy geçirildi.

BITARAP TÜRKMENISTANYŇ PARAHATÇYLYK DÖREDIJI SYÝASATY WE DIPLOMATIÝASY

Täzelikler

19.02.2024

18-nji fewralda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Magtymguly Pyragynyň parahatçylyk taglymaty we Bitarap Türkmenistanyň diplomatiýasy» atly halkara maslahat we institutyň «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkeziniň açylyş dabarasy geçirildi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň KARARY

Täzelikler

19.02.2024

«Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglamak hakynda

RESUL GYLYJOWYŇ ÝOLBAŞÇYLYGYNDA TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET SIMFONIKI ORKESTRINIŇ KONSERTI GEÇIRILDI

Täzelikler

16.02.2024

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestriniň konserti geçirildi. Konsert maksatnamasynyň kompozitor Greg Gulmäniň «Oskaryň senasy» eseri bilen simwoliki ýagdaýda açylandygyny barada «Türkmenistan: Altyn asyr» habar berýär.

Zyýanly endikler hakynda gürrüňdeşlik

Täzelikler

16.02.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň 7-nji çagalar sungat mekdebi hem-de Aşgabat şäher PM-niň Bagtyýarlyk etrap PB-mi bilen bilelikde geçirmeginde «Neşekeşlik we çilim çekmegiň zyýany» atly gürrüňdeşlik we söhbetdeşlik geçirildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Litwa Respublikasyny Prezidentini gutlady

Täzelikler

16.02.2024

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Litwa Respublikasynyň Prezidenti Gitanas Nauseda we ýurduň ähli halkyna Litwa döwletiniň dikeldilen güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutanymyz şu mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Gitanas Nauseda tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk, Litwa Respublikasynyň ähli halkyna bolsa parahatçylyk, mundan beýläk-de ösüş hem-de rowaçlyk arzuw etdi.