HABARLAR


“Şatlyk joşýar göwnümizde, bu bagtyýar döwrümizde”

Kitaphanalar

02.06.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasy paýtagtymyzyň Daşkent dynç alyş seýilgähinde Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli “Şatlyk joşýar göwnümizde, bu bagtyýar döwrümizde” ady bilen baýramçylyk çäresi geçirildi we göçme kitap sergisi gurnaldy.

TEATR USSATLARYNYŇ HALKARA ÜSTÜNLIGI

Teatr we kino dünýäsi

02.06.2023

Arkadagly Serdarymyzyň tagallalary bilen Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda dünýä döwletleri, hususan-da, Merkezi Aziýa döwletleri bilen diňe bir ykdysady ulgamlary bilen birlikde medeni-ynsanperwer ulgamlarynda hem özara bähbitli hyzmatdaşlyklar üstünlikli ýola goýulýar.

Dehistandaky gadymy myhmanhana

Taryhy ýadygärlikler

02.06.2023

Orta asyr Dehistan ýurdunyň merkezi Missirian şäheri Merkezi Aziýanyň, Eýranyň, arap ýurtlarynyň şäherleri bilen birlikde kerwen ýollarynda möhüm nokatlaryň biri hasaplanypdyr. Sebäbi bu kenarýaka sähralyk ýurt gury ýerden we suw üstünden geçen söwda ýollarynyň çatrygynda ýerleşipdir.

«MAGTYMGULY, SÖZLÄR TILI TÜRKMENIŇ» festiwalyň Mary welaýat tapgyry geçirildi

Medeni miras

02.06.2023

Halkymyz özüniň beýik ogly, akyldar şahyry Magtymguly Pyraga çäksiz hormat goýýar. Magtymguly Pyragynyň şygyrlary özüniň çeperçilik kuwwaty, many çuňlugy, pikir goýazylygy, milli mazmuny, umumadamzat ähmiýeti bilen dünýä edebiýatynda mynasyp orun eýeleýär.

Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli «Diýara ýaň salýar çaga gülküsi» atly sergi

Muzeýler

02.06.2023

Her ýylyň 1-nji iýunynda Çagalary goramagyň halkara güni uly dabara, baýramçylyk, konsertler, bäsleşikler hem gurnalyp çagalaryň wagtyny şatlyk-şowhun bilen bellemekleri üçin taýýarlyklar görülýär.

DÖWLETLILER KÖŞGÜNDÄKI ÇAGALARA BAÝRAMÇYLYK SOWGATLARY GOWŞURYLDY

Täzelikler

02.06.2023

1-nji iýunda ýurdumyzda giňden bellenilýän Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli paýtagtymyzdaky Döwletliler köşgünde baýramçylyk dabarasy geçirildi.

TÜRKMEN HALKYNYŇ MILLI LIDERI, TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY ÝHHG-niň BAŞ SEKRETARY BILEN DUŞUŞDY

Täzelikler

02.06.2023

1-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza sapar bilen gelen Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary hanym Helga Şmid bilen duşuşdy.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI ÝHHG-niň BAŞ SEKRETARYNY KABUL ETDI

Täzelikler

02.06.2023

1-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary hanym Helga Şmidi kabul etdi.

Dehistanyň Juma metjidindäki arheologiýa işleri

Taryhy ýadygärlikler

01.06.2023

Dehistandaky XII-XIII asyrlaryň sepgidinde gurlan Juma metjidiniň öňündäki howlynyň demirgazyk diwaryndaky girelgede ylmy arheologiýa arassalaýyş işleri dowam etdirilýär.

“Nesilleriň şatlygy - her öýüň abatlygy”

Kitaphanalar

01.06.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasy, Aşgabat şäherindäki 34-nji çagalar bakja bagy bilen bilelikde gurnamagynda