HABARLAR


«Magtymguly Pyragy – türkmen edebiýatynyň şamçyragy» atly göçme kitap sergisi geçirildi

Kitaphanalar

30.11.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Berdi Kerbabaýew adyndaky kitaphana şahamçasy bilen 1-nji çagalar sungat mekdebiniň bilelikde gurnamagynda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli «Magtymguly Pyragy – türkmen edebiýatynyň şamçyragy» ady bilen göçme kitap sergi we wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

BILDIRIŞ

Syýahatçylygyň mekany

30.11.2023

Syýahatçylyk boýunça gid-terjimeçileriň (ýolbeletleriň) we instruktorlaryň hünär synagynyň şertleri, hünär synagyndan geçmegiň we hünär resminamasynyň berilmeginiň tertibi

Aşgabatda «Goý, ýaňlansyn Bitaraplyk aýdymy» atly baýramçylyk konsertleri geçiriler

Konsertler

30.11.2023

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy şu ýylyň 4 — 7-nji dekabry aralygynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 28 ýyllygy hem-de Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli konserwatoriýanyň simfoniki orkestriniň ýerine ýetirmeginde «Goý, ýaňlansyn Bitaraplyk aýdymy» atly baýramçylyk konsertlerini geçiriler.

Aşgabatda Geýder Aliýewiň doglan gününiň 100 ýyllygy mynasybetli konsert geçirildi

Konsertler

29.11.2023

28-nji noýabrda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Azerbaýjan Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen bilelikde guramagynda azerbaýjan halkynyň umumy milli lideri Geýder Aliýewiň doglan gününiň 100 ýyllygy mynasybetli «Geýdar Aliýew — Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň doganlygy» atly konsert geçirildi.

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda gujurly ýaşlaryň döredijilik sergisi geçiriler

Täzelikler

29.11.2023

Şu ýylyň 1-nji dekabrynda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda bu ýokary okuw mekdebiň uçurymlarynyň we talyp ýaşlarynyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň gujurly ýaşlary — 2023» atly döredijilik sergisiniň açylyş dabarasy geçiriler.

Türkmen suratkeşleri «Çingiz Aýtmatow — 95» atly halkara sergä gatnaşarlar

Halkara medeni gatnaşyklary

29.11.2023

Gyrgyz-Türk Manas uniwersiteti tarapyndan 2023-nji ýylyň 11 — 15-nji dekabry aralygynda Gyrgyz Respublikasynyň Bişkek şäherinde nakgaşçylyk boýunça «Çingiz Aýtmatow — 95» atly halkara sergi geçiriler.

«Arkadag Serdarly ajap Watanda bagtyýar ýaşlar» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi

Kitaphanalar

29.11.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Garadamak şäherçe kitaphana şahamçasy bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebiniň bilelikde guramagynda «Arkadag Serdarly ajap Watanda bagtyýar ýaşlar» ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

«Asyrlara ýörelge – nesillere görelde» atly bäsleşigiň ýeňijileri yglan edildi

Medeni miras

29.11.2023

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde yglan eden «Asyrlara ýörelge – nesillere görelde» atly bäsleşigiň jemini jemlemek, şeýle-de ýeňijileri sylaglamak dabarasy geçirildi.

Aşgabatda balkanly suratkeşleriň toparlaýyn sergisi açyldy

Muzeýler

28.11.2023

Şu gün Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde Balkan welaýatynyň suratkeşleriniň toparlaýyn sergisiniň açylyş dabarasy geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri bilen duşuşdy

Täzelikler

28.11.2023

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarow bilen duşuşdy. Bu barada ministr sosial ulgamyndaky hasabynda ýazdy diýip, «Report» habar berdi.