HABARLAR


«Sanly ulgamyň mümkinçilikleri» atly onlaýn ylmy-amaly maslahaty

Muzeýler

20.04.2024

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylymyzyň her bir güni taryhy wakalara uly zähmet üstünliklerine beslenýär. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň Peder ýoluny mynasyp dowam edýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlyklarynda ykdysadyýetiň ähli ugurlary bilen bir hatarda ýurdumyzyň muzeýleriniň işini kämilleşdirmekde hem tutanýerli işler durmuşa geçirilýär.

Halkara internet olimpiadasynyň ýeňijisi

Täzelikler

20.04.2024

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň we hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda ýaşlaryň döwrebap bilim almaklary hem-de saýlap alan hünärleriniň kämil ussady bolmaklary ugrunda döwlet ähmiýetli işleri üstünlikli dowam etdirilýär.

«Änew medeniýetine» degişli bezeg nusgalary rejelenilýär

Taryhy ýadygärlikler

20.04.2024

«Abiwerd» taryhy-medeni döwlet goraghanasyň hasabynda durýan Altyndepe, Namazga depe, Ýylgynly, Ulug depe, Gara depe ýaly döwlet ähmiýetli ýadygärliklerden «Änew medeniýetine» degişli döwürdeş

ÝAŞLARYŇ HALKARA HYZMATDAŞLYGYNY ÇUŇLAŞDYRMAGYŇ ÝOLUNDA

Täzelikler

20.04.2024

19-njy aprelde Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe talyp ýaşlaryň ylmy garaýyşlary» atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi. Utgaşykly görnüşde guralan maslahata professor-mugallymlar, şeýle-de bu bilim ojagynda ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň birnäçe ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň gatnaşmagynda geçirilen II Açyk halkara informatika olimpiadasyna (OIOIUS — 2024) gatnaşyjylar çagyryldy.

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

Täzelikler

20.04.2024

19-njy aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleriniň birnäçesine garaldy.

Türkmen atlary - türkmen halkynyň milli buýsanjy

Kitaphanalar

19.04.2024

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramasynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň döwlet kitaphanasynyň Kitaphanalara abonement bölümi, Kärdeşler arkalaşygy hem-de Türkmen atlary kitaphanasynyň işgärleri bilen bilelikde «Türkmen atlary - türkmen halkynyň milli buýsanjy» atly sergisi gurnaldy.

Saz eýlese dutar - gyjak

Kitaphanalar

19.04.2024

Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasynda Aşgabat şäheriniň Medeniýet müdirliginiň 5-nji çagalar sungat mekdebiniň aýdym–saz topary «Saz eýlese dutar – gyjak» atly duşuşygy geçirildi.

Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy

Kitaphanalar

19.04.2024

Türkmen halkynyň müňýyllyklara uzap gidýän taryhy ýoly bar. Ol taryhy ýol baý medeni mirasda jemlenendir. Şeýle gymmatly mirasyň aýdyň mysaly bolsa Magtymguly Pyragynyň baý döredijiligidir. Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň Sorag-jogap bölümi «Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy» atly söhbetdeşligini geçirdi.

Gadamy batly bedew

Kitaphanalar

19.04.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň daşary ýurt dillerindäki edebiýatlar bölüminde «Gadamy batly bedew» atly kitap sergisi gurnaldy. Sergide Gahryman Arkadagymyzyň «Gadamy batly bedew» atly kitabynyň daşary ýurt dillerinde çap edilen nusgalary goýuldy.

Şan-şöhraty arşa galan bedewler

Kitaphanalar

19.04.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň Oba hojalyk edebiýatlary bölüminde «Şan-şöhraty arşa galan bedewler» atly kitap sergisi gurnaldy. Bu kitap sergisi Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýurdumyzyň milli buýsanjy bolan behişdi bedewler barada edilýän tagallalarynyň uludygyny açyp görkezýär.