HABARLAR


SYN

Kitaphanalar

19.07.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň Daşary ýurt dillerindäki edebiýatlar bölümi «Abu Aly ibn Sinanyň ömri we döredijiligi» atly kitaphana synyny geçirildi.

KITAPLAR BILIMLERIŇ EGSILMEZ ÇEŞMESIDIR

Kitaphanalar

19.07.2024

«Arkadagyň bagtyýar nesilleri» dynç alyş we sagaldyş merkezinde Mary welaýat çagalar kitaphanasynyň gurnamagynda tomusky dynç alyş möwsümi mynasybetli «Kitaplar bilimleriň egsilmez çeşmesidir» ady bilen söhbetdeşlik, gurjak oýun görkezildi we kitap sergi gurnaldy.

AWAZANYŇ BAGTYÝARLYK MESGENI

Kitaphanalar

19.07.2024

Balkan welaýat çagalar kitaphanasynyň gurnamagynda Tomusky dynç alyş möwsüminde Awaza syýahatçylyk zolagynyň «Daýanç» çagalar dynç alyş sagaldyş merkezinde wagtlaryny hoş geçirýän çagalaryň arasynda «Awazanyň seýilgähleri-bagtyýarlyk mesgeni Eşidilip dur çagalaryň hoş owazly sesleri» atly ertirlik geçirildi.

KITAP HEPDELIK

Kitaphanalar

19.07.2024

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminiň dowam edýän günlerinde «Nebitçi» sagaldyş we dynç alyş merkezinde kitap hepdeligini gurnady. Kitap hepdeliginiň çäklerinde bu dynç alyş merkezinde çagalar edebiýatyna degişli neşirleriň dürli görnüşleri esasynda gurnalan göçme kitap sergisi kitap söýüji çagalarda uly täsir galdyrdy.

ARKADAGYŇ ESERLERI–NESILLERE GÖRELDE HEM ÝÖRELGE

Kitaphanalar

19.07.2024

Ýakynda Daşoguz welaýat kitaphanasynyň çagalar otagynda Daşoguz welaýat çagalar kitaphanasynyň guramagynda «Arkadagyň eserleri–nesillere görelde hem ýörelge» ady bilen söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşlige Daşoguz welaýat çagalar kitaphanasynyň kitaphanaçylary hem-de kitaphananyň işjeň okyjylary gatnaşdylar.

ŞAHYRYŇ ŞYGRYÝET ÄLEMI

Kitaphanalar

19.07.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň guramagynda Magtymguly adyndaky merkezi kitaphanasynda «Miras» teleýaýlymynyň «Medeni miras» gepleşiginde «Şahyryň şygryýet älemi» atly gürrüňdeşlik geçirildi.

MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ ÖMRI WE DÖREDIJILIGI

Kitaphanalar

19.07.2024

Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasynyň we «Arkadag» teleýaýlymynyň bilelikde guramaklarynda «Magtymguly Pyragynyň ömri we döredijiligi» atly söhbetdeşlik geçirildi.

BEÝIK AKYLDARLARYŇ PAÝHAS UMMANYNA BAGYŞLANAN TÄZE KITAP

Täzelikler

18.07.2024

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda döwletli diýarymyzyň durmuşyndaky şatlykly wakalar bagtyýar halkymyzyň milli buýsanjyny artdyrýar. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň şanly toýy toýlara ulaşýar. Şanly ýylymyzda «Magtymguly Pyragy» medeni-seýilgäh toplumynyň hem-de Magtymguly Pyragynyň ýadygärliginiň açylyş dabarasynyň ýokary gurmaçylyk derejesinde geçirilmegi, «Magtymguly» atly täze kitabyň halkymyza gowuşmagy, ýurdumyzda taryhy waka boldy. Akyldar şahyryň goşgulary ýerleşdirilen «Magtymguly» atly täze kitabyň neşir edilmegi, şu ýyl ilkinji gezek Arkadag şäherinde giňden bellenilip geçilen Medeniýet günlerinde agzybir halkymyzyň toý şatlygyny has-da artdyrdy.

«TEGELEK STOLUŇ» BAŞYNDAKY SÖHBETDEŞLIK

Syýahatçylygyň mekany

18.07.2024

2024-nji ýylyň 17-nji iýulynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň guramagynda, Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly «tegelek stoluň» başyndaky söhbetdeşlik geçirildi.

DÜNÝÄ DOLDY YNSANPERWER ÝOLUŇYZ, ARKADAGLY GAHRYMAN SERDARYMYZ!

Kitaphanalar

18.07.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Magtymguly Pyragynyň ömrüne we döredijiligine bagyşlap «Dünýä doldy ynsanperwer ýoluňyz,Arkadagly Gahryman Serdarymyz!» atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi.