HABARLAR


Gözel ülkäm - Aşgabat!

Kitaphanalar

04.03.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda Bagtyýarlyk etrabynyň Täze zaman Medeniýet

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Täzelikler

04.03.2021

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

«Sazlaşykly owaz» atly şygryýet agşamy

Kitaphanalar

03.03.2021

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan –parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Döwlet baýragynyň eýesi söýgüli şahyrymyz Gurbannazar Ezizowy ýatlap

Ata Watan — melhemler mekany

Täzelikler

03.03.2021

Hormatly Prezidentimiziň ata Watanymyza, ene topragymyza, ümmülmez tebigatymyza bolan belent sarpany özünde jemleýän «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri » atly köp jiltli ylmy- ensiklopedik kitaby dine

1-nji martda iş maslahatyny geçirildi

Täzelikler

02.03.2021

1-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynyň

Ýaş zehinler ýeňiş gazandy

Täzelikler

02.03.2021

Ýakynda Özbegistan Respublikasynyň Çeperçilik akademiýasy tarapyndan Daşkent şäherinde «Daşkentiň şatlygy» atly VIII halkara biýennaly geçirildi.

Göçme sergi guraldy

Muzeýler

02.03.2021

«Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan 2021-nji ýyl turuwbaşdan şatlykly wakalara, toýdur baýramlara beslenýär.

«Ýylyň - göreldeli okyjysy»

Kitaphanalar

01.03.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda Merkezi we kitaphana şahamçalarynyň dürli ýaşly okyjylaryň gatnaşmagynda

Ýapon gurjaklarynyň sergisi

Muzeýler

01.03.2021

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde Ýapon gurjaklarynyň sergisi gurnaldy.

Talyp gözeller bäsleşdi

Täzelikler

01.03.2021

Hormatly Prezidentimiziň saýasynda ýurdumyzda her ýyl döredijilik, gözellik bäsleşikleri talyp ýaşlaryň arasynda yzygiderli geçirilýär. Golaýda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda