HABARLAR


“Sungata siňen ömür ” atly Türkmenistanyň halk suratkeşi, heýkeltaraş Saragt Babaýewiň doglan gününiň 75 ýyllygyna bagyşlanan söhbetdeşlik

Kitaphanalar

03.02.2023

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň “Bagtyýar nesiller” adyndaky ýöriteleşdirilen 74-nji orta mekdebinde Türkmenistanyň halk suratkeşi, heýkeltaraş Saragt Babaýewiň doglan gününiň 75 ýyllygyna bagyşlap, “Sungata siňen ömür ” atly söhbetdeşlik geçirdi.

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda usuly-amaly okuw maslahaty geçirildi

Kitaphanalar

03.02.2023

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda, Ahal welaýat Baş bilim müdirliginiň ýanyndaky Döwlet umumubilim edaralarynyň mugallymlarynyň we mekdebe çenli çagalar edaralarynyň terbiýeçileriniň hünär derejesini ýokarlandyryş merkezi tarapyndan welaýatyň etrap bilim bölümleriniň umumubilim berýän orta mekdepleriniň kitaphana işgärleri bilen bilelikde

Magtymgulynyň edebi mirasy

Kitaphanalar

02.02.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy, Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy, Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň bilelikde gurnamagynda “Magtymgulynyň edebi mirasy” atly söhbetdeşlik geçirildi.

“Arkadagyň eserleri - ruhlandyrýar nesilleri”

Kitaphanalar

02.02.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Berdi Kerbabaýew adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda “Arkadagyň eserleri - ruhlandyrýar nesilleri” ady bilen kitap sergi gurnaldy we sesli okaýyş geçirildi.

ABDYLLAHAN GALASY

Taryhy ýadygärlikler

02.02.2023

Döwletimiziň halkara derejedäki at-abraýynyň has-da artyp, mertebesiniň barha beýgelýän döwründe, ynsan kowmunyň bäş müň ýyllyk taryhynyň naýbaşy gymmatlyklaryny özünde jemleýän taryhy ýadygärliklerimiziň hem aýratyn orna eýedir.

HYÝALDA HAKYKATY ŞÖHLELENDIRÝÄN SUNGAT

Täzelikler

02.02.2023

Hyýalmy, ýogsa hakykat? Hyýalyň çäksiz giňişligini reňkleriň ýüzlerçe öwüşginleriniň, dürli şekilleriň, göwrümleriň üsti bilen beýan etmekligiň özi uçursyz zehinlilik dälmi eýsem? Bu soraglaryň takyk jogabyny Türkmenistanyň çeperçilik sergiler müdirliginiň Sergi jaýynda gurnalan “Hyýaldan hakykata” atly täsin döredijilik sergisinde halk köpçüligine ýetirilen eserlerden tapmak bolar.

“Türkmen halkynyň Milli Lideri jebisligiň, döwletliligiň daýanjydyr” atly dabaraly maslahat

Muzeýler

02.02.2023

Golaýda Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň 21-nji ýanwardaky bilelikdäki mejlisinde kabul edilen taryhy çözgütleri giňden wagyz etmek maksady bilen dabaraly maslahat geçirildi.

“Maslahatly il myrada ýeter”

Kitaphanalar

01.02.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň Jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki geçirilen mejlisi mynasybetli “Maslahatly il myrada ýeter” atly söhbetdeşlik geçirildi.

“Magtymgulynyň döredijiligi ruhy- dünýämiziň hazynasy”

Kitaphanalar

01.02.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Aman Kekilow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebiniň bilelikde gurnamagynda “Magtymgulynyň döredijiligi ruhy - dünýämiziň hazynasy”ady bilen göçme sergisi gurnaldy we wagyz-nesihat çäre geçirildi.

“Neslime nusgadyr mirasym meniň”

Kitaphanalar

31.01.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy, Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet muzeýi bilen bilelikde gurnamagynda “Neslime nusgadyr mirasym meniň” ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.