HABARLAR


HÖKÜMETARA TÜRKMEN-GYRGYZ TOPARYNYŇ MEJLISI

Täzelikler

03.12.2021

2-nji dekabrda Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi.

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLISI

Täzelikler

03.12.2021

2-nji dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine harby we

Gadymy Amul galasynyň gymmatlyklary

Taryhy ýadygärlikler

03.12.2021

Türkmen halkynyň müňýyllyklara uzaýan baý taryhy we medeni mirasy bar. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary esasynda bu gymmatlyklarymyz aýawly saklanylýar, dikeldilýär, ajaýyp zamanamyzyň many-mazmuny bilen

ARKADAGLY ZAMANDA GALKYNAN SUNGAT

Teatr we kino dünýäsi

02.12.2021

Teatr sungaty — köpugurly kämil sungat. Ösýän-özgerýän, döwrebap ruhy talaplara laýyklykda baýlaşýan sungat. Täze döredijilik gözlegleriniň çuňluklaryna aralaşmagy başarýan, açyşlaryň täsinliklerini döretmegiň mümkinçiliklerine eýe

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde “Parahatçylygyň medeniýeti” atly halkara webinar geçirildi

Muzeýler

02.12.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde türkmen medeniýetinde, sungatynda uly işler amala aşyrylýar. Şonuň esasynda ajaýyp sungatyň gözellikleri bu günki bagtyýar

Maslahat geçirildi

Muzeýler

02.12.2021

2021-nji ýylyň noýabr aýynyň 29-na Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň ilkinji zenanlar guramasynyň , Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat

“Bitaraplyk - agzybirligiň, parahatçylygyň nyşany” atly baýramçylyk dabara geçirildi

Kitaphanalar

02.12.2021

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda öz okyjylary bilen hemişelik Bitaraplygymyzyň 26 ýyllyk baýramy mynasybetli Aşgabat şäheriniň 132-nji orta mekdebinde

GUJUR-GAÝRATYŇ GÖZBAŞY

Täzelikler

01.12.2021

Adam bedeniniň saglygyny berkitmekde, durmuşda möhüm bolan hereket ediş başarnyklaryny we endiklerini ele almakda, işe has ukyplylygy gazanmaga we ony öndürijilikli zähmete taýýarlamakda bedenterbiýäniň peýdasy uludyr

Türkmenistanyň taryhy-medeni ýadygärliklerinden ýüze çykarylan arheologik gymmatlyklary muzeýleşdirmek

Muzeýler

01.12.2021

Arkadag Prezidentimiz tarapyndan tassyklanan «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärliklerde 2018-2021-nji ýyllarda gazuw-agtaryş işlerini geçirmegiň we medeni mirasy

“Bagtyýar biz Arkadagly Watanda” atly çäre geçirildi

Kitaphanalar

01.12.2021

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Kärdeşler arkalaşygy guramasy bilen Merkeziň Zenanlar guramasynyň bilelikde guramagynda Döwlet kitaphanasynda “Bagtyýar biz Arkadagly Watanda” atly çäre geçirildi.