HABARLAR


SAGLYGYM — BAŞ BAÝLYGYM

Täzelikler

15.09.2021

Adamlar ýiti respirator wirus ýokançlaryna we dümewe adatça, möwsüm çalşygynda ýolugýarlar. Möwsümleýin hassalyga köplenç, çagalar, gartaşan adamlar, immunodefisitleriň dürli görnüşleri bronhlar-öýken,

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

15.09.2021

14-nji sent¬ýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedowyň hem-de maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi

ALTYN AŞYGYM, ALÇY GOP

Medeni miras

15.09.2021

Türkmen halkynyň milliligini alamatlandyrýan köp sanly gymmatlyklary bar. Şolaryň biri hem nesil terbiýesi bilen baglanyşykly döredilen aşyk oýnudyr. Nesilleriň sagdyn bedenli, çeýe, aňyýet taýdan ösen bolmagynda milli oýunlar

BELENTLIGE GÖTERILEN AÝDYM

Täzelikler

14.09.2021

Her heýkel eseri ajaýyp bir kyssa ýa-da şygyr. Belki-de, ol saz ýa-da aýdymdyr. Belki-de, ol bularyň bitewüleşen şekilidir. Ýöne esasy zat, olaryň döreýşiniň, özara berk baglanyşyklylygynyň, ýönekeýlikden beýiklige

LUKMAN MASLAHAT BERÝÄR

Täzelikler

14.09.2021

Agyz-burun örtükleri howadaky zyýanly tozan bölejikleriniň bedene aralaşmagynyň öňüni alýar we daş-töwerekdäkilere keselleriň ýokuşma howpuny azaldýar.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

14.09.2021

13-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň hemde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

Täzelikler

13.09.2021

10-njy sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda halk hojalyk toplumynyň pudaklarynda şu ýylyň

«Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşigi

Konsertler

10.09.2021

“Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda bagtyýar halkymyzyň toýlary toýlara ulaşýar. Şu günler Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLISI

Täzelikler

08.09.2021

7-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi.

ÜZÄRLIK WE TÄMIZLIK

Täzelikler

08.09.2021

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltli ylmy-ensiklopedik eseriniň I-nji jildinde üzärligiň peýdalanylyşy, ondan derman taýýarlanylyşy we ulanylyşy giňişleýin beýan edilýär.