HABARLAR


Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, suratkeş Atajan Aşyrowyň şahsy sergisi gurnaldy

Muzeýler

30.03.2020

«Türkmenistan–Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri

Ýatlama sergisi

Muzeýler

30.03.2020

Türkmen halkymyzyň baý medeniýeti we sungaty özboluşly milliligi we ajaýyplygy bilen her ynsanyň kalbynda ruhy gözelligi döredip bilýär.

Göçme sergisi guraldy

Muzeýler

26.03.2020

Berkarar döwletiň Bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda ajaýyp işler amala aşyrylýar.

«Nowruz geldi, bu bagtyýar diýara»

Muzeýler

24.03.2020

Türkmen tebigatynyň gülläp joş urýan çagynda – eziz diýarymyz Nowruz baýramynyň toýuny toýlaýar.

Muzeýe gezelenç

Muzeýler

20.03.2020

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen halkymyzyň taryhyny öwrenmek, merdana pederlerimiziň sarpasyny belentde tutmak, şu günki we geljekki nesilleri ...

«Nowruz geldi, bu bagtyýar Diýara»

Muzeýler

19.03.2020

Ata-babalarymyz Nowruzy täzelenişiň nyşany, täze durmuşyň başlangyjy hasaplapdyrlar, bagtyň, berekediň gelmegi hökmünde garşylapdyrlar.

Gurnaklaryň nobatdaky sapaklary

Muzeýler

19.03.2020

«Ýaş suratkeş» gurnagynda okuwçylar Nowruz baýramyna bagyşlanan we ýaz paslyna degişli taslamalary taýýarladylar.

Göçme sergi gurnaldy

Muzeýler

18.03.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda döreden milli gymmatlyklaryny ...

«Milli miras mertebäm»

Muzeýler

18.03.2020

2020-nji ýylyň 16-njy martynda Döwlet muzeýiniň Bitaraplyk muzeýi şahamçasy tarapyndan Aşgabat şäherindäki 64-nji orta mekdepde «Milli miras mertebäm» ...

«Bagtyýarlyk döwrüniň türkmen sporty»

Muzeýler

17.03.2020

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda 2020-nji ýylyň mart aýynyň 16-syna «Bagtyýarlyk döwrüniň türkmen sporty» atly sergisi açyldy.