HABARLAR


Arkadag şäherindäki Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine gezelenç

Muzeýler

14.02.2024

2024-nji «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda diýarymyzyň ösüşleri, Watanymyzyň şan-şöhraty, halkara abraýy türkmen halkynyň ýürek buýsanjyny has-da artdyrýar. Türkmen halkynyň milli mirasyny dünýä ýaýmakda giň ýol açan Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň

«Kökleseň kösti bolmaz» atly tegelek stoluň başyndaky söhbetdeşlik

Muzeýler

14.02.2024

Türkmen halkynyň baý milli mirasynyň bir bölegi biziň gelin-gyzlarymyzyň çeper elleriniň miwesi hasaplanýan keşdeçilik sungaty bolup durýar. Özüniň bezeg aýratynlygy, özüne çekijiligi bilen tapawutlanýan türkmen nagyşlarynda halkymyzyň gözel tebigatynyň keşbini, milliligini görmek bolýar.

Berkarar döwlet islärin

Muzeýler

12.02.2024

Magtymguly Pyragy adamzada söz mülküniň bahasyny hiç zat bilen ölçäp bolmajak pähimleri, nesihatlary, öwüt-ündewleri ýadygär goýdy. Magtymguly atamyz umumy adamzat şahyry bolmak bilen bir hatarda şahyryň şygyrlary dünýä halklarynda uly meşhurlyga eýe boldy.

Tegelek stol söhbetdeşligi

Muzeýler

10.02.2024

Garaşsyz baky Bitarap diýarymyzda «Pähim - paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylymyzyň her bir güni uly ösüşlere, taryhy wakalara beslenýär. Änew şäheri 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» derejesine eýe boldy.

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde döredijilik duşuşygy

Muzeýler

10.02.2024

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe döwletlilik, adalatly döwlet gurmak barada şeýle kämil pikirleri öňe süren Magtymguly Pyragynyň döredijiligini ylmy nukdaýnazardan çuňňur öwrenmek boýunça işler barha rowaçlanýar.

Jandan eziz Watanym!

Muzeýler

29.01.2024

Türkmenistanyň şekillendiriş sungatynda Watançylyk temanyň öňe sürülmegi munda geçmiş taryha aýratyn orun berildi. Türkmen taryhyny giňden öwrenmek we ony halka ýetirmek indi diňe bir taryhçylaryň borjy bolman, heýkeltaraşlaryňam, nakgaşlaryňam, umuman her bir döredijilik adamyň mukaddes borjuna öwrüldi.

Watan goragy – asudalygyň kepili

Muzeýler

26.01.2024

Ýurdumyzda her ýylyň 27-nji ýanwarynda ruhubelentlik bilen Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilen gününe gabatlanyp, Watan goragçylarynyň güni giňden bellenilýär.

Watany goramak mukaddes borçdur

Muzeýler

25.01.2024

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň ilkinji günlerinde Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň döwlet syýasatyndan ugur alyp, her ýylyň 27-nji ýanwarynda Watan goragçylarynyň güni uly dabara bilen bellenip geçilýär.

Arkadagyň ylhamy kalbyň melhemi

Muzeýler

23.01.2024

Hormatly Prezidentimiziň parasatly Baştutanlygynda medeniýet we sungat ulgamynda gazanylýan üstünlikler barha ýokarlanyp, uly rowaçlyklara eýe bolýar. «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde «Miras» teleýaýlymy tarapyndan

Bagtyýarlyk döwrümiziň çeper keşbi

Muzeýler

23.01.2024

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň döwletli ýolbaşçylygynda eziz diýarymyzyň her bir güni toýdur baýramlara beslenýär.