HABARLAR


Talyplar muzeýde düşündirişli gezenlençde

Muzeýler

25.11.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň barha gülläp ösmeginde, watanymyzyň şan-şöhratynyň, at-abraýynyň has-da belent derejelere göterilmeginde bagtyýar ýaşlaryň mynasyp orny bar.

Muzeý gymmatlyklary halkymyzyň baýlygy

Muzeýler

18.11.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda medeniýet ulgamynda muzeý işini has-da kämilleşdirmek, milli mirasymyzy, däp-dessurlarymyzy, medeniýetimizi

Türkmenistan ýüpekçiligiň gadymy mekany

Muzeýler

15.11.2022

Türkmenleriň ýüpekçilik medeniýeti öz gözbaşyny gadymy döwürlerden alyp gaýdýar. Ýüpekçiligiň halkymyzyň iň inçe, gadymy senetleriniň biri bolandygyna dürli taryhy çeşmeler, ýurdumyzda uzak ýyllaryň dowamynda alnyp barlan gazuw

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýinde geçirilen döredijilik sergisi

Muzeýler

02.11.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bedew bady bilen öňe barýan Watanymyzyň sungaty Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň alyp barýan uly ähmiýetli syýasatlary netijesinde günsaýyn ösýär.

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýi Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde “Edep terbiýäniň gözbaşy” atly göçme sergi geçirdi

Muzeýler

02.11.2022

Türkmen halky özüniň uzak asyrlyk taryhy ýolunda egsilmez genji-hazyna öwrülen maddy we ruhy gymmatlyklary, bilim mirasyny, watansöýüjilige, ynsanperwerlige, jemgyýete, dünýä, durmuşa bolan beýik söýgä ýugrulan milli terbiýe mekdebidir.

“Sagdyn nesil-sagdyn jemgyýet” atly wagyz-nesihat duşuşygy

Muzeýler

28.10.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, toý-baýramlara baý ýurdumyzda ene-mamalarymyzdan gelýän milliligimizi wagyz etmek, gadymdan gelýän edep-terbiýäni ýaş nesle ýetirmek maksady bilen Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda geçirilen göçme sergi

Muzeýler

26.10.2022

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda bellenilýän milli toý-baýramlara däp-dessurlarymyza, ýol-ýörelgelerimize eýerilmegi, milletimiziň milli aýratynlyklarynyň, özboluşlylygynyň beýanyny düzýär. Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde

Dost-doganlyk gatnaşyklary

Muzeýler

25.10.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň alyp barýan daşary syýasaty barha giň gerime eýe bolýar. Dünýä döwletleri bilen parahatçylyga, halklaryň abadançylygyna we ählumumy ösüşe ýardam

Türkmen alabaýynyň baýramy mynasybetli “Türkmen alabaýy wepadarlygyň nusgasy” atly döredijilik bäsleşiginiň jemi

Muzeýler

25.10.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalarynyň netijesinde ähli pudaklarda sazlaşykly ösüş gazanylmagynda döredilýän ähli mümkinçilikler bilen bir hatarda

«Türkmen alabaýy – edermenligiň we wepalylygyň nusgasy»

Muzeýler

24.10.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň türkmen halkynyň milli, taryhy hem-de medeni mirasyny gorap saklamak, dünýäde giňden wagyz etmek babatda durmuşa geçirýän işleri döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir.