HABARLAR


Göçme sergi guraldy

Muzeýler

02.03.2021

«Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan 2021-nji ýyl turuwbaşdan şatlykly wakalara, toýdur baýramlara beslenýär.

Ýapon gurjaklarynyň sergisi

Muzeýler

01.03.2021

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde Ýapon gurjaklarynyň sergisi gurnaldy.

Milli mirasymyza bagyşlanan hoşallyk çäresi

Muzeýler

17.02.2021

2021-nji ýylyň 16-njy fewralynda Türkmenistanyň Şekillendiriş muzeýinde Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň guramagynda belli arheologlar W.Massonyň

«Türkmeniň mirasynda keçe sungatynyň orny»

Muzeýler

12.02.2021

Türkmen halkynyň baý we köp ugurly amaly-haşam sungatyna haly, zergärçilik, milli lybaslar bilen bir hatarda keçe we keçe önümleri hem degişlidir.

Göçme sergi

Muzeýler

12.02.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe medeniýet ulgamyny ösdürmek we halkymyzyň medeni-ruhy derejesini ýokary götermek ugrunda giň gerimli işler amala aşyrylýar.

«Türkmenistan – hoşniýetliligiň, asudalygyň, ygrarlylygyň ýurdy»

Muzeýler

28.01.2021

Hormatly Prezidentimiziň asylly başlangyçlary esasynda, 2021-nji ýylyň «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylmagy ýurdumyzyň durmuşynda şatlykly waka boldy.

Muzeýara wideo-aragatnaşyk maslahaty

Muzeýler

20.01.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda halkyň däp-dessurlaryny

«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» atly sergi

Muzeýler

19.01.2021

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň içeri hem daşary syýasatynda hemmetaraplaýyn üstünliklere ýetmek üçin netijeli işler durmuşa geçirilýär.

Waspy dillerde dessan

Muzeýler

14.01.2021

Lebap welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde açylan ýylyň ilkinji wagtlaýyn sergisi «Parahatçylyk we ynanyşmak adamzadyň baş gymmatlygydyr, baýlygydyr» diýilip atlandyrylýar.

Wirtual muzeý: döwür bilen aýakdaş

Muzeýler

05.01.2021

Ozal habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan Döwlet medeniýet merkeziniň wirtual muzeýiniň işi ýola goýuldy.