HABARLAR


«Arkadag şäherindäki Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine» gezelenç

Muzeýler

27.05.2024

2024-nji «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly taryhy maglumatlara baý ýyllaryň biri bolup, ajaýyp sepgitler öz beýanyny tapýar. Häzirki wagtda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy dabaraly bellemek boýunça ýurdumyzda dabaralar, duşuşyklar, gezelençler yzygiderli ýola goýulýar.

Arkadag şäheriniň ilkinji mekdep uçurymlarynyň muzeýe gezelenji

Muzeýler

27.05.2024

2024-nji ýyly beýik söz ussady Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy halkara derejesinde bellenip geçilýän ýylynda şahyry hormatlap «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýilmegi türkmen halkynyň ýüreginde buýsanç duýgusyny döretdi. Magtymguly Pyragy geçmişiň, şu günüň, geljegiň şahyrydyr.

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde Italiýa Respublikasynyň Aşgabatdaky Ilçihanasynyň açylmagynyň 10 ýyllygy mynasybetli «Yzzat Gylyjow we Italiýa» atly sergisi

Muzeýler

25.05.2024

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» şygarynyň astynda dowam edýän 2024-nji ýylymyzda Italiýa Respublikasynyň Aşgabatdaky Ilçihanasynyň açylanyna 10 ýyl dolýar. Köp ýyllyk diplomatik gatnaşyklar iki ýurduň sebitlerinde netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga uly itergi döretdi.

Ak mermerli gözel şäher Aşgabat

Muzeýler

23.05.2024

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda eziz Diýarymyzyň ähli sebitleri bilen bir hatarda, ak mermerli gözel şäher Aşgabadymyz maksatnamalaýyn ösdürilýär.

Türkmen halysynyň waspy

Muzeýler

20.05.2024

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda Arkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde «Arkadag» teleýaýlymy bilen bilelikde gurnamagynda, Türkmen halysynyň baýramyna bagyşlap «Dünýä waspy dolan türkmen halysy» atly aýdym-sazly, sergili, baýramçylyk, döredijilik söhbetdeşligi geçirildi.

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde halkara maslahaty geçirildi

Muzeýler

20.05.2024

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» diýlip, mynasyp atlandyrylan şanly senämizde Gündogar edebiýatynyň görnükli wekili, türkmen edebiýatynyň beýik söz ussady Magtymguly Pyragynyň bize miras galdyran gymmatly eserleri halkymyzyň beýik ruhuny galkyndyrmakda ebedilik hazyna çeşmesi hökmünde hyzmat edýär.

Kämil Konstitutsiýa – ýurdumyzyň ösüşleriniň binýady

Muzeýler

16.05.2024

Her ýylyň 18-nji maýy Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet Baýdagynyň güni bellenip geçilýär. Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Pähim–paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet Baýdagynyň gününe bagyşlanyp «Kämil Konstitusiýa – ýurdumyzyň ösüşleriniň binýady» atly sergi gurnaldy.

Konstitusiýa we Döwlet Baýdagy mizemez mukaddeslik

Muzeýler

15.05.2024

2024-nji ýyly beýik söz ussady Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy halkara derejesinde bellenip geçilýän ýylynda, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň döwlet syýasatynyň esasy ugurlaryny maksat edinip, Arkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Konstitusiýa we Döwlet baýdagy baýramyna bagyşlap «Konstitusiýa we Döwlet Baýdagy mizemez mukaddeslik» atly sergi gurnaldy.

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet Baýdagynyň güni mynasybetli «Ýaşyl tugum al-asmanda pasyrda!» atly sergisi

Muzeýler

15.05.2024

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda halkymyzyň hukugynyň, azatlygynyň, abadançylygynyň, rowaçlygynyň, durnuklylygyň we ylalaşygyň ygtybarly kepili bolup durýan Türkmenistanyň Konstitusiýasy

Türkmen medeniýeti — dünýä medeniýetiniň aýrylmaz bölegi

Muzeýler

15.05.2024

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynşy döwründe «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň her bir güni taryhyň gatlaryna altyn harplar bilen ýazylýan ajaýyp wakalara, beýik ýeňişlere, zähmet üstünliklerine beslenýär.