HABARLAR


Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde “Parahatçylygyň medeniýeti” atly halkara webinar geçirildi

Muzeýler

02.12.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde türkmen medeniýetinde, sungatynda uly işler amala aşyrylýar. Şonuň esasynda ajaýyp sungatyň gözellikleri bu günki bagtyýar

Maslahat geçirildi

Muzeýler

02.12.2021

2021-nji ýylyň noýabr aýynyň 29-na Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň ilkinji zenanlar guramasynyň , Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat

Türkmenistanyň taryhy-medeni ýadygärliklerinden ýüze çykarylan arheologik gymmatlyklary muzeýleşdirmek

Muzeýler

01.12.2021

Arkadag Prezidentimiz tarapyndan tassyklanan «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärliklerde 2018-2021-nji ýyllarda gazuw-agtaryş işlerini geçirmegiň we medeni mirasy

2021-nji ýylyň 26-njy noýabrynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Halkyň Arkadagly zamanasy» atly maslahat geçirildi

Muzeýler

30.11.2021

«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçip barýan ýylda milli Liderimiziň yzygiderli tagallasy netijesinde ykdysadyýetimizi ösdürmek boýunça kabul edilen döwlet maksatnamalaryny

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Hasyl toýuna bagyşlanyp «Türkmen topragyň berekedi» atly sergi gurnaldy

Muzeýler

12.11.2021

2021-nji ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Hasyl toýuna bagyşlanyp «Türkmen topragyň berekedi» atly sergi gurnaldy.

«Ýurt abadan – il bagtyýar» ady bilen döredijilik eserleriniň bäsleşigi

Muzeýler

11.11.2021

Täsirli guralýan çäreler çagalarda ýatdan çykmajak guwançly duýgulary galdyrýandygy, olary hasam işjeňleşdirýändigi bilen tapawutlanýar. Şu gün hem hut şeýle boldy, mekdep okuwçylarynyň ýangyn howpsuzlygynyň düzgünleri

ŞÖHRATLY GEÇMIŞDEN BUÝSANÇLY ERTIRE UZAÝAN KÖPRI

Muzeýler

10.11.2021

Öz köklerini gadymyýetiň jümmüşinden alyp gaýdýan milli ruhy-medeni mirasymyzyň bu gün Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagynda dünýä nusgalyk derejä göterilendigi her birimizi buýsandyrýar.

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde hasyl toýuna bagyşlanyp geçirilýän “Güneşe baý, bereketli topragym” atly baýramçylyk sergisi

Muzeýler

09.11.2021

Toýdur baýramlary bir-birine ulaşýan Diýarymyzda bu gün babadaýhanyň alyn deriniň, arly ýylky çeken zähmediniň miwesi bolan, bereketli hasylyň toýy toýlanýar. Bu baýramçylyk dabarasy ýurdumyzyň ähli künjeklerini gurşap aldy.

«Hoşniýetli gatnaşyklar şekillendiriş sungatynda» atly döredijilik bäsleşigi geçirildi

Muzeýler

05.11.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe belent ruhly, hemmetaraplaýyn ösen şahsyýeti ýetişdirmek esasy wezipeleriň biri bolup durýar. Gahryman Arkadagymyz ösüp gelýän ýaş nesliň watansöýüji, halkyna we ene-ata

Ýurdumyzyň muzeýleriniň arasynda «Şekillendiriş sungatyna degişli muzeý gymmatlyklaryny hasaba almagyň we gorap saklamagyň usulyýeti» atly wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi

Muzeýler

22.10.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde muzeý işiniň barha kämilleşmegi üçin ähli şertler döredilýär. Şeýle mümkinçiliklerden