HABARLAR


Ogulabat ejäniň gymmatly sowgady

Muzeýler

22.05.2021

2021-nji ýylyň 19-njy maýynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde milli amaly-haşam sungatynyň ajaýyp eseriniň

«Aşgabat – gülleýişiň şäheri» atly sergisi

Muzeýler

18.05.2021

«Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda 140 ýyllygy bellenilýän Aşgabady ösdürmek, täze desgalaryň gurluşygy we onuň durmuş düzümini toplumlaýyn esasda döwrebaplaşdyrmak

“Medeni mirasy gorap saklamak üçin Ilçiniň gaznasy” atly sergisi

Muzeýler

14.05.2021

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde daşary ýurtlar bilen medeni gatnaşyklar uly gerimler bilen ösýär. Medeni gatnaşyklary dostlukly ýola goýan döwletleriň biri hem Amerikanyň Birleşen Ştatlarydyr.

“Olar ýüreklerde ebedi ýaşar” atly baýramçylyk sergisi

Muzeýler

14.05.2021

Ýurdumyzda “Türkmenistan–parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygarly ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň uly dabaralara beslenmeginiň,

Göçme sergi

Muzeýler

14.05.2021

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň uly dabaralara beslenjek ýylynda “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygarly ýylymyz uly üstünliklere beslenip geldi.

Gülleýär Watanym-jan Türkmenistan

Muzeýler

30.03.2021

«Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary bilen atlandyrylan 2021-nji ýyl ýurdumyzyň syýasy durmuşynda ähmiýetli

Göçme sergi

Muzeýler

30.03.2021

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly senesi dabaraly bellenjek, «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýip atlandyrylan

Göçme sergi guraldy

Muzeýler

10.03.2021

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň içeri hem daşary syýasatynda hemmetaraplaýyn üstünliklere ýetmek üçin netijeli işler durmuşa geçirilýär. Hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesine eýe

«Bagtdan paýly zenanlar» atly sergi

Muzeýler

05.03.2021

Pasyllaryň soltany hasaplanylýan bahar paslynyň gelmegi bilen gözel tebigatymyz ajaýyp görnüşe eýe bolýar. Türkmen sährasy gül gunçalara bürenip gülzarlyga öwrülýär.

Göçme sergi guraldy

Muzeýler

02.03.2021

«Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan 2021-nji ýyl turuwbaşdan şatlykly wakalara, toýdur baýramlara beslenýär.