HABARLAR


Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 32 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli «Garaşsyz Diýarym — mähriban Watan!» atly sergisi

Muzeýler

21.09.2023

Garaşsyzlyk halkymyzyň milli buýsanjydyr. Halkymyzyň Garaşsyz döwlet barada köp asyrlaryň dowamynda eden arzuwynyň hasyl bolanyna şu ýyl 32 ýyl bolýar. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 32 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde «Garaşsyz Diýarym — mähriban Watan!» atly sergisi gurnaldy.

Garaşsyzlyk — beýik ylham çeşmesi

Muzeýler

21.09.2023

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli Daşoguz welaýat häkimliginiň, welaýat Medeniýet müdirliginiň, şeýle-de welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda welaýatyň suratkeşleriniň, çagalar çeperçilik mekdepleriniň okuwçylarynyň, mugallymlarynyň arasynda «Garaşsyzlyk — beýik ylham çeşmesi» atly bäsleşik geçirdi.

BAÝRAMÇYLYK SÖHBETDEŞLIGI GURALDY

Muzeýler

21.09.2023

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk şanly toýy mynasybetli Arkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi bilen Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Arkadag şäheriniň birleşmesi bilelikde guramagynda «Nurly şuglasyny saçyp äleme – Garaşsyzlyk bagt getirdi ilime» atly aýdym-sazly tegelek stoluň başyndaky söhbetdeşlik we muzeý gymmatlyklarynyň sergisi guraldy.

SUNGAT ESERLERINDE GARAŞSYZLYGYŇ WASPY

Muzeýler

21.09.2023

Şu gün Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli «Arkadag Serdarly Watanyň şöhraty Garaşsyzlyk!» atly şekillendiriş we amaly-haşam sungat eserleriniň baýramçylyk sergisi açyldy.

ZENAN KALBYNDAN DÖREÝÄN NEPISLIKLER

Muzeýler

14.09.2023

Arkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde türkmen halkynyň milli mirasyny wagyz etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Arkadag şäheriniň birleşmesiniň gurnamagynda «Zenan kalbyndan döreýän nepislikler» atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi.

BAÝRAMÇYLYK SERGISI

Muzeýler

14.09.2023

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde «Garaşsyz Diýarym — mähriban Watan!» ady bilen baýramçylyk sergisi açyldy.

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň suratkeşler birleşiginiň agzasy Gülşat Annamyradowanyň döredijilik sergisi

Muzeýler

06.09.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyz bedew bady bilen ösüşlere beslenýär. Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty ussat suratkeşleriň döredijiligi bilen uly ösüşlere ýetdi.

Sergi

Muzeýler

01.09.2023

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet ähmiýetli işleri netijesinde ýurdumyzda ylym-bilim ulgamynda uly ösüşler gazanylýar. Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde «1-nji sentýabr Bilimler we talyp ýaşlar güni» mynasybetli «Bilim üstünligiň açarydyr» atly sergi gurnaldy.

Alajalar — nepisligiň nusgasy

Muzeýler

30.08.2023

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň milli gymmatlyklaryna goýulýan hormat-sarpany belende götermek, ýaş nesilleriň kalbynda ene-mamalarymyzdan miras galan el işlerine söýgi döretmek ugrunda giň gerimli işler alnyp barylýar.

Göçme sergi

Muzeýler

23.08.2023

Mähriban Watanymyzyň her bir güni uly ösüşlere taryhy wakalara beslenýär. Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde, 2023-nji ýylyň 22-nji awgustynda Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet