HABARLAR


ALTYN AŞYGYM, ALÇY GOP

Medeni miras

15.09.2021

Türkmen halkynyň milliligini alamatlandyrýan köp sanly gymmatlyklary bar. Şolaryň biri hem nesil terbiýesi bilen baglanyşykly döredilen aşyk oýnudyr. Nesilleriň sagdyn bedenli, çeýe, aňyýet taýdan ösen bolmagynda milli oýunlar

LEZZETLI TAGAMLAR

Medeni miras

31.08.2021

“Sähel derdi aş basar” Halk arasynda “Sähel derdi aş basar” diýen aýtgy bar. Unaş türkmeniň milli tagamy. Ol gyş aýlary dümewleseň hem peýdaly. Ilki bilen unaşyň hamyryny etmeli. Hamyryna ýumurtga, azajyk gatyk garsaň has tagamly bolýar.

PALAS DOKAMAK

Medeni miras

23.08.2021

Ene-mamalarymyz düşekleriň dürli görnüşlerini döredipdirler, dokapdyrlar, öndüripdirler we düşenipdirler. Şolaryň arasynda palaslara hem uly orun degişli. Palas hem türkmen durmuşynda gadymdan bäri ulanylýan düşekleriň biri.

MILLI MIRAS GENJI-HAZYNAM

Medeni miras

16.08.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagynda halkymyzyň baý durmuş tejribesi esasynda toplanan, jemgyýetiň ruhy baýlygynyň aýrylmaz bölegi hasaplanylýan gymmatlyklarymyzy öwrenmek,

SENETKÄRE SARPA

Medeni miras

09.07.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda halkymyzyň döreden baý mirasyny öwrenmek, gorap aýawly saklamak, şonuň bilen birlikde halk mirasynyň naýbaşy nusgalaryny dörediji

Eli hünärli , göwni gülzarly milletiň Käbesi

Medeni miras

09.07.2021

Mälim bolşy ýaly, ýaňy-ýakynda türkmen zenanlarynyň her biriniň ýüregini joşduran ajaýyp waka bolup geçdi, ýagny Hormatly Prezidentimiziň mähriban ejesi, külli türkmeniň käbesi Ogulabat eje öz eli bilen sünnäläp bejeren kürtesini

Sanly wideoaragatnaşyk arkaly maslahat

Medeni miras

02.07.2021

2021-nji ýylyň 29-30-njy iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet baradaky guramasy (UNESCO), şeýle hem ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli

Türkmenistan umumadamzat ähmiýetli gymmatlyklaryň mekany

Medeni miras

27.05.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan adyl syýasatlarynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hem ýurdumyzda medeni mirasymyzy, milli gymmatlyklarymyzy öwrenmeklige,

Zenan zehininden döreýän gözellik

Medeni miras

12.01.2021

Göreniňde gözleriňi dokundyrýan gözellikleriň ençemesi ynsanyň zähmeti bilen kemala gelýär. Zenanlar hem gözellikleri döredijiler bolup, gözleriniň gören, göwünleriniň söýen ajaýyplyklaryny el işlerine

Ýantorbalar

Medeni miras

11.01.2021

Milli nagyşlar bilen bezelen ýantorbalar ony göterýän zenanlaryň görküne-görk goşýar. Berkligi, gözelligi bilen tapawutlanýan ýantorbalar dokmaçylyk önümleriniň hataryna girýär.