HABARLAR


SÄHRA GÜLLERINE MEŇZÄR KEŞDELER

Medeni miras

16.05.2022

Gadymy el hünärleriniň biri bolan keşdeler milli egin-eşiklerimiziň bezegidir, düzüm bölegidir. Halk çeper döredijiliginiň keşdeçilik sungatyny kesp-kär edinen gelin-gyzlar milli lybaslarymyzy bezemek üçin dürli nagyşlary döredipdirler.

GELIŇ, GYZLAR ÜÝŞELIŇ

Medeni miras

01.04.2022

Halk döredijiliginiň ynsan kalbyny joşdurýan, terbiýeçilik ähmiýetli, milli ruhly şahyrana dünýäsi jemgyýetçilik durmuşynyň dürli pursatlary, türkmeniň çeper döredijiligi, taryhy, milli ýörelgesi, däbi we dessury barada gymmatly maglumatlara baýdyr.

“Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Bütindünýä miraslaryna syýahat” atly webinar-maslahat

Medeni miras

31.03.2022

“Ylmy-barlaglar Çyn-Maçyn bilen Ortaýer deňiz döwletlerini birikdiren Beýik Ýüpek ýolunyň şahalarynyň Taklamekan sährasyndan başlap, esasan, iki ugur boýunça hereket edendigini tassyklady

Maslahat geçirildi

Medeni miras

25.02.2022

2022-nji ýylyň 23-nji fewralynda ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde türkmen hünärmenleriniň gatnaşmagynda göni wideoaragatnaşyk arkaly “Dünýä hakydasy” atly maslahaty geçirildi. Maslahatyň esasy maksady

Dialog-parahatçylygyň kepili

Medeni miras

25.02.2022

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan öňe sürlen “Dialog-parahatçylygyň kepili” diýlip atlandyrylan häzirki zaman halkara gatnaşyklarynyň täze pelsepesini döretmek baradaky başlangyjynyň ýurdumyzyň

KEÇE – TÜRKMENIŇ ÇEPER DÖREDIJILIGINIŇ KÄMIL NUSGASYDYR

Medeni miras

24.02.2022

Türkmeniň çeper döredijiliginiň kämil önümi hasaplanylýan halkymyzyň gadymy keçe senedi zenan paýhasynda sünnälenip sungat derejesine ýetirildi. Tebigat gözellikleri bilen bäsleşýän gülli keçeler öýleriň bezegi, törleriň

UMUMADAMZAT ÄHMIÝETLI SUNGAT “Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungaty” ÝUNESKO-nyň “Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawynda”

Medeni miras

01.02.2022

2021-nji «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzyň soňky günleri ruhuňy göteriji üstünliklere, rowaçlyklara beslenip taryha girdi. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylymyz bolsa ajaýyp üstünlikleri

TAMDYR SALMAK

Medeni miras

31.01.2022

Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşy bilen baglanyşykly birnäçe mukaddeslikleri bar. Şolaryň biri hem türkmen tamdyrydyr. Onda ynsanyň esasy iýmiti çörek bişirilýär. Tamdyr sähetli gün salynýar. Tamdyr salýan zenanlar hem ähli

“EKSPO-2020” Bütindünýä sergisiniň Türkmenistanyň milli pawilýonynda geçirilen “Türkmen milli zergärçilik sungatyna bagyşlanan tanyşdyrylyş hem-de milli şaý-seplerimiziň ýasalyşynyň görkeziliş” çäresi

Medeni miras

31.01.2022

“Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylymyzda dünýä medeniýetiniň gazananlary bilen tanyşmak, bu ugurdaky hyzmatdaşlyk barha rowaç alýar. Muňa ýaňy-ýakynda, ýagny 27-nji ýanwarda “EKSPO-2020” Bütindünýä sergisindäki

Keşdelenen sagat gaby

Medeni miras

23.11.2021

Türkmen durmuşynda hojalyk maksatly gaplaryň dürli görnüşi ulanylýar. El hünärinden, tikin-çatyndan ökdelik bilen baş çykarýan ene-mamalarymyz dutar gaby, gyjak gaby, sagat gaby, duztorba, çaýhalta, gapjyk, ikselik, horjun, elbukja