HABARLAR


DÖREDIJILIK DUŞUŞYGY

Medeni miras

12.07.2024

2024-nji ýylyň 9-njy iýulynda «Magtymguly Pyragy» medeni-seýilgäh toplumynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň, Aşgabat şäheriniň häkimliginiň bilelikde guramagynda, ýazyjy-şahyrlaryň we žurnalistleriň gatnaşmagynda döredijilik duşuşygy geçirildi.

MERKEZI AZIÝADAKY BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ UGRUNDAKY GEÇELGELER

Medeni miras

10.07.2024

9-njy iýulda Gazagystan Respublikasynyň Astana şäheriniň RIXOS PREZIDENT myhmanhanasynyň mejlisler jaýynda «Merkezi Aziýadaky Beýik ýüpek ýolunyň ugrundaky geçelgeler» atly taslamanyň jemleri boýunça maslahat geçirildi.

SERGI

Medeni miras

09.07.2024

Söze, şygra, edebiýata ýugrulan ýylymyzyň her aýy, her güni akyldarymyz, pähimdarymyz Magtymguly Pyragy bilen baglanşykly gelýär. Şu bagtyýar eziz Watanymyzda yzygiderlikde sergiler, edebiýat agşamlary, ýazyjy-şahyrlarymyz bilen duşuşyklar geçirilýär. Ine bu gün hem Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň Patent- tehniki edebiýatlar bölümi Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Nebit we Gaz uniwersitetiniň talyp ýaşlary bilen kitaphanada gezelençler gurnaldy.

BILERMENLER TOPARYNYŇ MASLAHATY GEÇIRILDI

Medeni miras

09.07.2024

Türkmenistan umumadamzat ähmiýetli mirasa baý ýurtlaryň biri hasaplanylýar. Bu gadymy toprakda türkmen halky tarapyndan müňýyllyklara dowamat boljak medeni-taryhy ähmiýetli gymmatlyklaryň ençemesi döredilipdir we olar nusgawy derejelere ýetirilipdir. Häzirki döwürde Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda halkymyzyň milli mirasyny, medeni gymmatlyklaryny gorap saklamak, öwrenmek we olaryň umumadamzat ähmiýetini dünýä derejesinde wagyz etmek boýunça alnyp barylýan döwletli işler guwandyryjy netijesini berýär. Mälim bolşy ýaly milli gymmatlyklarymyzyň naýbaşy nusgalarynyň umumadamzat ähmiýeti ykrar edilip, ÝUNESKO-nyň abraýly sanawynda mynasyp orun eýeledi.

TÜRKMEN KEÇESI

Medeni miras

03.07.2024

Halkymyzyň pähim-paýhasy, döredijilikli gözlegleri bilen dünýä medeniýetine amaly-haşam sungatynyň kämil nusgalary miras galypdyr. Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe peder paýhasyndan, zenanlaryň çeper döredijiliginden kemala gelen we ýyllaryň tejribesinde baýlaşan nusgalyk mirasymyz mynasyp bahasyna eýe bolýar.

BU JAHANYŇ SERMAÝASY

Medeni miras

21.06.2024

Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy ynsan bedeniniň gurluşyna, onuň jemgyýetdäki ösüşiniň ylmy, dünýewi, ahlak esaslaryna, adamyň bedeniniň gündelik taplamagyň durmuş ýörelgelerine, dermanlyk serişdeleriň atlaryna, sagdyn hereketleriň ählumumy, işjeň häsiýetlerine, her bir adamyň fiziki we psihiki saglygynyň goralyp saklanmagyna, onuň uzak ýyllar dowam edýän işjeň durmuşyna, ruhy we ýaşaýyş abadançylygyna gönükdirilen taryhy-çeper gymmatlyklara baýlygy bilen aýratyn tapawutlanýar.

TAWUS GUŞ SIMALY, ÜTELGI GÖZLI

Medeni miras

21.06.2024

Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň döredijiliginde halkyň mähri, durmuş yhlasy we döredijilik tejribeleri siňen, tebigatyň, gözelligiň we söýginiň jadyly mukaddesliklerini özünde jemleýän ýüze golaý eserlerinde kyrkdan gowrak guşlaryň atlary duş gelýär. Sözleriň many aňladyjylyk güýjüni, täsirliligini we çeperçilik öwüşginlerini deňeşdirme, meňzetme we salgylanma usullarynda kämillik derejede açyp görkezmek maksady bilen parasatly dana özüniň eserlerinde 10 sany guşuň (bilbil, gaz, laçyn, bürgüt, garga, käkilik, ördek, totuguş, torgaý, kepderi) atlaryna, häsiýetlerine we mähribanlyk hormatyna ýygy-ýygydan we önümli ýüzlenýär. Şolaryň hataryna ütelgi guşyny hem goşmak bolar. Şahyr özüniň «Şal tapsa» we «Gyş bolar» atly liriki eserlerinde bu guşa aýratyn hormat, arzylyly ylhamyny bildiripdir.

HALY DÜŞEK TÖRDE ÝAGŞY

Medeni miras

21.06.2024

Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň lirikasyny bezeýän 70-e golaý şygyrlarynda dokmaçylyk önümleri, esbaplary, bezegleri, matalaryň atlary, reňkleri bilen bagly leksik aňlatmalaryň 100-den gowragy duş gelýär. Şahyryň «Gyş bolar», «Nahana geldiň», «Bibat görüner», «Utup durupyr», «Daň atmazdan burun», «Don gerek», «Şalyk bile», «Atça bolmaz», «Köýmän ýigide», «Köz bile», «Ölmezden burun» ýaly eserlerini milli dokmaçylyk önümleriniň iň görnükli nusgalary hasaplamak bolar.

«MEDENIÝET MILLETIŇ MERTEBESIDIR» atly aýdym-sazly döredijilik duşuşygy

Medeni miras

14.06.2024

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň medeni ösüşiniň köpugurlylygyny gazanmak, taryhy-medeni mirasymyzy gorap saklamak we öwrenmek, dünýä halklary bilen medeniýetara gatnaşyklary has-da pugtalandyrmak babatda alnyp barylýan il-ýurt bähbitli, döwletli işlere uly badalga berildi. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň medeni ösüşini dünýä derejesine çykarmak, halkymyzyň medeni däplerini, dessurlaryny we adatlaryny saklamak we ösdürmek, medeni edaralara goldaw bermek we olary maliýeleşdirmek medeniýeti ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary bolup, bu ugurda maksatly işler ýola goýuldy.

MEDENIÝET MILLETIŇ MERTEBESIDIR

Medeni miras

13.06.2024

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň medeni ösüşiniň köpugurlylygyny gazanmak, taryhy-medeni mirasymyzy gorap saklamak we öwrenmek, dünýä halklary bilen medeniýetara gatnaşyklary has-da pugtalandyrmak babatda alnyp barylýan il-ýurt bähbitli, döwletli işlere uly badalga berildi.