HABARLAR


«MAGTYMGULY, SÖZLÄR TILI TÜRKMENIŇ» festiwalyň Mary welaýat tapgyry geçirildi

Medeni miras

02.06.2023

Halkymyz özüniň beýik ogly, akyldar şahyry Magtymguly Pyraga çäksiz hormat goýýar. Magtymguly Pyragynyň şygyrlary özüniň çeperçilik kuwwaty, many çuňlugy, pikir goýazylygy, milli mazmuny, umumadamzat ähmiýeti bilen dünýä edebiýatynda mynasyp orun eýeleýär.

Gulbaba Akyýewi ýatlap

Medeni miras

31.05.2023

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Gulbaba adyndaky Çagalar baýragy her birimizi aňymyzda uly orun alandyr. Sekiz ýaşynda öz yzyny, ýoluny goýan ,,Öz ilimiň bagşysy men” diýip, hoş owazy bilen

Türkmenistanyň halypa halk artisti Han Akyýewiň 100 ýyllygy mynasybetli (1922-1998)

Medeni miras

30.05.2023

Türkmeniň saz sungaty äleminde öçmejek yz goýan meşhur sazanda belli halypa aýdym-saz söýerleriň kalbynda ýaşaýan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli aýdym-saz sungatymyzyň taryhynda we halk hakydasynda orun alan halypalaryň ömri we döredijilik ýoly düýpli öwrenilýär.

NUSGALYK GYMMATLYKLARYMYZ ÝUNESKO-nyň SANAWYNDA

Medeni miras

26.05.2023

Halkymyzyň örän gadymdan gelýän köp müňýyllyk taryhly milli baýlygy bar. Durmuşymyzda ähmiýetli orunda durýan ol gymmatlyklarymyzy gorap saklamakda alnyp barylýan köpugurly işler halkyň medeni mirasy dogrusynda döwlet derejesinde edilýän uly aladalaryň netijesidir.

«Molla Ependiniň şorta sözlerini gürrüň berijilik däbi» ÝUNESKO-nyň sanawynda

Medeni miras

26.05.2023

Ynsan gatnaşyklarynyň gülküli pursatlaryny beýan edýän we täsir edijilik güýje eýe bolan gülküli-ýumorly, kyssa görnüşinde döredilen şorta sözler halk döredijiliginiň giň ýaýran görnüşleriniň biridir. Halk arasynda il içinde tanalýan adamlar baradaky şorta sözler has meşhurdyr.

Salyr-saryk ýolundaky ussatlar

Medeni miras

25.05.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň türkmeniň milli ýol-ýörelgelerine uly üns bermegi bizi diýseň buýsandyrýar.

«Ýüpekçilik we dokmaçylykda ýüpek önümçiliginiň däpleri» ÝUNESKO-nyň sanawynda

Medeni miras

24.05.2023

Ýüpekçilik oba hojalygynyň esasy pudaklarynyň biridir. Türkmenistanda ýüpekçilik, ýüpek almak, ýüpek taýýarlamak bilen meşgullanmak işi irki döwürlerden gözbaş alýar. Ýüpek almak üçin ilki bilen ýüpek gurçugyny ösdürip ýetişdirmeli.

DILLERDE DESSAN PYRAGY

Medeni miras

23.05.2023

«Magtymguly, sözlär tili türkmeniň» atly festiwalyň Daşoguz welaýat tapgyry geçirildi

«Türkmen keşdeçilik sungaty» ÝUNESKO-nyň sanawynda

Medeni miras

22.05.2023

Halkymyzyň dünýä meşhur gymmatlyklarynyň biri türkmen keşdeçilik sungatydyr. Keşdeçilik türkmen halk sungatynyň iň gadymy görnüşleriniň biri bolup, ol türkmen gelin-gyzlarynyň arasynda giňden ýaýrapdyr.

«MAGTYMGULY, SÖZLÄR TILI TÜRKMENIŇ» atly festiwal

Medeni miras

17.05.2023

Türkmen halkynyň medeni-edebi ösüşi taryhy şahsyýetler bilen berk baglydyr. Halk durmuşynda, taryhynda olaryň ýerine ýetiren hyzmatlaryna mynasyp baha bermek halkyň tutuş ruhy dünýäsine hormat goýmakdyr.