HABARLAR


Setirleri döwürleri bezeýän dana

Medeni miras

17.05.2024

ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 2023-nji ýylyň 10-24-nji maýy aralygynda Parižde geçirilen 216-njy mejlisinde Magtymguly Pyragynyň golýazmalar ýygyndysy ÝUNESKO-nyň «Dünýä hakydasy» atly halkara sanawyna girizildi.

TÜRKMEN KOMPOZITORLARYNYŇ ESERLERINDE BEÝIK WATANÇYLYK URŞUNYŇ BEÝANY

Medeni miras

09.05.2024

Uruş temasy türkmen kompozitorçylyk mekdebiniň dürli nesilleriniň wekilleriniň elmydama üns merkezindedir. Watançylyk temasy görnükli türkmen kompozitory Weli Muhadowyň tutuş döredijiliginden eriş-argaç bolup geçýär. Onuň bu temada ýazan sazlarynda hem halk sazynyň täsiri bar.

Reňkleri dillendiren ussat

Medeni miras

08.05.2024

Türkmen halkynyň çeperçilik medeniýetiniň kökleri özüniň gözbaşyny irki orta asyrlardan alyp gaýdýar. Häzirki döwürde türkmen şekillendiriş sungatynyň ähli düzümleri pajarlap ösmeginiň täze tapgyryny başdan geçirýär.

Bedewiň ýagşysy ýaryşa bolar

Medeni miras

02.05.2024

Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy milli tebigy baýlyklarymyzyň naýbaşylarynyň biri bolan türkmen bedewleriniň gymmaty we ähmiýeti, olary ösdürip ýetişdirmegiň sebitleýin we halkara aýratynlyklary, at münmegiň dürli görnüşleri, tohumçylyk ugurlary, gözellik derejeleri, seýisçilik sungaty, at bezegleri we çapyşyklary, arassa ganly tohum atlaryň genofondy, tälimçilik sapaklary baradaky ykrar edilen we söýülýän edebi, taryhy we jemgyýetçilik mukaddesliklerine, durmuş hakykatlaryna baýlygy bilen aýratyn tapawutlanýar.

ÇARY ÖWWÄÝEWIŇ NATÝURMORT ESERLERI

Medeni miras

01.05.2024

Mary nakgaşçylyk mekdebiniň tanymal suratkeşi Çary Öwwäýewiň döredijiligi barada bilmek we öwrenmek örän gyzyklydyr. Ol 1942-nji ýylyň 28-nji aprelinde Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Mülkbagşy obasynda eneden bolýar. 1959-njy ýylda Şota Rustaweli adyndaky Türkmen Döwlet ýörite çeperçilik uçilişesine okuwa girip, nakgaşçylyk sungatynyň inçe syrlaryny ele almaklyga başlaýar.

«Halypalaryň mekdebi halkyň ruhy mirasydyr» atly ýatlama çäresi

Medeni miras

01.05.2024

2024-nji «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylda Mary welaýatynyň Mary etrap Bagşylar öýünde, medeniýet işgärleri we oba ýaşaýjylarynyň gatnaşmagynda, Sakarçäge etrabynyň Akýap geňeşliginiň ýaşaýjysy, Türkmenistanyň at gazanan bagşysy Nursähet Halsähedowyň 140 ýyllygyna bagyşlanan «Halypalaryň mekdebi halkyň ruhy mirasydyr» atly ýatlama çäresi geçirildi.

Magtymgulynyň döredijiliginde syrly ýyllaryň beýany

Medeni miras

29.04.2024

Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň şahyrana döredijiliginde umumyhalk senelerini şöhlelendirýän çeper aňlatmalaryň, syrly ýyllaryň, manysy oýlanylyp tapylmaly matal düzümli sözleriň onlarça görnüşleri duş gelýär. Ýaşy üç ýüz ýyly gädip barýan dananyň Zunuby bilen aýdyşykly «Habar ber-şeýledir» atly şygyrda Magtymgulynyň sorag bilen ýüzlenýän:

Gündogaryň beýik akyldary

Medeni miras

27.04.2024

Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tagallalary netijesinde, türkmen halkynyň adyny Arşa göteren meşhur şahsyýetlerimiziň atlaryny ebedileşdirmek baradaky işler rowaç alýar. X — XI asyrlarda ýaşap geçen uly alym hem pir, halk arasynda Sarahs baba ady bilen meşhur Abul-Fazl Muhammet ibn Hasan Sarahsy hem şeýle şahsyýetleriň biridir.

Hüjüm eýlär barça ary, gabat gelse bal biläni

Medeni miras

27.04.2024

Dünýä edebiýatynyň çeperçilik medeniýetiniň dürli ugurlary boýunça rowaçlanmagyna uly goşant goşan Magtymguly Pyragynyň edebi mirasynda tebigat gözelligi, ýer, toprak, ýerasty baýlyklar, suwlar, tokaýlar, ösümlik we haýwanat dünýäsi, olaryň populýasiýalary, ýaýraýşy, amatly,

Halypa bagşy Akjagül Myradowanyň doglan gününiň 100-ýyllygy mynasybetli geçirilen dabara

Medeni miras

05.04.2024

Daşoguz welaýat Medeniýet öýünde, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Daşoguz welaýat Medeniýet müdirliginiň guramagynda mahmal owazly bagşy zenan, Türkmenistanyň halk bagşysy, «Gaýrat» medalynyň eýesi, halypa Akjagül Myradowanyň ömri we döredijiligine bagyşlanyp, aýdym-sazly, dabaraly çäre geçirildi. Dabarany Bagşylar muzeýiniň direktory Begenç Haknazarow alyp bardy.