HABARLAR


DOSTLUGYŇ HEM SUNGATYŇ BAÝRAMY

Medeni miras

01.12.2022

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan Watanymyz özüniň medeni ösüşleri bilen barha ümzügi öňe. Ol ösüşler türkmeniň köpöwüşginli sungaty bilen aýrylmaz baglanyşykly. Häzirki döwürde ýurdumyzda milli aýdym-saz sungatynyň folklor aýdymlaryny,

HALYPALARYŇ USSATLYK MEKDEBI

Medeni miras

30.11.2022

Düýn, 29-njy noýabrda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internatynda «Milli aýdym-saz sungaty dünýä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwalyna gatnaşýan daşary ýurtly sazandalaryň

«MILLI AÝDYM-SAZ SUNGATY DÜNÝÄ HALKLARYNYŇ MIRASYNDA» ATLY HALKARA MASLAHATY

Medeni miras

29.11.2022

Aýdym-saz adamzat durmuşynda mäkäm orun almak bilen ynsan durmuşyny beýan edýän gadymy sungatdyr. Onda taryhy wakalar, ynsanlaryň durmuş-ýaşaýyş ýörelgeleri giňden öz beýanyny tapýar. Aýdym-saz sungaty hem özüniň tematikasy tarapyndan örän giň.

DÜNÝÄ DOLÝAR BU TÜRKMENIŇ OWAZY

Medeni miras

28.11.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde halkara derejesindäki medeni forumlar, sergiler, festiwallar yzygiderli geçirilýär.

BMG-niň Ilat Gaznasynyň (UNFPA) okuw maslahaty

Medeni miras

24.11.2022

Türkmenistan döwletimizde aýal-gyzlaryň hormat-sapasy belentde tutulýar. Her ýylyň bahar paslynyň ilkinji günlerinde, has dogrusy, 8-nji martda Halkara Zenanlar güni giňden baýram edilip ýokary derejede bellenilip geçilýär.

TEBIGAT TÄSINLIKLERINIŇ AJAÝYP KÜNJEGI

Medeni miras

21.11.2022

Ýurdumyz tebigat täsinliklerine baý ülkedir. Türkmen tebigatynyň gözel künjekleriň biri hem Köýtendag hasaplanylýar. Döwletimizde Köýtendagyň tebigat täsinliklerini, baýlyklaryny ylmy taýdan hertaraply öwrenmek, olar barada maglumatlary toplamak

«Türkmenistan ýüpekçiligiň gadymy mekany» atly maslahat we sergi geçirildi

Medeni miras

17.11.2022

Türkmen halky ýüpekçilik bilen has irki döwürlerden bäri meşgullanyp gelýär. Dünýäde iň oňat matalaryň Merwde, Nusaýda dokalandygy barada taryhy maglumatlar, halkymyzyň ýüpek gurçugyny saklamak we onuň pilesinden ýüpek almak däpleri

ALABAÝ TÜRKMENIŇ MILLI GYMMATLYGYDYR

Medeni miras

01.11.2022

Pederlerimizden miras galan gymmatlyklarymyzyň ýokary derejede sarpalanýan zamanasy bolan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda halkymyzyň medeni

2022-nji ýylyň 12–14-nji oktýabry aralygynda Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde geçirilen «Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwaly

Medeni miras

21.10.2022

«Türkmeniň Ak öýi» binasynda «Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwalynyň açylyş dabarasy we festiwalyň açylyş dabarasy mynasybetli medeniýet we sungat ussatlarynyň konserti geçirildi.

«Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwaly üstünlikli geçirildi

Medeni miras

18.10.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda medeniýet ulgamyny yzygiderli ösdürmek, täze belent derejelere çykarmak barada alnyp barylýan il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli işler