HABARLAR


Mary welaýatynda Täze ýyl mynasybetli sungat ussatlarynyň baýramçylyk konsertleri geçiriler

Konsertler

07.12.2023

Mary welaýatynyň Mary şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynda Täze ýyl baýramy mynasybetli ýurdumyzyň sungat ussatlary ajaýyp konsertleri bilen çykyş ederler.

Lebap welaýatynda Täze ýyl mynasybetli baýramçylyk konsertleri geçiriler

Konsertler

06.12.2023

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynda Täze ýyl mynasybetli ýurdumyzyň medeniýet we sungat ussatlary baýramçylyk konsertleri bilen çykyş ederler.

Mukamlar köşgünde Täze ýyl mynasybetli estrada-simfoniki orkestriň konserti geçiriler

Konsertler

05.12.2023

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde «Süýji arzuwlar» atly estrada-simfoniki orkestriň Täze ýyl mynasybetli konserti geçiriler.

Täze ýyl mynasybetli medeniýet we sungat ussatlary Daşoguz welaýatynda baýramçylyk konserti bilen çykyş ederler

Konsertler

05.12.2023

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynda ýurdumyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň gatnaşmagynda Täze ýyl baýramy mynasybetli welaýatyň ýaşaýjylary we myhmanlary üçin baýramçylyk konserti geçiriler.

Mukamlar köşgünde Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli konsert geçiriler

Konsertler

04.12.2023

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary we myhmanlary üçin ýurdumyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň Täze ýyl baýramy mynasybetli taýýarlan baýramçylyk konserti geçiriler.

Medeniýet we sungat ussatlary baýramçylyk konserti bilen Balkan welaýatynda çykyş ederler

Konsertler

04.12.2023

Türkmenistanyň halk artisti Gülşat Gurdowa, Türkmenistanyň at gazanan artisti Begmyrat Annamyradow, şeýle-de aýdymçylar Durdy Durdyýew bilen Arslan Gulmämmedow dagy Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynda baýramçylyk konserti bilen çykyş ederler.

Täze ýyl mynasybetli Ahal welaýatynda baýramçylyk konserti geçiriler

Konsertler

04.12.2023

2023-nji ýylyň 16-njy dekabrynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çägindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynda ýurdumyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň baýramçylyk konserti geçiriler.

Türkmen milli konserwatoriýasynyň dirižýorlyk kafedrasynyň hor toparynyň konserti geçirildi

Konsertler

01.12.2023

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň uly zalynda ýokary okuw mekdebiň dirižýorlyk kafedrasynyň hor toparynyň konserti geçirildi.

Aşgabatda «Goý, ýaňlansyn Bitaraplyk aýdymy» atly baýramçylyk konsertleri geçiriler

Konsertler

30.11.2023

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy şu ýylyň 4 — 7-nji dekabry aralygynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 28 ýyllygy hem-de Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli konserwatoriýanyň simfoniki orkestriniň ýerine ýetirmeginde «Goý, ýaňlansyn Bitaraplyk aýdymy» atly baýramçylyk konsertlerini geçiriler.

Aşgabatda Geýder Aliýewiň doglan gününiň 100 ýyllygy mynasybetli konsert geçirildi

Konsertler

29.11.2023

28-nji noýabrda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Azerbaýjan Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen bilelikde guramagynda azerbaýjan halkynyň umumy milli lideri Geýder Aliýewiň doglan gününiň 100 ýyllygy mynasybetli «Geýdar Aliýew — Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň doganlygy» atly konsert geçirildi.