HABARLAR


«ÝAŞLARYŇ ŞÄHERINDÄKI» HOŞ OWAZLAR

Konsertler

16.07.2024

Iýul aýynyň 12-ne Arkadag şäheriniň Ruhyýet köşgüniň öňünde Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen bilelikde gurnamagynda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşikleriň çäklerinde ýaş höwesjeň bagşy-sazandalaryň arasynda «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň Arkadag şäher tapgyrynyň jemi jemlendi. Eminler toparynyň gelen netijelerine laýyklykda, Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň talyby Şöhle Muhammedowa hem-de Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäher mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebiniň hünärmeni Döwletgeldi Atajanow bäsleşigiň ýeňijileri diýlip yglan edildi.

ARKADAG ŞÄHERI SUNGATYŇ MEKANY

Konsertler

28.06.2024

Medeniýet hepdeliginiň ýapylyş dabarasy Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatrynyň tomaşa zalynda geçirildi. Bu ýerde sungat ussatlarynyň konserti guralyp, teatryň artistleri tarapyndan ýerine ýetirilen «Sungatyň mekany» atly edebi-sazly kompozisiýa baýramçylyk maksatnamasyny açdy.

BILDIRIŞ

Konsertler

26.06.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde iýun aýynyň 28-ne sagat 19:00-da Sladkowskiý Aleksandryň dirižýorlyk etmeginde Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Döwlet akademiki simfoniki orkestriniň konserti geçiriler.

SUNGAT USSATLARYNYŇ ÇYKYŞY

Konsertler

24.06.2024

Medeniýet hepdeliginiň ikinji gününiň çäreleri Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatrynda guralan giň gerimli konsert bilen tamamlandy. Onuň dowamynda ýurdumyzyň welaýatlarynyň, Aşgabat we Arkadag şäherleriniň medeniýet hem-de sungat ussatlary çykyş etdiler.

ÜNS BERIŇ, BILDIRIŞ!

Konsertler

20.06.2024

Mähriban ildeşler! Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda toýlarymyz toýlara ulaşýar, dost-doganlyk, medeni gatnaşyklarymyz günsaýyn pugtalanýar we üstünlikli dowam etdirilýär.

BILDIRIŞ

Konsertler

29.05.2024

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi ýurdumyzyň sazçylyk we sungat ugurly okuw mekdeplerinde bilim alýan aýdym-saz sungatyna höwesli, zehinli ýaşlary ýüze çykarmak, olary sungatyň dürli ugurlary boýunça döredijilige höweslendirmek hem-de ýaş sazandalaryň ýerine ýetirijilik ukyplaryny kämilleşdirmek maksady bilen, Ýaşlar simfoniki orkestriniň we birleşen çagalar horunyň konsertini geçirýär.

«Gündogar - inçe syrlarynyň dünýäsi» atly dabaraly konserti

Konsertler

01.05.2024

Ýaňy ýakynda, Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň uly zalynda «Estrada sungaty» fakultetiniň gurnamagynda orkestr we ýerine ýetirijileriň arasynda «Gündogar - inçe syrlarynyň dünýäsi» atly konserti geçirildi.

«Türkmen Binasy» atly Suhan Tüýliýewiň eserlerinden düzülen konsert

Konsertler

08.04.2024

Ýakynda Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy we Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry bilen bilelikde gurnamagynda «Türkmen Binasy» atly şahyrana konserdi geçirildi.

Aşgabatda Burak Bulut bilen Kurtuluş Kuşuň konserti geçirildi

Konsertler

26.12.2023

25-nji dekabrda paýtagtymyzdaky Gyşky oýunlar sport toplumynda daşary ýurtly sungat ussatlarynyň Täze ýylyň öňüsyrasynda geçirilýän baýramçylyk şüweleňi örän gysga wagtda on millionlarça ynsanlaryň söýüp diňleýän estrada ýyldyzlaryna öwrülen türkiýeli aýdymçylar Burak Buludyň we Kurtuluş Kuşuň konserti bilen dowam etdi.

Aşgabatda Emir Raseniň baýramçylyk konserti geçirildi

Konsertler

26.12.2023

24-nji dekabrda paýtagtymyzdaky Gyşky oýunlar sport toplumynda asly türkmen bolan eýranly meşhur aýdymçy Emin Raseniň baýramçylyk konserti geçirildi.