HABARLAR


Halkara zenanlar güni mynasybetli konsert geçirildi

Konsertler

10.03.2021

Gahryman Arkadagymyzyň «Zenanlar – Watanymyzyň buýsanjydyr» diýen şygary ýurdumyzda zenanlara goýulýan çuňňur hormat-sarpanyň nyşanydyr.

Watan goragçylarynyň günine

Konsertler

27.01.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň, Büzmeýin etrap medeniýet öýleriniň we Türkmenistanyň Goranmak Ministrliginiň Aýratyn Hormat Garawuly Batalýony

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Konsertler

18.01.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan- parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyna gadam basan ýurdumyz ösüşlerden-ösüşlere barýar.

«Saglygym-baş baýlygym»

Konsertler

01.12.2020

Ýakynda Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Bagtyýarlyk medeniýet öýünde, Ýasmansalyk medeniýet öýüniň hünärmenleriniň gatnaşmagynda «Saglygym-baş baýlygym» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

«Milli mirasymyza belent sarpa»

Konsertler

13.11.2020

2020-nji ýylyň 12-nji noýabrynda Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Herrikgala Medeniýet öýüniň we Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagtyýarlyk

Sungatyň rowaç menzilleri

Konsertler

02.11.2020

30-njy oktýabrda «Jahan» döredijilik merkeziniň açylyşyna bagyşlanyp konsert geçirildi.

«Parahatlyk ýolumyz» tans festiwaly

Konsertler

21.10.2020

Türkmenistanyň Prezidentiniň medeniýeti we sungaty yzygiderli ösdürmek boýunça öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek, tans sungatynyň milli mirasyny gorap saklamak...

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli dabara

Konsertler

29.09.2020

2020-nji ýylyň 27-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli paýtagtymyzdaky «Aşgabat» aýdym-saz merkezinde baýramçylyk konserti geçirildi.

«Ýaňlan, Diýarym!» täze zehinleri ýüze çykarýar

Konsertler

31.08.2020

29-njy awgustda paýtagtymyzyň «Aşgabat» aýdym-saz merkezinde ýaş aýdymçylaryň arasynda geçirilýän «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň jemleýji tapgyry boldy.

Medeniýet hepdeligi — 2020: dördünji gün

Konsertler

26.06.2020

Daşoguz welaýatynda dowam edýän Medeniýet hepdeliginiň nobatdaky güni hem köpöwüşginli çärelere baý boldy.