HABARLAR


«Çalsana, bagşy!» bäsleşigi

Konsertler

29.09.2022

Şu ýylyň aprel-maý aýlarynda ýurdumyzyň etraplarynda we şäherlerinde «Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň 1-nji tapgyry geçirildi.

«Ýaňlan, Diýarym-2022» telebäsleşigi

Konsertler

31.08.2022

Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda bagtyýar halkymyzyň toýlary toýlara ulaşýar.

Ýurdumyzyň estrada we höwesjeň aýdymçy ýaşlarynyň arasynda yglan edilen «Ýylyň parlak ýyldyzy» atly bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi

Konsertler

20.12.2021

2021-nji ýylyň 18-nji dekabrynda paýtagtymyzda Täze ýyl baýramynyň öň ýanynda ajaýyp wakalarynyň birine öwrülen «Ýylyň parlak ýyldyzy – 2021» döredijilik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli dabaralar

Konsertler

30.09.2021

Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny berkitmekde, ýurdumyzyň halkara giňişligindäki abraýyny pugtalandyrmakda döwlet we jemgyýetçilik işinde uly üstünlikleri gazanandyklary, şeýle-de medeniýetiň

«Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşigi

Konsertler

10.09.2021

“Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda bagtyýar halkymyzyň toýlary toýlara ulaşýar. Şu günler Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk

Dostlugyň şanyna ýaňlanan mukam

Konsertler

10.08.2021

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagyn da 6-njy awgustda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň medeniýet we sungat ussatlarynyň gala-konserti boldy. Gadymy Hazaryň kenarynda geçirilen bu döredijilik baýramy hormatly Prezidentimiziň

Balkan welaýatynda medeni-durmuş maksatly binalaryň açylyş dabaralary geçirildi

Konsertler

19.07.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda 2021-nji ýylyň 14-nji iýulynda Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinde «Türkmeniň ak öýi» binasynyň açylyp ulanylmaga berilmegi

Paýtagtymyzda «Arkadag» myhmanhanasynyň açylyşy mynasybetli dabara hem-de «Älem» medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada «Alkyş Size, şöhrat Size, Arkadag!» atly aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi

Konsertler

30.06.2021

2021-nji ýylyň 29-njy iýunynda gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinde kaşaň «Arkadag» myhmanhanasynyň açylyş dabarasy geçirildi. Gahryman Arkadagymyzyň gatnaşmagynda geçirilen

Halkara zenanlar güni mynasybetli konsert geçirildi

Konsertler

10.03.2021

Gahryman Arkadagymyzyň «Zenanlar – Watanymyzyň buýsanjydyr» diýen şygary ýurdumyzda zenanlara goýulýan çuňňur hormat-sarpanyň nyşanydyr.

Watan goragçylarynyň günine

Konsertler

27.01.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň, Büzmeýin etrap medeniýet öýleriniň we Türkmenistanyň Goranmak Ministrliginiň Aýratyn Hormat Garawuly Batalýony