HABARLAR


ABDYLLAHAN GALASY

Taryhy ýadygärlikler

02.02.2023

Döwletimiziň halkara derejedäki at-abraýynyň has-da artyp, mertebesiniň barha beýgelýän döwründe, ynsan kowmunyň bäş müň ýyllyk taryhynyň naýbaşy gymmatlyklaryny özünde jemleýän taryhy ýadygärliklerimiziň hem aýratyn orna eýedir.

TÜRKMENISTANDA TARYHY-MEDENI ÝADYGÄRLIKLERE BAGYŞLANAN HALKARA YLMY MASLAHAT GEÇIRILDI

Taryhy ýadygärlikler

25.11.2022

2022-nji ýylyň 22-nji noýabrynda paýtagtymyzda sanly ulgam arkaly «Türkmenistanyň taryhy we medeni ýadygärlikleri: öwrenmek, gorap saklamak we rejelemek tejribesi» atly halkara ylmy maslahat geçirildi.

“KÖNEÜRGENÇ” TARYHY-MEDENI DÖWLET GORAGHANANYŇ ÇÄGINDÄKI BINAGÄRLIK ÝADYGÄRLIKLERINDE ALNYP BARYLAN DIKELDIŞ, BERKIDIŞ, REJELEÝIŞ IŞLERI

Taryhy ýadygärlikler

09.11.2022

“Köneürgenç” taryhy-medeni döwlet goraghanasynyň çäginde ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilen binagärlik we arheologiýa ýadygärliklerinde işler dowamly alnyp barylýar.

Kerwensaraý ýadygärliginde geçirilen arheologiki gazuw-barlag işleri

Taryhy ýadygärlikler

08.11.2022

«Kerwensaraý» ady bilen atlandyrylýan ýadygärlik Köneürgenjiň ýadygärlikleriniň günorta böleginde Daşgalanyň içinde ýerleşýär. Bu portal (peştak) kerwensaraý üçin örän haşamlydygy barada köp alymlaryň pikirleri dogry gelýär,

Taryhy-medeni ýadygärlikleriň yzlary.

Taryhy ýadygärlikler

05.05.2022

Berkerar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Mähriban Arkadagymyzyň şöhratly taryhymyza uly üns bermegi bilen, gadymy geçmişde öçmejek yz galdyran gymmatly mirasymyz bolan taryhy ýadygärliklerimizi öwrenmekde, aýawly gorap saklamakda uly işler alnyp barylýar.

Abu Seýid Abul Haýryň kümmetinden tapylan teňňeleriň arassalanylyşy we rejelenilişi

Taryhy ýadygärlikler

05.05.2022

XI asyryň ahyrlarynda gurulan Abu Seýid Abul Haýyryň Mänedäki kümmetinde geçirilen arheologiki arassalaýyş işleriniň dowamynda XIII-XIV asylara degişli poluň derejesine çenli ýetildi.

GADYMY JEÝTUN TARYHY ÝADYGÄRLIGINIŇ 3D GÖRNÜŞINDE DIKELDILEN TASLAMASY

Taryhy ýadygärlikler

03.05.2022

Türkmenistan özboluşly milli medeni mirasy müňlerçe ýyllardan gözbaş alyp gaýdan ýurtlaryň hataryna girýär. Adamzat taryhynda ilkinji oturymly ekerançylyk we şäher medeniýetiniň dörän mekanlarynyň biri hem täsin haýwanat dünýäli, gözel jülge-dereli, melhem çeşmeli, mes gadymy türkmen topragynda-Merkezi Köpetdagdan inýän çeşme-çaýlaryň boýunda emele gelen Jeýtun medeniýetidir. Jeýtun atyň, sygyryň we goýnuň ilkinji eldekileşdirilen ülkesidir.

GADYMY KÖNEÜRGENJIŇ BINALARY-ÝUNESKO-NYŇ BÜTINDÜNÝÄ MEDENI MIRASY

Taryhy ýadygärlikler

18.02.2022

Hormatly Prezidentimiz döwletimizde ylmy, bilimi dünýäniň ösen ýurtlarynyň derejesinde ösdürmekligi, halkymyzyň gadymy we orta asyrlar döwürleriniň örän baý medeni mirasyny giňişleýin we çuňňur öwrenmegi, gorap saklamagy,

Gadymy Amul galasynyň gymmatlyklary

Taryhy ýadygärlikler

03.12.2021

Türkmen halkynyň müňýyllyklara uzaýan baý taryhy we medeni mirasy bar. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary esasynda bu gymmatlyklarymyz aýawly saklanylýar, dikeldilýär, ajaýyp zamanamyzyň many-mazmuny bilen

DEHISTANYŇ ORTA ASYR JUMA METJIDI

Taryhy ýadygärlikler

18.08.2021

Türkmenistanyň günorta-günbatarynda Hazar deňziniň gündogar kenary bilen Türkmen-Horasan daglarynyň günbatar şahalarynyň aralagynda käýerlerde gum gerişleriniň çägelerine geçýän giň takyr düzlügi uzalyp gidýär. Bu ýerde bir mahallar durmuşyň gaýnap