HABARLAR


Uly Gyzgaladaky gyzykly gezelençler

Taryhy ýadygärlikler

16.05.2024

«Gadymy Merw» taryhy-medeni döwlet goraghanasynyň çäginde ýerleşen ýadygärlikleri dünýäniň dürli künjeginden görmäge gelýän daşary ýurtly jahankeşdeleriň we ýerli syýahatçylaryň sany barha artýar. Goraghananyň çägindäki Soltan Sanjaryň, Muhammet ibn Zeýdiň, Hoja Ýusup Hemedanynyň we Sahabalaryň hatyrasyna gurlan binagärlik ýadygärliklerine täsirli gezelençler gurnalýar.

«Änew medeniýetine» degişli bezeg nusgalary rejelenilýär

Taryhy ýadygärlikler

20.04.2024

«Abiwerd» taryhy-medeni döwlet goraghanasyň hasabynda durýan Altyndepe, Namazga depe, Ýylgynly, Ulug depe, Gara depe ýaly döwlet ähmiýetli ýadygärliklerden «Änew medeniýetine» degişli döwürdeş

«Beýik Ýüpek ýolunyň Zarawşan-Garagum geçelgesi» atly köptaraplaýyn hödürnamanyň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilen ýadygärlikleri

Taryhy ýadygärlikler

05.01.2024

Amul galasy – Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň günortasynda ýerleşýär (antik döwri-orta asyrlar). Amul galasy bol suwly Amyderýa golaý ýerleşendigi sebäpli, ýaşamak üçin amatly şertleri döredip, ýuwaş-ýuwaşdan giňelipdir hem-de ykdysady taýdan ösüpdir.

Hudaýnazar kümmeti barada eşidipmidiňiz?!

Taryhy ýadygärlikler

26.12.2023

Gadymy Merwden 16 km töweregi demirgazykda «Mekan» daýhan birleşiginiň çäginde Hudaýnazar kümmeti ýerleşýär.

2023-nji ýylyň noýabr aýynyň 24-ne Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde täze ýüze çykarylan arheologiki tapyndylarynyň gowşurylmagy mynasybetli guralan serginiň açylyş dabarasy geçirildi

Taryhy ýadygärlikler

24.11.2023

Türkmenistanyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň «Medeniýet halkyň kalbydyr» atly kitabynda: «Türkmenler gaýtalanmajak medeni, ruhy we edebi gymmatlyklary döreden, adamzadyň medeni we ylmy genji-hazynasyna taýsyz goşant goşan dünýäniň iň gadymy halklarynyň biridir» diýip belleýşi ýaly, dünýä halklarynyň arasynda Türkmenistan Merkezi Aziýa sebitinde iň gadymy medeniýetiň dörän we ösen ýeri hökmünde tanalýar.

XI-XIV asyr Abu Seýit - Mäne Baba binagärlik ýadygärliginde alnyp barylýan rejeleýiş we berkidiş işleri

Taryhy ýadygärlikler

02.10.2023

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň 08-nji aprelinde çykaran 39-njy karary bilen tassyklanan «Milli taryhy-medeni mirasyň obýektlerini aýap saklamagyň, goramagyň, öwrenmegiň hem-de olara syýahatçylary çekmegiň 2022-2028-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynda» kesgitlenen

Taryhy-medeni ýadygärlikleri goramagyň hukuk binýady

Taryhy ýadygärlikler

21.08.2023

Hormatly Prezidentimiz ata-babalarymyzdan miras galan maddy we ruhy gymmatlyklary gorap saklamagyň, ýurdumyzda we halkara giňişliginde wagyz etmegiň hem-de baý mirasymyzy geljekki nesillere ýetirmegiň döwlet syýasatynyň möhüm ugry bolup durýandygyny, halkymyzyň mizemez ruhy köklerine daýanyp, Türkmenistanyň çägindäki ýadygärlikleriniň goragyny has-da güýçlendirmäge gönükdirilen Kanun we Karar uly buýsanç bilen kabul edildi.

MERW — TARYHY GYMMATLYKLARYŇ MEKANY

Taryhy ýadygärlikler

19.07.2023

Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Gadymy Merw orta asyrlarda alyş-çalşygyň, söwdanyň has ösen merkezleriniň biri bolupdyr. Özüniň dünýä belli kitaphanalary, kerwensaraýlary, söwda bazarlary bilen giňden tanalypdyr.

Dehistandaky gadymy myhmanhana

Taryhy ýadygärlikler

02.06.2023

Orta asyr Dehistan ýurdunyň merkezi Missirian şäheri Merkezi Aziýanyň, Eýranyň, arap ýurtlarynyň şäherleri bilen birlikde kerwen ýollarynda möhüm nokatlaryň biri hasaplanypdyr. Sebäbi bu kenarýaka sähralyk ýurt gury ýerden we suw üstünden geçen söwda ýollarynyň çatrygynda ýerleşipdir.

Dehistanyň Juma metjidindäki arheologiýa işleri

Taryhy ýadygärlikler

01.06.2023

Dehistandaky XII-XIII asyrlaryň sepgidinde gurlan Juma metjidiniň öňündäki howlynyň demirgazyk diwaryndaky girelgede ylmy arheologiýa arassalaýyş işleri dowam etdirilýär.