HABARLAR


Mürzebeg gala

Taryhy ýadygärlikler

23.07.2020

Güneşli Diýarymyzyň haýsy künjegine barsaň gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan, şöhratly geçmişimizden habar berýän taryhy-medeni ýadygärliklere duş gelmek bolýar.

Nawidah galasy

Taryhy ýadygärlikler

02.07.2020

Zöhre-Tahyryň köşgi Nawidah arheologiki ýadygärligi Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynyň Gultak geňeşliginiň merkezinden ýigrimi kilometr demirgazyk-günbatarda Amyderýanyň kenarynda ýerleşýär.

«Türkmenistan dünýä siwilizasiýasynyň sallançagy: milli miras we möhüm wezipeler»

Taryhy ýadygärlikler

29.06.2020

Hormatly Prezidentimiziň 2017-nji ýylyň 15-nji dekabrynda çykaran 510 karary bilen tassyklanan «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärliklerde...

Türkmenistanyň taryhy-medeni ýadygärliklerinde alnyp barylýan işler

Taryhy ýadygärlikler

22.06.2020

Hormatly Przeidentimiziň Karary bilen tassyklanan «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen...

Abiwerdiň kerwensaraýy

Taryhy ýadygärlikler

15.06.2020

Hormatly Prezidentimiziň 2017-nji ýylyň 15-nji dekabrynda çykaran 510 karary bilen tassyklanan «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärliklerde 2018-2021-nji ...

«Kerwensaraýyň» peştagy (XIII-XIV asyrlar)

Taryhy ýadygärlikler

29.05.2020

Hormatly Prezidentimiziň 2017-nji ýylyň 15-nji dekabrynda çykaran 510 karary bilen tassyklanan «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki ...

Bedew atyň keşbi gadymy nusgalarda

Taryhy ýadygärlikler

29.04.2020

Meşhur ahalteke atlarynyň watany bolan Türkmenistan üçin bedewleriň şekilini suratlandyrmagyň aýratyn ähmiýeti bardyr.

Köne Nusaý galasynyň goranyş diwary

Taryhy ýadygärlikler

15.04.2020

Köne Nusaý galasyny gurmak üçin tebigy belentlik saýlanylyp alnypdyr we berk tekiz binýadynyň üstünde gala diwarlary galdyrylypdyr.

Daýahatyn kerwensaraýynda rejeleýiş işleri

Taryhy ýadygärlikler

03.04.2020

Lebap welaýatynyň Dänew etrabynda ýerleşýän, Beýik Ýüpek ýolunyň ugrundaky möhüm duralgalaryň biri bolan XI-XII asyrlara degişli Daýahatyn kerwensaraýynda rejeleýiş işleriniň ...

Köne Nusaý we Täze Nusaý

Taryhy ýadygärlikler

25.03.2020

Gadymy Parfiýanyň ilkinji paýtagty bolan Nusaý şäherini Gündogaryň dürli künjeklerinden gözläpdirler. Günorta Türkmenistan arheologik toplumlaýyn ekspedisiýasynyň ýörite toparynyň birnäçe işleriniň netijesinde ylymda...