HABARLAR


RUSSIÝANYŇ SIRK USSATLARYNYŇ SAPARY TAMAMLANDY

Halkara medeni gatnaşyklary

21.09.2023

Russiýanyň döwlet sirkiniň Wernadskiý şaýolundaky Moskwanyň uly döwlet sirkiniň we «Московский цирк Никулина на Цветном бульваре» we «Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar toparynyň artistleriniň bilelikdäki çykyşlaryna ýurdumyzda uly höwes bilen tomaşa edildi.

Türkmen suratkeşleriniň Şuşa şäherine bagyşlap çeken suratlary ýörite katalogda çap ediler

Halkara medeni gatnaşyklary

21.09.2023

Türki dünýäsiniň suratkeşleriniň Azerbaýjanyň Şuşa şäherine bagyşlap çeken suratlary ýörite katalogda neşir ediler. TÜRKSOÝ guramasynyň çäklerinde şu ýyl 23-nji gezek guralan we 10-20-nji sentýabr aralygynda dowam eden döredijilik syýahatyna türki döwletleriň, şol sanda Türkmenistanyň suratkeşleri hem gatnaşdylar.

TÜRKMEN SURATKEŞLERI GRESIÝADAKY SERGÄ DÖREDIJILIK ESERLERI BILEN GATNAŞÝARLAR

Halkara medeni gatnaşyklary

20.09.2023

Gresiýanyň Afiny şäherindäki «Galasi» medeniýet merkezinde dünýä ýurtlaryndaky ussat suratkeşleriň döredijilik sergisi açyldy. Oňa türkmen suratkeşleriniň 23-si öz eserlerini hödürledi. Döredijilik çäresinde 80 golaý ýurduň ençeme suratkeşiniň döreden eserleri görkezildi.

ARKADAG ŞÄHERINDE GEÇIRILJEK HALKARA KINOFESTIWALYŇ NYŞANY TASSYKLANYLDY

Halkara medeni gatnaşyklary

20.09.2023

Türkmenistanyň Arkadag şäherinde geçiriljek «Arkadagyň säheri» atly halkara kinofestiwalyň resmi nyşany tassyklanyldy. Ony Türkmen Döwlet çeperçilik akademiýasynyň talyplary hem-de Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginiň döredijilik toparynyň kinematograflary bilelikde taýýarladylar.

Türkmen – türk dostana gatnaşyklary jebisleşýär

Halkara medeni gatnaşyklary

19.09.2023

Türkiýe Respublikasynyň «Medeniýet we syýahat» ministrliginiň guramagynda «Merkezi Anadolynyň demirgazyk-gündogary» ady bilen metbugat sapary amala aşyryldy. Bu sapara Türkmenistandan, Özbegistandan, Gyrgyzystandan şeýle-de, Azerbaýjandan köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Ýaş suratkeş ýeňijilerimiz

Halkara medeni gatnaşyklary

15.09.2023

Mälim bolşy ýaly TÜRKSOÝ halkara guramasy 2023-nji ýylyň mart aýynda Türki döwletleriň ýaş suratkeşleriň arasynda onlaýn bäsleşigini yglan etdi. 2023-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda Türkiýe Respublikasynyň Ankara şäherinde geçirilýän TÜRKSOÝ halkara guramasynyň döredilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli Türki döwletleriň ýaş suratkeşleriň arasynda yglan edilen bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglanmak dabarasy geçirildi.

Dostluk agşamy

Halkara medeni gatnaşyklary

15.09.2023

Täjigistan Respublikasynyň Duşenbe şäherinde «Dostluk agşamy» atly konsert geçirildi. Bu konsertde Türkmenistanyň medeniýet we sungat ussatlarynyň çykyşlary boldy.

Türkmen – hytaý medeni hyzmatdaşlyk işjeňleşýär

Halkara medeni gatnaşyklary

13.09.2023

Türkmenistan 2023-nji ýylyň 15-18-nji sentýabry aralygynda Demirgazyk Hytaýyň Hebeý welaýatyndaky Lanfan şäheriniň «Ýüpek ýoly» halkara sungat merkezinde geçiriljek «Bir guşak, bir ýol – Beýik diwar» atly ikinji halkara halk sungaty festiwalyna gatnaşmaga çagyryldy.

MEDENIÝET WE SUNGAT USSATLARYMYZ DUŞANBEDE KONSERT BERERLER

Halkara medeni gatnaşyklary

11.09.2023

14-nji sentýabrda Täjigistan Respublikasynyň Duşanbe şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň döwletleriniň bilelikde geçirjek konsertinde Türkmenistanyň medeniýet we sungat ussatlarynyň çykyşlary bolar.

Halkara festiwalda türkmen halkynyň gymmatlyklary görkezildi

Halkara medeni gatnaşyklary

08.09.2023

Rumyniýanyň Konstansa şäherinde her ýyl geçirilmegi däbe öwrülen halkara türk-tatar festiwaly geçirildi. 2023-nji ýylyň 1 – 4-nji sentýabry aralygynda geçirilen festiwalda 40 ýurduň milli gymmatlyklary, sergi ýarmarkalary, şeýle-de döredijilik we senetçilik işleri görkezildi.