HABARLAR


Ýaş nesillerimiz - ak ertirimiz

Kitaphanalar

23.02.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Berdi Kerbabaýew adyndaky kitaphana şahamçasynda «Ýaş nesillerimiz - ak ertirimiz» ady bilen 1-nji çagalar sungat mekdebiniň okuwçylaryna gezelenç gurnady.

Beýik şahyryň belent sarpasy

Kitaphanalar

23.02.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Berdi Kerbabaýew adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň bilelikde guramagynda «Beýik şahyryň belent sarpasy» ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Arkadag Serdarly eziz Watanym – toý toýlaýar Pyragynyň şanyna

Kitaphanalar

23.02.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Mukamlar köşgi bilen bilelikde «Arkadag Serdarly eziz Watanym – toý toýlaýar Pyragynyň şanyna» atly söhbetdeşlik geçirildi.

Dowamatdyr - bu gün ýoluň Pyragy

Kitaphanalar

22.02.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi Geňeşi hem-de «Ýaşlyk» teleýaýlymy bilen bilelikde «Dowamatdyr - bu gün ýoluň Pyragy» atly zehinli ýaş şahyrlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi.

Türkmen halkymyzyň köňlüniň täji, ähli ýürekleriň nury Pyragy

Kitaphanalar

22.02.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Kerim Gurbannepesow adyndaky kitaphana şahamçasy hem-de ýöriteleşdirilen 132-nji orta mekdebi bilen bilelikde guramagynda «Türkmen halkymyzyň köňlüniň täji, ähli ýürekleriň nury Pyragy» ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Magtymguly Pyragynyň şygryýeti çäksiz dünýä

Kitaphanalar

22.02.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasy, Türkmenistanyň Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň Kärdeşler Arkalaşygynyň Geňeşi bilen bilelikde guramagynda «Magtymguly Pyragynyň şygryýeti çäksiz dünýä» ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.

Ussat artist Baba Annanowyň doglan gününiň 90 ýyllygy

Kitaphanalar

22.02.2024

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 76-njy orta mekdebiniň okuwçylarynyň arasynda ussat artist Baba Annanowyň doglan gününiň 90 ýyllygyna bagyşlap, «Kino we durmuş» ady bilen söhbetdeşlik geçirdi.

Dünýä dolýar Pyragynyň paýhasy, Arkadag Serdarly döwrüň sarpasy

Kitaphanalar

22.02.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy, Türkmenhaly Döwlet birleşiginiň, Türkmen halysynyň milli muzeýiniň bilelikde guramagynda «Dünýä dolýar Pyragynyň paýhasy, Arkadag Serdarly döwrüň sarpasy» ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Ýaş türkmen zenanlary – Berkarar döwletiň mertebe tugy

Kitaphanalar

22.02.2024

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 76-njy orta mekdebiniň höwesjeň gyzlary bilen türkmen milli el işleri barada «Ýaş türkmen zenanlary – Berkarar döwletiň mertebe tugy» atly söhbetdeşlik geçirdi.

Garaşsyz Watanymyzda maşgala mukaddesligine belent sarpa goýulýar

Kitaphanalar

22.02.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Aman Kekilow adyndaky kitaphana şahamçasy, Aşgabat şäher häkimliginiň «Bagt köşgi» toý dabaralary merkeziniň bilelikde guramagynda «Garaşsyz watanymyzda maşgala mukaddesligine belent sarpa goýulýar» ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.