HABARLAR


Baky Bitaraplygymyzyň 27ýyllyk baýramçylygyna bagyşlanyp “Halkara Bitaraplyk - baky bagtyýarlyk” atly baýramçylyk dabarasy.

Kitaphanalar

07.12.2022

Baky Bitaraplygymyzyň 27ýyllyk baýramçylygyna bagyşlanyp “Halkara Bitaraplyk - baky bagtyýarlyk” atly baýramçylyk dabarasy.

“Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy” atly söhbetdeşlik.

Kitaphanalar

07.12.2022

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda öz okyjylary bilen hemişelik Bitaraplygymyzyň 27 ýyllyk baýramy mynasybetli “Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy”ady bilen söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda Gahryman Arkadagymyzyň “Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy” atly ajaýyp kitabynda beýan edilen Şükür bagşynyň ýüze çykan agyr meseläni diňe sazyň üsti bilen, parahatçylyk ýoly bilen çözendigi baradaky setirler hakynda täsirli gürrüňler edildi.

“Bitaraplyk älem rowaçlygy”

Kitaphanalar

07.12.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirlen kitaphanalar ulgamynyň Magtymguly adyndaky merkezi kitaphanasynyň gurnamagynda “Bitaraplyk älem rowaçlygy” ady bilen kitap sergisi gurnaldy we gürrüňdeşlik geçirildi.

“Bagtyýar Watanyň Bitaraplygy”

Kitaphanalar

07.12.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin kitaphana şahamçasy bilen Türkmenistanyň inžener–tehniki we ulag kommunikasiýa institutynyň bilelikde gurnamagynda “Bagtyýar watanyň Bitaraplygy” ady bilen Halkara Bitaraplygymyzyň 27 ýyllyk toýy mynasybetli edebi-sazly döredijilik duşuşygy geçirildi.

“Bitaraplyk syýasaty Halkara gatnaşyklarda ynamly gadamlar”

Kitaphanalar

07.12.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Gowşudow adyndaky kitaphana şahamçasynyň Aşgabat şäher Köpetdag etrap häkimligi şeýle hem Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap Geňeşi bilen bilelikde gurnamagynda “Bitaraplyk syýasaty Halkara gatnaşyklarda ynamly gadamlar” ady bilen wagyz – nesihat geçirildi.

“Bitaraplyk mekany, göwünleriň mukamy”

Kitaphanalar

07.12.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Çoganly şäherçe kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda 54-nji orta mekdepde “Bitaraplyk mekany, göwünleriň mukamy” ady bilen wagyz - nesihat çäresi geçirildi.

“Bitaraplyk – bagtymyz” atly baýramçylyk dabarasy

Kitaphanalar

05.12.2022

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 1-nji çagalar sungat mekdebi bilen bilelikde hemişelik Bitaraplygymyzyň 27 ýyllyk baýramy mynasybetli “Bitaraplyk – bagtymyz” ady bilen baýramçylyk dabarasyny geçirdi.

“Bitaraplyk bagtyýarlygynyň binýady”

Kitaphanalar

03.12.2022

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Kärdeşler arkalaşygy guramasynyň, Döwlet kitaphanasynyň, Merkeziň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň hem-de Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda “Bitaraplyk bagtyýarlygynyň binýady” atly baýramçylyk çäresi geçirildi.

“Arkadagyň eserleri ýaşlara görelde”

Kitaphanalar

03.12.2022

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara Nebit we Gaz uniwersitetiniň talyplary bilen bilelikde “Arkadagyň eserleri ýaşlara görelde” ady bilen çäre geçirildi.

“ÝÜZ DERDIŇ DERMANY” ATLY SÖHBETDEŞLIK

Kitaphanalar

03.12.2022

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda öz okyjylary bilen “Ýüz derdiň dermany” atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşlikde Gahryman Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan dörän “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly köp jiltlik ylmy işinde ýerleşdirilen dermanlyk ösümlikleri, olaryň ähmiýeti, ulanylyş aýratynlyklary barada gürrüňdeşlik geçirildi.