HABARLAR


“Gözelligiň nusgasy sen Aşgabat!” atly edebi-sazly çäresi

Kitaphanalar

24.05.2022

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 132-nji orta mekdebinde Aşgabat şäheriniň gününe bagyşlap “Gözelligiň nusgasy sen Aşgabat!” atly edebi-sazly çäresini geçirdi.

“Haly zenan yhlasynyň miwesi ”

Kitaphanalar

23.05.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Türkmenhaly Döwlet birleşiginiň Türkmen halysynyň milli muzeýiniň bilelikde gurnamagynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli “Haly zenan yhlasynyň miwesi ” ady bilen döredijilik duşuşygy geçirildi.

“Halyda halym görner”

Kitaphanalar

23.05.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasynda ýurdumyzda her ýyl uludan bellenilip geçilýän haly baýramçylygy mynasybetli kitaphanada Gahryman Arkadagymyzyň “Arşyň nepisligi” atly kitaby esasynda “Halyda halym görner” ady bilen okyjylaryň arasynda gürrüňdeşlik geçirildi.

“Türkmen halysy asyrlaryň owazy”

Kitaphanalar

23.05.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Berdi Kerbabaýew adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda paýtagtymyzdaky Türkmenhaly Döwlet birleşiginiň Türkmen halysynyň milli muzeýiniň bilelikde gurnamagynda “Türkmen halysy asyrlaryň owazy” ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.

“Çagalaryň söýgüli şahyry”- Türkmenistanyň halk ýazyjysy Kaýum Taňrygulyýewyň doglan gününe bagyşlanyp geçirilen edebi ertirlik

Kitaphanalar

23.05.2022

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäherindäki 131-nji orta mekdepde “Çagalaryň söýgüli şahyry”- atly edebi ertirlik geçirildi.

Mähriban Arkadagymyzyň “Ömrümiň manysy” atly gymmatly kitabyndan geçirilen tegelek stoluň başyndaky söhbetdeşlik

Kitaphanalar

19.05.2022

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Mähriban Arkadagymyzyň “Ömrümiň manysy” atly gymmatly kitabyndan tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşlikde çykyş edenler bu gymmatly kitabyň birnäçe bölümi dogrusynda, olarda biziň Oguzhan atamyzdan gaýdan ýol-ýörelgelerimiz, şöhratly taryhymyzda yz goýan şahsyýetlerimiz, akyldarlarymyz olaryň döredijiligi, milli mirasymyz barada gürrüň berilýänligi hakynda giňişleýin söhbet etdiler.

“Ýaşyl tugum-parahatlyk baýdagy”

Kitaphanalar

19.05.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda 132-nji orta mekdepde “Ýaşyl tugum-parahatlyk baýdagy” ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

“Zenanyň sesi – zeminiň sesi”

Kitaphanalar

19.05.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasynyň bilelikde gurnamagynda “Zenanyň sesi – zeminiň sesi” ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.

“Goşa mukaddesligiň baýramy”

Kitaphanalar

19.05.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Mollanepes adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda 38-nji orta mekdepde Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli “Goşa mukaddesligiň baýramy” ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

“Baýdagymyz-başymyzyň täjidir, Kanunymyz-kalbymyzyň güýjüdir”

Kitaphanalar

17.05.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Aman Kekilow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen 7-nji çagalar sungat mekdebiniň bilelikde gurnamagynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli “Baýdagymyz-başymyzyň täjidir, Kanunymyz-kalbymyzyň güýjüdir ady bilen aýdym-sazly çäre geçirildi.