HABARLAR


“Magtymguly Pyragy -ynsan kalbynyň öçmejek nury”

Kitaphanalar

31.03.2023

<p style="text-indent: 25px;"> Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezledirilen kitaphanalar ulgamynyň Mollamurt adyndaky kitaphana şahamçasy Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky ýöriteleşdirilen bank mekdebi bilen bilelikde guramagynda

“Ertekiler dünýäsine syýahat”

Kitaphanalar

31.03.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Mollamurt adyndaky kitaphana şahamçasynyň guramagynda “Ertekiler dünýäsine syýahat” ady bilen gürrüňdeşlik geçirildi.

“Türkmen edebiýatynyň şamçyragy”

Kitaphanalar

30.03.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Kerim Gurbannepesow adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda ýöriteleşdirlen 84-nji orta mekdebi bilen bilelikde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlap "Türkmen edebiýatynyň şamçyragy” ady bilen söhbetdeşlik geçirdi.

“Kalplara nur, ömre ylham Pyragy”

Kitaphanalar

29.03.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Çoganly şäherçe kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda, Aşgabat şäheriniň gözel künjeginde ýerleşýän “Ylham” seýilgähinde “Kalplara nur, ömre ylham Pyragy” atly göçme sergi gurnaldy we gezelenç geçirildi.

“Akyldaryň arzuwlan zamany geldi”

Kitaphanalar

29.03.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry bilen bilelikde “Akyldaryň arzuwlan zamany geldi” ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.

“Magtymgulynyň döredijiligi ruhy dünýämiziň hazynasy”

Kitaphanalar

28.03.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Mollanepes adyndaky kitaphana şahamçasy, Aşgabat şäher Maliýe ykdysady orta hünär okuw mekdebi bilen bilelikde gurnamagynda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli “Magtymgulynyň döredijiligi ruhy dünýämiziň hazynasy” ady bilen göçme sergi gurnaldy we wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

“Pyragy arzuwlan zamanaň geldi”

Kitaphanalar

28.03.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasy hem-de ýöriteleşdirilen 76-njy orta mekdebi bilen bilelikde gurnamagynda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli “Pyragy arzuwlan zamanaň geldi” ady bilen döredijilik duşuşygy geçirildi.

“Kämil ýaşlar ertirki güne ynam” ady bilen geçirilen onlaýn maslahat

Kitaphanalar

27.03.2023

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýurdumyzyň welaýat çagalar kitaphanalary bilen teleköpri arkaly “Kämil ýaşlar ertirki güne ynam” atly onlaýn maslahatyny geçirdi.

“Güllerden nagyş edip, ilim Nowruz toýlaýar” – atly edebi söhbetdeşlik

Kitaphanalar

23.03.2023

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynda Milli Bahar baýramy, Nowruz baýramy mynasybetli “Güllerden nagyş edip, ilim Nowruz toýlaýar” – atly edebi söhbetdeşlik geçirdiler.

“Nowruz geldi bu bagtyýar Diýara”

Kitaphanalar

17.03.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasy “Türkmengaz” döwlet konserniň medeni-işewürlik merkezinde “Nowruz geldi bu bagtyýar Diýara” ady bilen wagyz-nesihat çäre geçirildi.