HABARLAR


Garaşsyzlyk ýalkym saçýar jahana

Kitaphanalar

20.09.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Türkmenistanyň inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň bilelikde gurnamagynda «Garaşsyzlyk ýalkym saçýar jahana» ady bilen aýdym-sazly baýramçylyk çäresi geçirildi.

Aýdym-sazly söhbetdeşlik geçirildi

Kitaphanalar

20.09.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Türkmenhaly Döwlet birleşiginiň Türkmen halysynyň milli muzeýiniň bilelikde gurnamagynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli «Altyn güýze şan getiren senäm sen, Garaşsyzlyk bir mukaddes penam sen» ady bilen aýdym-sazly söhbetdeşlik geçirildi.

Garaşsyzlyk buýsanjydyr kalbymyň

Kitaphanalar

18.09.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirlen kitaphanalar ulgamynyň Bagyr ýaşaýyş toplumynyň kitaphana şahamçasy bilen Aşgabat şäherindäki 73-nji orta mekdebiň bilelikde gurnamagynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli «Garaşsyzlyk buýsanjydyr kalbymyň» ady bilen kitap sergisi gurnaldy we aýdym-sazly baýramçylyk çäresi geçirildi.

Garaşsyzlyk –bagtymyzyň gözbaşy

Kitaphanalar

18.09.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin kitaphana şahamçasy bilen Türkmenistanyň inžener – tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň bilelikde gurnamagynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli «Garaşsyzlyk –bagtymyzyň gözbaşy» ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Arzuwlan zamanaň geldi, Pyragy!

Kitaphanalar

18.09.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Kerim Gurbannepesow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebiniň bilelikde gurnamagynda «Pyragynyň arzuwlan zamanasynyň bagtyýar ýaşlary» ady bilen göçme kitap sergisi gurnaldy we wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Garaşsyzlyk bilen galkynan Watan

Kitaphanalar

15.09.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin DES-indäki kitaphana şahamçasy bilen Türkmenistanyň inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň bilelikde gurnamagynda mukaddes Garaşsyzlyk baýramynyň 32 ýyllygy mynasybetli «Garaşsyzlyk bilen galkynan Watan» ady aýdym-sazly döredijilik duşuşyk geçirildi.

Garaşsyzlyk bagtymyzyň röwşen geljegi

Kitaphanalar

15.09.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagtyýarlyk etrabynyň kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda 141-nji orta mekdepde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli «Garaşsyzlyk bagtymyzyň röwşen geljegi» ady bilen kitap sergi gurnaldy we wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Garaşsyzlyk-bagtymyzyň gözbaşy

Kitaphanalar

14.09.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasy, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygy mynasybetli paýtagtymyzda ýerleşýän Garaşsyzlyk binasynda «Garaşsyzlyk-bagtymyzyň gözbaşy» ady bilen göçme kitap sergisi gurnaldy we döredijilik duşuşygy geçirildi.

Ýol hereketiniň howpsuzlygy - ömrümiziň rahatlygy

Kitaphanalar

14.09.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyňGaradamak şäherçe kitaphana şahamçasy bilen 80-nji orta mekdebiniň bilelikde gurnamagynda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy - ömrümiziň rahatlygy» ady bilen gürrüňdeşlik geçirildi.

DÖREDIJILIK DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Kitaphanalar

14.09.2023

«Ynsan kalbynyň öçmejek nury» ady bilen Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllyk baýramy we Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli aýdym-sazly döredijilik duşuşygy geçirildi.