HABARLAR


Magtymguly Pyragynyň döredijiliginde edep-terbiýe

Kitaphanalar

14.06.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň Bibliografiýa bölümi tarapyndan «Magtymguly Pyragynyň döredijiliginde edep-terbiýe» ady bilen söhbetdeşlik geçirdi.

Täze gelen neşirlere syn

Kitaphanalar

14.06.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasyň Seýrek neşirler bölümi tarapyndan kitaphana syny geçirildi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Pähim–paýhas ummany Magtymguly Pyragy» diýip atlandyrylan ajaýyp ýylymyzda Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň

Baky gymmatlyklaryň hazynasy

Kitaphanalar

14.06.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň Kitaphanaara abonement bölümi tarapyndan «Baky gymmatlyklaryň hazynasy» ady bilen tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi.

Medeniýet-ynsan köňlüniň nury

Kitaphanalar

14.06.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli «Medeniýet-ynsan köňlüniň nury» atly edebiýat agşamy geçirildi.

Gurban baýramy - Ynsanperwerligiň we dost-doganlygyň baýramy

Kitaphanalar

14.06.2024

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda milli mirasymyzy giňden öwrenmäge, milli baýramçylyklarymyzy uludan bellemäge döredilýän ähli mümkinçiliklerden ruhlanyp, mukaddes Gurban baýramy mynasybetli «Ynsanperwerligiň we dost-doganlygyň baýramy» ady bilen söhbetdeşlik geçirdi.

Gurban baýramy–ruhy tämizligiň baýramy

Kitaphanalar

14.06.2024

Arkadag şäher Medeniýet müdirliginiň we Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasynyň bilelikde guramagynda «Gurban baýramy–ruhy tämizligiň baýramy» atly söhbetdeşlik geçirildi. Gurban baýramy türkmen halkynyň ýokary ruhy–ahlak gymmatlyklary, däp dessurlary, ynanç-adatlary, ynsanperwerlik we hoşniýetlilik ýörelgeleri bilen baýlaşdyrylyp hem-de kämilleşdirilip gelinýän ajaýyp baýramlaryň biridir.

Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy–türkmen halkynyň ruhy hazynasy

Kitaphanalar

14.06.2024

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy, Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy hem-de «Miras» teleýaýlymynyň «Medeni miras» atly gepleşiginiň döredijilik topary bilelikde ýaňy-ýakynda ýurdumyzda Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda kanunyň kabul edilmegi mynasybetli «Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy–türkmen halkynyň ruhy hazynasy» ady bilen söhbetdeşlik geçirdi.

Medeniýet we sungat-Watanmyzyň egsilmez ruhy baýlygy

Kitaphanalar

14.06.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň, guramagynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli «Medeniýet we sungat-Watanmyzyň egsilmez ruhy baýlygy» ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.

Gurban baýramy-belent ynsanperwerligiň we agzybirligiň baýramy

Kitaphanalar

14.06.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Kerim Gurbannepesow adyndaky kitaphana şahamçasy, Türkmenistanyň medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň Kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň bilelikde guramagynda «Gurban baýramy-belent ynsanperwerligiň we agzybirligiň baýramy» ady bilen aýdym-sazly söhbetdeşlik geçirildi.

Milli Medeniýetiň ösen zamany, arzuwlaryň hasyl boldy Pyragy

Kitaphanalar

14.06.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Çoganly şäherçe kitaphana şahamçasy bilen Aşgabat şäher Köpetdag etrap häkimliginiň bilelikde guramagynda Köpetdag etrap häkimliginiň binasynda «Milli Medeniýetiň ösen zamany, arzuwlaryň hasyl boldy Pyragy» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.