HABARLAR


«Parahatçylyk, ynanyşmak — dünýäň bagty, Arkadag!»

Kitaphanalar

31.03.2021

Milli Liderimiz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň ähmiýetine ýokary baha berýär. Bu babatda hormatly Prezidentimiz: «Garaşsyzlyk her bir ynsanda watançylyk

Parahatlyk ýoly bilen öňe barýar eziz Watan

Kitaphanalar

30.03.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Türkmenistanyň Inžener – tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň

«Gadamy batly-Aşgabat»

Kitaphanalar

29.03.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda hormatly Prezidentimiziň meşhur Akhan diýen atynyň ilkinji

«Ýazyjynyň paýhas düwünçeginden»

Kitaphanalar

29.03.2021

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň, B.Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasynyň, Türkmen döwlet

Bolýar şeýle hezillik, nowruz gelse ilime!

Kitaphanalar

19.03.2021

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda milli bahar baýramy mynasybetli Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň

Bedew batly ösüşlere beslenýän Watan

Kitaphanalar

19.03.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda Täze zaman ýaşaýyş jaý toplumynyň Medeniýet merkezinde «Bedew batly ösüşlere beslenýän Watan»

Ýazlar gül Diýara toý bolup gelýär

Kitaphanalar

19.03.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Magtymguly adyndaky merkezi kitaphanasy bilen Aşgabat şäheriniň

Ak şäherim Aşgabat!

Kitaphanalar

17.03.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ýeňiş kitaphana şahamçasynda «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Jahany jana getiren Nowruz geldi ilime»

Kitaphanalar

17.03.2021

«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda her bir günümiz toý-baýramlara, şanly senelere beslenýär. Şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk

Kitaphana – döwrebap ösüşleriň gözbaşy

Kitaphanalar

16.03.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda Bagyr medeniýet öýünde kitaphana hünärmenleriň gatnaşmagynda