HABARLAR


“Sag başym- soltan başym”

Kitaphanalar

25.11.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda 31-nji orta mekdepde “Sag başym - soltan başym” ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.

“Sagdyn nesil-röwşen geljek”

Kitaphanalar

25.11.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Aman Kekilow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen 144-nji orta mekdebiniň bilelikde gurnamagynda “Sagdyn nesil-röwşen geljek” ady bilen

Çeper sözüň ussatlary” atly edebi agşam

Kitaphanalar

25.11.2021

(Türkmen nusgawy edebiýatynyň görnükli wekilleri Myrat Talybynyň doglan gününiň 255 ýyllygyna şeýle-de Zynharynyň doglan gününiň 230 ýyllygyna bagyşlap, “Çeper sözüň ussatlary” atly edebi agşam)

“Türkmeniň adyny göterdi arşa, baky Bitaraplyk şöhraty bilen”

Kitaphanalar

25.11.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Türkmenhaly döwlet birleşiginiň Türkmen halysynyň milli muzeýiniň bilelikde gurnamagynda “Türkmeniň adyny göterdi arşa, baky Bitaraplyk

Hormatly Prezidentimiziň “Paýhas çeşmesi” kitabyndan “Bijeli oglan aglamaz” atly atalar sözi barada söhbetdeşlik

Kitaphanalar

23.11.2021

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda körpe okyjylary bilen tapmaçalar esasynda bäsleşik geçirdi. Bäsleşigiň dowamynda iki topar hem deň netije gazandy. Hünärmenlerimiz ýeňijini bije çekmek arkaly saýlady.

“ Haly dokamak käri – terbiýäniň nusgalyk täri” atly döredijilik duşuşygy (Halypa kitaphanaçysy we halyçy zenan Şalar Öräýewa bilen döredijilik duşuşygy)

Kitaphanalar

22.11.2021

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 76-njy orta mekdebinde bilim alýan okuwçylaryň arasynda “ Haly dokamak käri – terbiýäniň nusgalyk täri” atly döredijilik duşuşygyny geçirdi.

“Pyragynyň arzuwlan zamany geldi”

Kitaphanalar

19.11.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasy bilen 132-nji orta mekdebiň bilelikde gurnamagynda “Pyragynyň arzuwlan zamany geldi”

“Parahatçylykly ýaşaýşyň beýik taglymaty”

Kitaphanalar

18.11.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Berdi Kerbabaýew adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň bilelikde gurnamagynda

“Pederleriň göreldesi - nesilleriň ýörelgesi”

Kitaphanalar

18.11.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Aman Kekilow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen 7-nji çagalar sungat mekdebiniň bilelikde gurnamagynda “Pederleriň göreldesi - nesilleriň ýörelgesi”

Bitaraplyk mekanym-jan Watan Türkmenistan

Kitaphanalar

17.11.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Mollamurt adyndaky kitaphana şahamçasy 133-nji orta mekdepde Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli