HABARLAR


SYN

Kitaphanalar

17.07.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda kitaphana gelip gowşan täze kitaplardan kitaphana syn geçirildi.

MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ EDEBI MIRASY

Kitaphanalar

17.07.2024

Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy bilen bilelikde Magtymguly Pyragynyň ömrüne we döredijiligine bagyşlap «Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy» atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi.

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ KITAPLARYNYŇ TERBIÝEÇILIK ÄHMIÝETI

Kitaphanalar

16.07.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagyr ýaşaýyş toplumynyň kitaphana şahamçasynyň guramagynda Gökderedäki «Ýaşlyk» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde dynç alýan şadyýan çagalaryň arasynda «Gahryman Arkadagymyzyň kitaplarynyň terbiýeçilik ähmiýeti» ady bilen gürrüňdeşlik geçirildi.

MAGTYMGULY PYRAGY JAHANKEŞDE ŞAHYR

Kitaphanalar

16.07.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň guramagynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynda «Magtymguly Pyragy jahankeşde şahyr» ady bilen gürrüňdeşlik geçirildi.

SERGI

Kitaphanalar

16.07.2024

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe türkmen halkynyň milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň hem-de hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda bu günki günde taryhy-medeni mirasymyzy öwrenmäge we dünýä ýaýmaga giň mümkinçilikler döredildi.

KÖŇÜLLERIŇ ÇYRAGY

Kitaphanalar

16.07.2024

Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasynyň hem-de «Arkadag» teleýaýlymynyň bilelikde guramaklarynda «Köňülleriň çyragy» atly söhbetdeşlik geçirildi.

GÖKDERE-ÇAGALARYŇ TOMUSKY DYNÇ ALYŞ MEKANY

Kitaphanalar

12.07.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Magtymguly adyndaky merkezi kitaphanasynyň guramagynda Gökderedäki «Altyn sümbül» çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezinde «Gökdere-çagalaryň tomusky dynç alyş mekany» ady bilen kitap sergisi gurnaldy we gürrüňdeşlik geçirildi.

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ, ARKADAGLY GAHRYMAN SERDARYMYZYŇ KITAPLARY ÝAŞLARA GÖRELDE MEKDEPDIR

Kitaphanalar

11.07.2024

Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasynda S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyplarynyň gatnaşmagynda «Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň kitaplary ýaşlara görelde mekdepdir» atly gezelençli söhbetdeşlik geçirildi.

ÇÖREK MUKADDESDIR

Kitaphanalar

11.07.2024

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde tomusky dynç alyş günlerini gyzykly hem-de şadyýan geçirýän ýaşajyk okyjylarymyz bilen “Çörek mukaddesdir” ady bilen döredijilik duşuşygyny geçirdi.

MAGTYMGULYNYŇ BERKARARLYK ARZUWY

Kitaphanalar

11.07.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň Hyzmat ediş bölüminde «Magtymgulynyň berkararlyk arzuwy» ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.