TELEFON BELGISI

+99312 48-10-99

SALGYSY

Aşgabat şäheri, 1945 (10 ýyl Abadançylyk) köçesiniň 114-nji jaýy

IŞ WAGTY
duş siş çar pen anna şen ýekş
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
13:00
-

Türkmen döwlet medeniýet institutyTürkmen döwlet medeniýet instituty Türkmenistanyň Prezidentiniň kararyna laýyklykda 1992-nji ýylda döredilýär. Türkmen döwlet medeniýet instituty ýurdumyzyň medeniýet, sungat, bilim ulgamlary, döredijilik toparlary hem-de beýleki döredijilik birleşmeleri üçin ýokary hünär bilimli hünärmenleri taýýarlaýan döwlet bilim edarasydyr.

Institutda okadylýan hünärleriň okuw meýilnamalary Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen ylalaşylýar we Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýar.

Institutyň täze binalar toplumy 2011-nji ýylda guruldy.
E-mail: tdmi.info@mail.ru
Institutda hereket edýän fakultetler, kafedralar, okadylýan ugurlar:

FAKULTETLER:

 • Medeni miras fakulteti
 • Teatr sungaty fakulteti
 • Syýahatçylyk fakulteti
 • Kitaphanaçylyk fakulteti

KAFEDRALAR:
 • Aktýor ussatlygy we sahna dili kafedrasy.
 • Režissura kafedrasy.
 • Kino we teleradio sungatlary kafedrasy.
 • Medeni guramaçylyk işi kafedrasy.
 • Medeni gymmatlyklary rejeleýiş we muzeý işi kafedrasy.
 • Syýahatçylyk kafedrasy.
 • Myhmanhana işewürligi kafedrasy.
 • Kitaphanaçylyk we arhiw işi kafedrasy.
 • Maglumat ulgamlary kafedrasy.
 • Medeniýeti öwreniş kafedrasy.
 • Dünýä tejribesini öwreniş kafedrasy.
 • Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasy.

UGURLAR:
 • Ykdysadyýet we dolandyryş.
 • Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we maglumat-kitaphana işi.
 • Serwis we syýahatçylyk.
 • Taryh we arheologiýa.
 • Medeniýeti öwreniş we durmuş-medeni taslamalar.
 • Sungaty öwreniş we sosiomedeni taslamalar.
 • Sahna sungaty we edebi döredijiligi.
 • Sungatyň şekillendiriş we amaly görnüşleri.
 • Kino sungaty.