TELEFON BELGISI

+993(00137) 33-4-43

SALGYSY

Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby, Änew şäheri, Ahal köçesi, jaý 15

IŞ WAGTY
duş siş çar pen anna şen ýekş
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
17:00
09:00
17:00

Ahal welaýat kitaphanasy2010-njy ýylyň 24-nji fewralynda Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň karary esasynda welaýat kitaphanasy hökmünde döredilýär.

Welaýatda merkezi kitaphananyň döredilmegi bu sebitiň kitaphanalarynyň maksatlaýyn işini utgaşdyrmaga, welaýatyň kitaphanalarynyň guramaçylyk, usuly işlerini ýokarlandyrmaga, welaýatda kitaphana işini guramagy merkezleşdirilen usullarda ýola goýmaga mümkinçilik berdi.

Kitaphana hasabynda duran kitap gaznasynyň esasynda okyjylaryň giň köpçüligine kitaphana, habar beriş hyzmatyny amala aşyrmagy guraýar. Kitaphana hünärmenleri üçin kitaphana, bibliografiýa we usuly hyzmatlarynyň ýörite görnüşlerini bellenilen tertipde guraýar, kitaphana ýerli sebitde kitaphana hyzmatyny alyp barmak üçin goşmaça düzgünleri, iş usullarynyň aýratynlyklaryny girizýär. Okyjylaryň dürli toparlary üçin kitaphanada aýratyn kataloglary, maglumat beriş kartotekalaryny ýöredýär, olara niýetlenilen usuly gollanmalary, düşündiriş we wagyz ediş çärelerini guraýar.

Kitaphana 2015-nji ýylda ýörite gurlan täze bina, Änew şäheriniň merkezinde gurlan Ak bugdaý etrabynyň Medeniýet merkeziniň edara binasynda ýerleşdirildi, häzirki wagtda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap dolandyryş merkezinde welaýat kitaphanasynyň täze binasynyň gurluşygyna girişildi. Kitaphanada 2016-njy ýyldan bäri bitewi elektron kitaphana ulgamy işleýär. Kitaphanada ýöriteleşdirilen bölümleriň 8-si bar. Ahal welaýat kitaphanasynda anov-kitaphana.000webhostapp.com resmi saýty hereket edýär.