EDEBIÝAT ÄLEMINDE


KETENI – SUNGAT ESERI
29.09.2023

Halkymyzyň asyrlar boýy sünnäläp sungat derejesine ýetiren gymmatlyklarynyň biri hem türkmen milli lybaslarydyr.

GARAŞSYZLYK BAGTY
28.09.2023

Ajap döwrüň dünýä düşýän ýalkymy, Şuglasynda Garaşsyzlyk bagty bar.

SOWGAT
12.09.2023

Şol gün ejem meni ýanyna çagyryp: «Gyzym, ynha şu ýaglygy dükandan seniň üçin satyn aldym» diýip, güllüje nah ýaglygy ýylgyryp maňa uzatdy.

NURLY ŞYGYRLAR
07.09.2023

Medeniýet döwrüň we jemgyýetiň ruhy sütüni. Ynsan durmuşynyň ýeten derejesiniň keşbi, aýdyň beýany. Hormatly Prezidentimiziň goldaw-tagallalary netijesinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe,

Halkara syýahatçylyk forumy
07.09.2023

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow tarapyndan geçirilen giň gerimli durmuş-ykdysady özgertmeler maksatnamasy esasynda Türkmenistan häzirki zaman

Ömrüň bezegi
06.09.2023

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyz «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly täze kitabynda ýaş nesli döwrüň ruhuna laýyk terbiýelemekde, halkymyzyň milli ýörelgelerinden garaýyşlaryndan peýdalanmagyň oňyn netije berjekdigini aýdyň beýan edýär.

Öwütler - ömür ýörelgesi
05.09.2023

Ynsanyň durmuşda ilkinji duýýan zady enesiniň yssy mähri. Ene mährinden ganyp, kemala gelen adam, ýaşyna garamazdan, nirede bolsa-da şol mähribanlygy küýseýär.

Owadan eller
01.09.2023

Jahan özünde dörän ýagdaýyň soňunyň gam-gussa batyrjakdygy hakda ýatsa-tursa hiç oýlanmady. Oňa pitiwa etmän, geldi-geçer garady.

TÜRKMENISTAN - AT AGYNAN, TOÝLY MEKAN
22.08.2023

Ahalteke bedewleri türkmeniň mele topragynyň mährini süňňüne siňdirilip ýetişdirilen gymmatlyklarymyzyň iň meşhurydyr.

Mary welaýatynyň Baýramaly şäheri
08.08.2023

Mary welaýatynyň Baýramaly şäheri diňe bir özüniň kuwwatly senagat kärhanalary, gadymy ýadygärlikleri bilen däl-de, eýsem, çawy alyslara ýaýran adybir «Baýramaly» şypahanasy bilen hem bellidir.