EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Myhmanlara gujak açýar Awaza
05.08.2021

Türkmenistan — ajaýyp ýurt. Dag ýerinde dagy, deňiz ýerinde deňzi, joşgunly derýalary, mahmala meňzeýän sähralary bolan bu ajaýyp tebigatly ülkäniň at-owazasy mundan ýüzlerçe asyr ozallaram Ýer ýüzüniň çar künjegine ýaýran.

GARAŞSYZ WATAN
05.08.2021

Waspyny ýetirsem gözel mekanyň, Joşa gelip gopuz, gyjak, dutaryň, Äleme ýaň salýar sesi mukamyň, Bagtyýar nesilleň ak bagty Watan.

ARKADAG. AWAZA. AK ÝOL
02.08.2021

Ynha, ak Awaza! Ak ýol! Ak säher! Gökden ak guw kibi gonan ak şäher! Arkadagym Awazasyn synlaýar.

AWAZA — MYHMANSÖÝERLIGIŇ TÜRKMEN NUSGASY
30.07.2021

Tolkunlary geriş-geriş goja deňziň güwwüldisine ýada gökde perwaz eýleýän çarlaklaryň owazyna bir pursat diň salyp gördüňizmi?! Ruhubelentlik eçilýän şol sesleri eger-de terjime etmeli bolsa, nämeleri diýip bolardy?! Megerem,

WATAN
29.07.2021

Watanymdyr meniň janym-jigerim, Watanymdyr meniň damarda ganym. Mukaddesdir bize mährem topragyň , Seniň bilen bagly pikirim, aňym.

HALY SUNGATYNYŇ WASPÇYSY
27.07.2021

Irki döwürlerde dörän haly dokmaçylygy senedi müňýyllyklaryň dowamynda kämilleşip, biziň döwrümize çenli beýik we inçe sungata öwrüldi. Bu halylar diňe biziň milletimiziň däl-de, eýsem, dünýä halklarynyň medeniýetiniň

ELEKTRON KITAPHANA — DÖWREBAPLYK
26.07.2021

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýakynda geçirilen giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýaşlaryň tebigy zehinini we sungata höwesini ösdürmek, aýdym-saz sungatymyzy,

TOÝLY DIÝAR
19.07.2021

Eziz ilim zerden lybas geýipdir, Toýlaryň mübärek, Garaşsyz Diýar! Alyslardan myhman bary gelip dur, Ak öýüň mübärek, Garaşsyz Diýar!

KEŞDELERDE JEMLENEN TÄSINLIK
14.07.2021

Tebigatyň ýiti synçysy bolan türkmen zenanlary owadan gülleri — çopantelpekleri, çigildemleri, çynar bagynyň ýaprajyklaryny synlap, olaryň gözelliklerini çyrpylarynyň nagyşlaryna siňdiripdirler.

ÝAKYMLY TÄSIR GALDYRDY
12.07.2021

Türkmen halkynyň taryhyny, dünýä gymmatlyklarynyň genji-hazynasyna öwrülen ruhy mirasyny öwrenmek, gorap saklamak, dünýä ýaýmak muzeý işgärleriniň borjy bolup durýar. Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde