EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Türkmen keçesi
13.10.2021

Garaşsyzlyk ýyllarynda milli ýörelgämiziň täzeden dikeldilmegi bilen türkmen halkynyň baý mirasy täze öwüşgine eýe boldy. Şeýlelikde taryhyň sahypalarynda hemişelik yz goýan pederlerimiziň şöhratly ýoly milli mirasymyzda

BU GÜN BAÝRAM, BU GÜN TOÝ
28.09.2021

Bu gün baýram, bu gün toý, Garaşsyzlyk berkarar, Otuz ýyllyk ak ýollar ertirmize ygtybar, Parahat Watanymda ýaşaýyşyň görki bar, Toýlar beslenen çar ýan, Günleri bagta barýan, Arkadagyň ak ýoly dünýä barýan gülüstan.

GARAŞSYZLYK HAKYNDA BALLADA
21.09.2021

Garaşsyzlyk — halkymyzyň hasyl bolan wysaly, Garaşsyzlyk — bagtymyzyň dünýä dolan nyşany, Garaşsyzlyk — goja dünýäň çykaran dürs hasaby, Garaşsyzlyk — ak ykbalyň çözülen dürs mysaly.

DÖWLETLILIK DERGÄHI
17.09.2021

Döwlet münberi toplumynyň açylyş dabarasynda kalba dolan duýgular

MEDENI ÖSÜŞLER — YLHAM ÇEŞMESI
13.09.2021

Ady dilimiziň senasyna, başymyzyň täjine, barlygy, öz erkliligi bolsa göwün köşgümize öwrülen eziz Watanymyz bu günki günde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýuny toýlaýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyz

LEZZETLI TAGAMLAR
31.08.2021

“Sähel derdi aş basar” Halk arasynda “Sähel derdi aş basar” diýen aýtgy bar. Unaş türkmeniň milli tagamy. Ol gyş aýlary dümewleseň hem peýdaly. Ilki bilen unaşyň hamyryny etmeli. Hamyryna ýumurtga, azajyk gatyk garsaň has tagamly bolýar.

Buýsançnama
26.08.2021

Gül Watanda toýlar-toýa ulaşyp, Aýdymlar aýdylyp, sazlar çalynyp. Ýakyn-daşdan dost-doganlar gelişip, Şanly Garaşsyzlyk — baky bagtymyz!

PALAS DOKAMAK
23.08.2021

Ene-mamalarymyz düşekleriň dürli görnüşlerini döredipdirler, dokapdyrlar, öndüripdirler we düşenipdirler. Şolaryň arasynda palaslara hem uly orun degişli. Palas hem türkmen durmuşynda gadymdan bäri ulanylýan düşekleriň biri.

SEÝITNAZAR SEÝDINIŇ TÄZE TAPYLAN ŞYGYRLARY
18.08.2021

Hormatly Prezidentimiziň yzygiderli tagallalary netijesinde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe maddy gymmatlyklarymyz bilen bir hatarda ruhy mirasymyzy, şunda ruhy gymmatlyklarymyzyň gözbaşy bolan

GÖZELLIK ÄLEMI
17.08.2021

Türkmen halkynyň dünýäde ukyply, zehinli halkdygyna, onuň ösen, baý, gadymy medeni mirasynyň bolandygyna taryh şaýatlyk edýär. Muňa ussatlyk bilen ýerine ýetirilen ýokary çeperçiligi, hili boýunça tapawutlanýan, hatda sungat