EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Illerimiz nurana
13.11.2020

Geçmişine buýsanjy, nurana geljegine beýik ynamy bolan halk bagtlydyr. Biz şeýle bagtdan paýly halk. Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiz bar.

Garaşsyzlyk, Bitaraplyk, Arkadag!
12.11.2020

Mähriban Watana şan berip geldi, Garaşsyzlyk, Bitaraplyk, Arkadag! Beýik ynam mähriban bolup geldi, Garaşsyzlyk, Bitaraplyk, Arkadag!

Ýüreklerde Arkadaga alkyş bar
11.11.2020

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli üstümizdäki ýylda ýurdumyzda ençeme işler durmuşa geçirildi.

Türkmen keçesi
10.11.2020

Türkmenlerde «Azapsyz ýeriň ady ýok» diýlip, jaýdar aýdylan söz bar. Türkmen gelin-gyzlarynyň azabyndan, yhlasyndan, gujur-gaýratyndan dörän ajap halylardyr keçeler

Watansyň
09.11.2020

Goja dünýäň paýhasyndan paý alan, Pederleriň pähmi siňen Watansyň. Kalbyna kuýaşyň keşbi çaýylan Eneleriň mähri siňen Watansyň.

Hemişelik Bitaraplygymyz —baky bagtymyz
06.11.2020

Asyrlar boýy uly isleg-arzuw bilen ýaşan halkymyz bu günki günde parahatçylygyň, ylalaşygyň we halklaryň arasynda dostlugyň hakyky merkezine öwrülen Garaşşyz

Eser gahrymanlarynyň mertebesi Ussat ýazyjy Beki Seýtäkowyň eserlerinde Taryhy şahsyýetler dogrusynda
05.11.2020

Türkmenistanyň halk ýazyjysy Beki Seýtäkowyň döredijiligi dogrusynda söz açylanda, onuň eserleriniň aglaba böleginiň taryhy temada döredilendigini aýtman geçmek bolmaz.

Halkara hyzmatdaşlykda möhüm ädimler
04.11.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda şu ýyl Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan iki gezek ykrar edilen hemişelik Bitaraplygynyň

Garagumuň çulbalary
03.11.2020

Aňyrsyna-bärsine göz ýetmeýän giňişlikde ýaýylyp ýatan Garagum sährasy tebigy gözelliklere diýseň baý. Ösümlik hem-de haýwanat dünýäsiniň köpdürliligi bilen görenleri

Bagtyýarlygyň binýady
02.11.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda, täze taryhy döwrümiz yzygiderli ösüşlere hem-de giň möçberli özgertmelere, şanly senelere beslenýär.