EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Türkmeniň uçar ganaty
18.04.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň syýasy, ykdysady, medeni durmuşynda belent sepgitlere ýetilip, ähli ugurlar boýunça uly üstünlikler gazanylýar.

ÝÖRELGÄMIZ — SAGDYN DURMUŞ
08.04.2022

Ajaýyp zamanamyzda ähli ugurlarda bolşy ýaly, saglyk ulgamynda-da asyrlara barabar işler durmuşa geçirilýär. Türkmenistanyň täze taryhynyň

Remezan diýerler aýyň ýagşysyn
04.04.2022

Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň aýlaryň iň mübäregi hasaplan, tarypyny ýetiren Oraza aýy ýetip geldi.

HOŞ HABARYŇ JOŞGUNY
01.04.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri ilkinji günlerinden ýurdumyza hoş habarlary alyp geldi.

Nowruz gelende
18.03.2022

Türkmeniň sährasy gelýär heýjana, Al-ýaşyl geýinip Nowruz gelende. Tebigat beslenmiş läle-reýhana, Al-ýaşyl geýinip Nowruz gelende.

«Gülälekler»
04.03.2022

Bahara «Zeminiň ýylgyryşy» diýýärler. Baglarda agaçlar pyntyk ýaryp, täzeden döreýiş döwrüni başdan geçirýän tebigatyň ýaşyl ýalkymynda ýene bir täze sahypa ýazylyp başlanýar. Giň ýaýylyp ýatan sähralar, gür baglar, dag-dereler ýaşyl

YLYM HAZYNASY
18.02.2022

Ajaýyp zamanamyzyň bedew badynyň syry Gahryman Arkadagymyz tarapyndan amala aşyrylýan işleriň her biriniň halkymyzyň geljeginiň bagtyýarlygyna gönükdirilýändigindedir. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň

ALABAÝLY NAGYŞLAR DÜNÝÄ ÝAŇ SALÝAR
20.01.2022

Gahryman Arkadagymyzyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 7-nji ýanwaryndan, bu şanly ýylymyzda sanly ulgam arkaly Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň täze ýyldaky ilkinji mejlisinde Türkmenistanyň Ministrler

Täze ýyl arzuwlary
04.01.2022

Bu gün arzuwym köp Täze ýylmyza, Päk zähmetde halal-haýyr ýyl bolsun! Gapymyzdan dostlar girsin ýylgyra, Toýlarda märeke — ýygyn ýyl bolsun!

HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY
29.12.2021

Berkarar döwletde ajap döwrümiz Halkyň Arkadagly zamanasy bu. Arş deňinde ganat kakýar göwnümiz Halkyň Arkadagly zamanasy bu.