EDEBIÝAT ÄLEMINDE


HALY SUNGATYNYŇ WASPÇYSY
27.07.2021

Irki döwürlerde dörän haly dokmaçylygy senedi müňýyllyklaryň dowamynda kämilleşip, biziň döwrümize çenli beýik we inçe sungata öwrüldi. Bu halylar diňe biziň milletimiziň däl-de, eýsem, dünýä halklarynyň medeniýetiniň

ELEKTRON KITAPHANA — DÖWREBAPLYK
26.07.2021

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýakynda geçirilen giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýaşlaryň tebigy zehinini we sungata höwesini ösdürmek, aýdym-saz sungatymyzy,

TOÝLY DIÝAR
19.07.2021

Eziz ilim zerden lybas geýipdir, Toýlaryň mübärek, Garaşsyz Diýar! Alyslardan myhman bary gelip dur, Ak öýüň mübärek, Garaşsyz Diýar!

KEŞDELERDE JEMLENEN TÄSINLIK
14.07.2021

Tebigatyň ýiti synçysy bolan türkmen zenanlary owadan gülleri — çopantelpekleri, çigildemleri, çynar bagynyň ýaprajyklaryny synlap, olaryň gözelliklerini çyrpylarynyň nagyşlaryna siňdiripdirler.

ÝAKYMLY TÄSIR GALDYRDY
12.07.2021

Türkmen halkynyň taryhyny, dünýä gymmatlyklarynyň genji-hazynasyna öwrülen ruhy mirasyny öwrenmek, gorap saklamak, dünýä ýaýmak muzeý işgärleriniň borjy bolup durýar. Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde

Eli hünärli , göwni gülzarly milletiň Käbesi
09.07.2021

Mälim bolşy ýaly, ýaňy-ýakynda türkmen zenanlarynyň her biriniň ýüregini joşduran ajaýyp waka bolup geçdi, ýagny Hormatly Prezidentimiziň mähriban ejesi, külli türkmeniň käbesi Ogulabat eje öz eli bilen sünnäläp

Ellerim işli bolsun
07.07.2021

Türkmen halkynyň ýaşaýyş-durmuşyny, estetiki-gözellik dünýäsini, milli däp-dessuryny häsiýetlendirýän türkmen milli egin-eşikleri biziň medeniýetimiziň aýrylmaz bir bölegidir. Halkymyzyň taryhynyň belli bir döwürlerinde döredilip,

“Görogly” şadessany türkmen aýdym-saz sungatynyň gymmatly çeşmesi
07.07.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ata-babalarymyzyň ýol-ýörelgelerini sarpalap,

Şekillere siňen sungatym
05.07.2021

Türkmenistanyň Prezidenti, hormatly Gurbanguly Berdimuhamedow ýurt başyna geçen ilkinji günlerinden başlap türkmen halkynyň milli medeni mirasyna, sungatyna aýratyn üns berip başlady. Gahryman Arkadygymyz:

GÖZÜM DÜŞDI
02.07.2021

Bu berkarar döwlet içre döwrana gözüm düşdi, Ýene Arkadag gurduran binaga gözüm düşdi, Hak emrinden kerem tapan kemala gözüm düşdi,