EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Bitaraplyga buýsanç
28.10.2020

Bitaraplyk diýmek – parahatlykdyr, Gökde erkin ganat kakýar kepderi. Asmanyň-zeminiň parahatlygna, Göwünlermiz mydam ganat bekledi. Bitaraplyk diýmek – hoşniýetlikdir, Ak ýollara şugla bolup nur saçýan.

Kökli işim-görkli işim
27.10.2020

Halkymyzda nesillere guwanmak, buýsanmak bilen «Kökleriňiz alyslara ýaýrasyn!» diýen aýtgy ýörgünli. Türkmen zenanlary öz döredýän nagyşlarynyň asyl nusgalaryny durmuşda duş gelýän täsinliklerden

Agzybirligiň arzyly ýoly
26.10.2020

Hormatly Prezidentimiziň daşary syýasy strategiýasy dünýäde parahatçylygy, dost-doganlygy, ynsanperwerligi, işjeň hyzmatdaşlygy we durnukly ösüşleri pugtalandyrmaga gönükdirilendir.

Üme-edep mekdebi
24.10.2020

Taryhymyza nazar aýlanyňda, ähli döwürlerde nesil terbiýesiniň esasy orunda goýlandygyna göz ýetirýärsiň. Asyrlaryň dowamynda kämilleşip, gory altynly hazyna kimin öwşün atýan bu asylly ýörelgelerimiz ...

Saglyk-bagtyýarlyk
22.10.2020

Milli Liderimiziň taýsyz tagallalarynyň netijesinde ata Watanymyz milli we daşary ýurtlaryň öňdebaryjy tejribeleri esasynda saglygy goraýşyň kämil binýadyna eýe boldy.

Miras — gymmatly hazyna
21.10.2020

Häzirki döwürde ýurdumyzda bütindünýä mirasynyň aýrylmaz bölegine öwrülen, geljekki nesiller üçin taryhy-medeni we tebigy ýadygärlikleri aýawly saklamaga gönükdirilen uly işler amala aşyrylýar.

Üzärlik - mün ärlik derman
20.10.2020

Her bir türkmeniň öýüne baranyňda, derwezäniň ýa-da öýe girilýän gapynyň ýokarsynda bir bogdak üzärlige gözüň düşýär. Türkmenler üzärligi örän mukaddes saýypdyrlar

Hemişelik Bitaraplyk - döwletliligiň binýady
19.10.2020

Şu ýylyň möhüm wakalarynyň hatarynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň baýram edilmegini bellemek gerek. Bu şanly sene mynasybetli Diýarymyzda ...

Medeni mirasyň zynaty
16.10.2020

Türkmen halkynyň kämil derejä ösüp ýeten halk senetçiliginiň biri-de zergärçilik sungatydyr. Zergärçilik birnäçe müňýyllyklaryň dowamynda ösüp, inçe sungat derejesine çenli kämilleşipdir.

Milli gymmatlyklara sarpa
16.10.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen milli medeniýetimiz beýik ösüşlere beslenýär.