EDEBIÝAT ÄLEMINDE


AŞGABAT
15.03.2021

Beslenip gelende baharyň çagy, Ýaşyl don geýiner Pöwrize dagy. Altyn çeşme atly akar bulagy, Şirin-şerbet üste içer Aşgabat, Gün günden güýç alyp, öser Aşgabat.

Aşgabat
12.03.2021

Gözellik täjini geýip başyna, Şöhle saçýar bahar-ýazly Aşgabat! Dost-dogan illerin ýygnap daşyna, Toýlar tutýar aýdym-sazly Aşgabat!

Halkara zenanlar gününe bagyşlanyldy
11.03.2021

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda uly ösüşler gazanylýar, biziň her bir günümiz toýdur baýramçylyklara beslenýär.

HALKARA ZENANLAR GÜNÜNE GUTLAGLAR ÇEMENI
04.03.2021

Güller açýan döwrümiziň bezegi, Bagtyýar zenanlar, bagtly zenanlar. Mährem perzentlerne ganat gereni, Bagtyýar zenanlar, bagtly zenanlar.

ÝIGITLERIŇ GUTLAGY!
03.03.2021

Bu gün ýaz gelenni jahana buşlap, Bilbil ak säherde joşup saýrady. Guşlaň owazyna joşgun beripdir, Elwan gülli zenanlaryň baýramy!

Bahar geldi diýara
02.03.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe eziz Diýarymyzy köpugurly gurluşyklaryň mekanyna öwrüp täze senagat, medeni- durmuş, ýaşaýyş maksatly binalaryň ýüzlerçesini

Göwnüm
01.03.2021

Göwnüm, göwnüm, eziz göwnüm, Diýme muňa öwündigim. Otuza ser uran günüm Ahyr bildim göwündigiň.

Aşgabadyň waspy – dillerde dessan
26.02.2021

Eziz Diýarymyzyň baş şäheri bolan Aşgabat günsaýyn tanalmaz derejede ösýär, özgerýär. Ak mermerli paýtagtymyzyň gözelligine gözellik goşýan desgadyr binalaryň her biri onuň sungat derejesindäki

Bagtyýarlyk mukamy
25.02.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ösüşleriň täze belentliklerine üstünlikli gadam basýan eziz Watanymyzyň ýüregi

Kitap — egsilmez hazyna
24.02.2021

Hormatly Arkadagymyzyň taýsyz tagallalarynyň netijesinde berkarar Diýarymyzda kitaphanalaryň işleriniň düýpli kämilleşdirilmegi, olaryň elektron görnüşli kitaplar