Gahryman Arkadag bilen, Arkadagly Serdar bilen!


Gahryman Arkadag bilen, Arkadagly Serdar bilen!Dünýe gözel, durmuş ajap, ümzügimiz öňe sary,
Guş deý göge atygsaýan göwünlermiz bagtdan paýly.
Jigerlerimiz alawlaýan päk söýgüden serpaýly,
Döwürden ruhlanan ylham joşýan deňiz mysaly.
Gahryman Arkadag bilen, Arkadagly Serdar bilen!

Oguz nesli dünýä aýan, bäş müň geçmiş taryhly,
Kerwen gurap geçip barýan ýyllarymyz taryply.
Toý-baýramly günlerimiz zybanda mahabatly,
Halky bilen bir jan, bir ten, Biribardan halatly,
Gahryman Arkadag bilen, Arkadagly Serdar bilen!

Buýsandyrjy ösüşlerden rowaçlanyp menziller,
Şatlyk duýgularna berlen nurly, güler meňizler.
Watan waspyn arşa ýaýýar, belentden şygyr, sazlar,
Şine ýaryp, pür ýaýradýar, ýagşy niýet-arzuwlar,
Gahryman Arkadag bilen, Arkadagly Serdar bilen!

Eýýamyň geldiIsmi giň äleme ýaýran Pyragy,
Ajap arzuwlaryň hakykat boldy.
Şygyr ummanynyň nurly çyragy,
Köňülde küýseglän eýýamyň geldi.

Bagtdan, söýgüden serpaýly türkmen,
Okaýar, işleýär, döredýär erkin.
Tirsege gal, synla gül açýan ülkäň,
Waspyn söýlemeli eýýamyň geldi.

Belent gerşli daglar gözel görünip,
Daş-töwerek gür baglyga bürenip.
Guşlaň owazyna seriň durlanyp,
Nama gaýyrmaly eýýamyň geldi.

Jigerleň töründen eýeläp orun,
Dile sena boldy, öwüt-ündewiň.
Saýlap, söz mülküniň çäjin, harpygyn,
Şygra siňen dürleň jahana doldy.Miwe BEKMYRADOWA.