GARAŞSYZLYK BAGTY


GARAŞSYZLYK BAGTYAjap döwrüň dünýä düşýän ýalkymy,
Şuglasynda Garaşsyzlyk bagty bar.
Arkadaga alkyş aýdýan halkymyň,
Gursagynda Garaşsyzlyk bagty bar.

Özgerişler ýaýrap oba-şährinde,
Rowaçlyklar kemal tapdy mährinde,
Arkadagyň belent paýhas-pähminde,
Gudratynda Garaşsyzlyk bagty bar.

Arkadagyň dowamatdyr dowamy,
Arkadagly Serdar – Watanyň şany!
Arkadag şäheri – kalbyň owazy,
Gurmagynda Garaşsyzlyk bagty bar.

Şanly taryh halkyň geçmiş-düýnünde,
Aýdyň geljek binýady bar döwrümde.
Göwünleriň päk zähmete güýjünde,
Gurbatynda Garaşsyzlyk bagty bar.

Daýhan galkyp, rysgal doldy meýdana,
Şat nesilleriň kalby gelýär heýjana.
Garaguma çyksak seýli-seýrana,
Gumlarynda Garaşsyzlyk bagty bar.

Täze ajap eýýam – baky bahar diýip,
Ösüşlere haýran älem-jahan diýip,
Joşa gelen ýürekleriň «Watan!» diýip,
Urmagynda Garaşsyzlyk bagty bar.

Bu döwletli döwranlary arzuwlap,
Erkinlige garaşdyk biz asyrlap.
Tugumyzyň al-asmanda pasyrdap,
Durmagynda Garaşsyzlyk bagty bar.