EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Köňüller buýsanja beslenýär
23.02.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň beýik başlangyçlary bilen Türkmenistan döwletimiziň öňe süren, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynda

Parahatçylyk we ynanyşmak—halkara gatnaşyklaryň esasy ugry
22.02.2021

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda halkymyzyň gadymdan gelýän hoşniýetlilik, parahatsöýüjilik, ynsanperwerlik häsiýetleri we däpleri döwletimiziň dost-doganlyk ýörelgesiniň esasy bolup durýar.

Magtymguly Pyragy-köňülleriň şahyry
19.02.2021

Bagtyýar türkmen halky bu gün beýik akyldar, şirin dilli söz ussady Magtymguly Pyragynyň arzuwlan zamanasynda — berkarar döwletde ýaşamak bilen, nusgawy şahyryň döredijiligine

Gadymy medeniýetiň Diýary
19.02.2021

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli durmuş-ykdysady strategiýasynyň Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan yglan edilen Durnukly ösüş maksatlaryna

Bagt şäherim
17.02.2021

Gadym Oguz-döwran süren topragym, Sežde kylyp durun seniň öňüňde. Seň şanyňa gazal ýazmak isledim, Eziz mekan, söýgi besläp köňülde.

Taryhy ädimleriň ähmiýeti
16.02.2021

Şu ýyl Watanymyzy ähli ugurlarda taryhy üstünliklere alyp barýan Arkadag Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda eziz Diýarymyz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk

Pyragy
15.02.2021

Läle-reýhan öwsüp türkmen ýaýlasy, Arzuwlan zamanaň geldi Pyragy. Bagtyýarlyk döwrüň nurly şuglasy, Wysal etdi barça arzuw-hyýaly.

Saz sungatymyzyň kerwenbaşysy
12.02.2021

Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Döwlet baýragynyň eýesi Daňatar Öwezow milli aýdym-saz sungatymyzyň görnükli wekilleriniň biridir.

Türkmeniň goşa ganaty
11.02.2021

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly! Ýylyň adyny hormatly Arkadagymyz çuňňur pelsepä besleýär. Parahatçylyk bar ýerinde gatnaşyklar

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanym!
10.02.2021

Säher bilen bilbil saýrar bagyňda, Çuňluk bardyr, dessuryňda-däbiňde, Ýakym bardyr Günüň hoştap çogunda, Berkarar Watanym, dilde dessanym, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanym!