EDEBIÝAT ÄLEMINDE


«Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy»
14.01.2021

Gahryman Arkadagyň ylhamyndan şinelän, «Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy». Çugdumlanan paýhasly pikirleriniň beýany, «Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy».

Baýzy ýüň keçe
13.01.2021

Arkadag Prezidentimiziň milli medeniýetimiziň köklerini öwrenmek babatda berýan taýsyz godaw-hemaýaty netijesinde häzirki wagtda «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärliklerde 2018-2021-nji ýyllarda

Ylym ojagy
12.01.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallasy netijesinde, türkmen medeniýeti döwrebap derejede ösdürilip, kämilleşdirilýär we bütin dünýä ýaýylýar.

Senediň sarpasy
11.01.2021

Saýra, dutar, bagtyýarlyk nagmasy, Türkmen sazy-agzybirlik sazydyr. Alnymyzda ak ýollaryň şuglasy, Türkmen sazy-abadanlyk sazydyr.

Ýaraşykly dünýä
08.01.2021

Türkmen zenanlarynyň milli lybaslarynda toý öwüşginleri bar Olar, edil, ýaz güllerinden dokalan ýaly owadan, nepis hem näzik. Olar waspynyň şygra, dessana laýykdygyny öz şowurdysy, öwüşgini bilen dünýä ýaýyp ýör.

Üzärlik
07.01.2021

Tebigatyň beren soňsuz peşgeşi, Müňde bir dertlere derman, üzärlik. Tüssesi dep eýlär ýoňy, teşwüşi, Gudratyna älem haýran üzärlik.

Ýylyň şygary —täze üstünlikleriň badalgasy
06.01.2021

Ýurdumyzda her bir ýyly täze şygar bilen atlandyrmak asylly däbe öwrüldi. Gadam basylan Täze, 2021-nji ýyl «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyryldy.

Ruhy we döredijilik joşguny
05.01.2021

Türkmeniň medeniýeti özüniň milliligi, gözelligi, özboluşlylygy bilen tapawutlanýar. Bu günki gün türkmen medeniýetine dünýä derejesinde uly sarpa goýulýar.

Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany
04.01.2021

Arkadagyň belent pähmi Watanmyza şöhrat berýär, Arkadagyň köňül mähri sungatyma ganat berýär, Türkmenistan – eziz Diýar, ak ýollarda öňe barýar, Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly – şöhraty-şany,

Täze ýylymyz gelýär
31.12.2020

Bu gün şatlyk-şagalaň köňüllere nur saçdy, Arkadagly Watana Täze ýylymyz gelýär. Bagtyýarlyk döwrümiz ilimiň bagtyn açdy, Arkadagly Watana Täze ýylymyz gelýär.