EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Medeniýet ulgamy sanlylaşdyrylýar
10.08.2020

Medeniýeti halkyň kalbyna deňeýän hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ulgamyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berýär.

Aşyk Aýdyň Pir
07.08.2020

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ruhy mirasymyzy goramaklykda, baýlaşdyrmaklykda we içgin öwrenmeklikde uly işleriň amal edilýändiginiň şaýady bolýarys.

Öwüşgine baý gymmatlyk
06.08.2020

Halkymyz orta asyrlardaky milli däp-dessury bilen bir hatarda, öz edim-gylymlaryny, geýimlerini hem saklap gelipdir. Milli geýimler görnüşleri boýunça erkek adamlaryň, aýal-gyzlaryň we çagalaryň eşikleri ýaly üç topara bölünipdir.

Hemişelik Bitaraplygymyzyň dünýä ykrarnamasy Gahryman Arkadagymyzyň parahatçylyk syýasatynyň dabaralanmasydyr
05.08.2020

Eziz Diýarymyzda durmuşa geçirilýän ägirt uly özgertmeler ýurdumyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmek ugrunda Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda alnyp barylýan giň möçberli işleri dünýä ýaýýar.

Her bir göli Oguz hanyň tagmasy
04.08.2020

Türkmen milli amaly-haşam sungaty baý hem-de köpdürlidir. Olar haly we haly önümleriniň dürli görnüşlerinden başga-da, keçe nagyşlaryny, bejergili donlary, tahýalary we zergärçilik önümlerini...

Bitaraplyk binýady
03.08.2020

Ykbaly galkynyp, döwrany dönen, Türkmeniň jahana ýaň saldy ady. Pederleň yhlasy siňen toprakda, Baky hem berk Bitaraplyk binýady.

Sagdynlygyň girewi
30.07.2020

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgelerini durmuşa geçirmek, arassaçylyk düzgün-tertibini berjaý etmek, raýatlar tarapyndan ýaşaýyş ...

Nurana dünýä
29.07.2020

Türkmen poeziýasyna nurana ýaz, goňras güýz, tämiz gyş hem altynsow tomus ýaly bolup gelen Gurbannazar Ezizowyň şahyrana dünýäsi geçen asyryň ýetmişinji ýyllarynda ...

Açarbag
28.07.2020

Gözel Diýarymyzda ýerleşýän Hazar deňziniň kenarýakasynyň etraplary köp sanly jahankeşdeleri, söwdagärleri irki döwürlerden bäri gyzyklandyrýar.

Watanyň altyn owazy
27.07.2020

Ýekelikde aýdym aýtmak sungatynyň belli aýdymçysy Medeniýet Şahberdiýewa 1930-njy ýylyň 23-nji fewralynda Jeýhun derýasyny goltuklap oturan Kerki şäherinde dünýä inýär we aýdymçynyň adynyň hem bu ugruň gözbaşynda duran Medeniýet sözi bolansoň...