EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Hemişelik Bitaraplyk - döwletliligiň binýady
19.10.2020

Şu ýylyň möhüm wakalarynyň hatarynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň baýram edilmegini bellemek gerek. Bu şanly sene mynasybetli Diýarymyzda ...

Medeni mirasyň zynaty
16.10.2020

Türkmen halkynyň kämil derejä ösüp ýeten halk senetçiliginiň biri-de zergärçilik sungatydyr. Zergärçilik birnäçe müňýyllyklaryň dowamynda ösüp, inçe sungat derejesine çenli kämilleşipdir.

Milli gymmatlyklara sarpa
16.10.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen milli medeniýetimiz beýik ösüşlere beslenýär.

Gahryman Arkadagyň gudraty Bitaraplyk!
14.10.2020

Parahatlyk gülleri gün parlap açyldy, Dünýäni gözellige besledi Bitaraplyk. Joşgunly köňüllere dostluk nury saçyldy, Gülletdi bu mekany-mesgeni Bitaraplyk.

Aýdym-sazyň saglyga täsiri
13.10.2020

Ata-babalarymyz ir döwürlerden bäri aýdym-saza aýratyn hormat-sarpa goýup gelipdir. Mälim bolşy ýaly, onuň keramatly güýjüne ynanan pederlerimiz aýdym-saz bilen diňe toýuny toýlaman, eýsem, birnäçe uruşlaryňdyr jeňleriň hem öňüni alypdyrlar.

Bitaraplyk hem–de Parahatçylyk
13.10.2020

Abadan ýaşaýşyň alamatydyr, Bitaraplyk hem-de Parahatçylyk. Bagtyýar durmuşyň dowamatydyr, Bitaraplyk hem-de Parahatçylyk. Seriňde senaly jümleleň biri, Ylham arygynyň gözgüsi, gory. Ümzügi asuda ýaşaýşa sary, Bitaraplyk hem-de Parahatçylyk.

Eşretli durmuşyň gözbaşy
09.10.2020

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda berkarar Diýarymyzda mähriban halkymyzyň saglygyny goramak döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi.

Bitaraplyk syýasaty dabaralanýar
08.10.2020

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy sebitde halkara hyzmatdaşlygynyň we goňşuçylyk gatnaşyklarynyň ösmegine düýpli itergi berdi.

Asylly däpleriň sazlaşygy
07.10.2020

Halkymyzyň gelin edinmek, gyz çykarmak toý adatlary bilen bagly edim-gylymlary türkmençilik däpleriniň özenini düzýär. Şeýle bolansoň, hormatly Prezidentimiz «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynda:

Halk hakydasynyň hatyrasy
05.10.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda halkymyzyň müňýyllyklardan gözbaş alýan asylly däplerine we dessurlaryna aýratyn sarpa goýulýar.