HABARLAR


Daýahatyn kerwensaraýynda rejeleýiş işleri

Taryhy ýadygärlikler

03.04.2020

Lebap welaýatynyň Dänew etrabynda ýerleşýän, Beýik Ýüpek ýolunyň ugrundaky möhüm duralgalaryň biri bolan XI-XII asyrlara degişli Daýahatyn kerwensaraýynda rejeleýiş işleriniň ...

Köne Nusaý we Täze Nusaý

Taryhy ýadygärlikler

25.03.2020

Gadymy Parfiýanyň ilkinji paýtagty bolan Nusaý şäherini Gündogaryň dürli künjeklerinden gözläpdirler. Günorta Türkmenistan arheologik toplumlaýyn ekspedisiýasynyň ýörite toparynyň birnäçe işleriniň netijesinde ylymda...

Gadymy Merw

Taryhy ýadygärlikler

06.03.2020

Bütündünýä mirasy komitetiniň 1999-njy ýylda bolup geçen XXIII sessiýasynda Türkmenistanyň Mary welaýatynyň Baýramaly şäheriniň eteginde ýerleşýän Gadymy Merw

Köneürgenç

Taryhy ýadygärlikler

06.03.2020

Mongollardan öňki döwürde Gürgenç diýilip atlandyrylan Köneürgenç özüniň gülläp ösen döwründe (XI-XII as.) türkmenleriň Horezmşalar döwletiniň paýtagty bolupdyr. Ilkinji mongollaryň çozuşyna

Soltan Alynyň kümmeti

Taryhy ýadygärlikler

06.03.2020

Soltan Alynyň kümmeti, Nejmeddin Kubra kümmetiniň garşysynda ýerleşip, onuň plany we gurluşy Törebeg hanymyň kümmetini ýadyňa salýar.

Seýit Jemaleddin binagärlik toplumy

Taryhy ýadygärlikler

06.03.2020

Seýit Jemaleddin binagärlik toplumy XV asyrda gurulýar. Metjidiň daşky we içki diwarlarynyň ýüzleri täsin dürli reňklerden düzülen syrçaly mozaikalar bilen bezelipdir.

Törebeghanymyň kümmeti (XIV asyr)

Taryhy ýadygärlikler

06.03.2020

Arhitektura ýadygärligi Törebeghanymyň kümmeti alymlaryň bellemeginde XIV asyr bilen senelenýär.