HABARLAR


Ýartygümmez kümmeti

Taryhy ýadygärlikler

14.04.2023

Ýartygümmez (Ahmet al-Hadynyň) kümmeti as-Samanyň berýän maglumatlaryna görä, Şyh Ahmet al-Hadynyň mazarynyň üstüne bina edilipdir.

Seljuklar döwrüniň ymaraty

Taryhy ýadygärlikler

13.04.2023

Türkmenistanyň Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem-de rejelemek baradaky milli müdirliginiň “Abiwerd” taryhy-medeni döwlet goraghanasy, tarapyndan Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň 08-nji aprelinde çykaran 39-njy karary bilen tassyklanan

Pulhatyn köprüsi

Taryhy ýadygärlikler

12.04.2023

Alym M. Kösäýew şahyr Alyşir Nowaýynyň „Horasanda köp sanly medrese, kerwensaraý, köpri, metjit, okalga, hassahana we ş.m jaýlaryň 370-sini gurmaga buýruk berendigini“ ýazýar.

ABDYLLAHAN GALASY

Taryhy ýadygärlikler

02.02.2023

Döwletimiziň halkara derejedäki at-abraýynyň has-da artyp, mertebesiniň barha beýgelýän döwründe, ynsan kowmunyň bäş müň ýyllyk taryhynyň naýbaşy gymmatlyklaryny özünde jemleýän taryhy ýadygärliklerimiziň hem aýratyn orna eýedir.

TÜRKMENISTANDA TARYHY-MEDENI ÝADYGÄRLIKLERE BAGYŞLANAN HALKARA YLMY MASLAHAT GEÇIRILDI

Taryhy ýadygärlikler

25.11.2022

2022-nji ýylyň 22-nji noýabrynda paýtagtymyzda sanly ulgam arkaly «Türkmenistanyň taryhy we medeni ýadygärlikleri: öwrenmek, gorap saklamak we rejelemek tejribesi» atly halkara ylmy maslahat geçirildi.

“KÖNEÜRGENÇ” TARYHY-MEDENI DÖWLET GORAGHANANYŇ ÇÄGINDÄKI BINAGÄRLIK ÝADYGÄRLIKLERINDE ALNYP BARYLAN DIKELDIŞ, BERKIDIŞ, REJELEÝIŞ IŞLERI

Taryhy ýadygärlikler

09.11.2022

“Köneürgenç” taryhy-medeni döwlet goraghanasynyň çäginde ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilen binagärlik we arheologiýa ýadygärliklerinde işler dowamly alnyp barylýar.

Kerwensaraý ýadygärliginde geçirilen arheologiki gazuw-barlag işleri

Taryhy ýadygärlikler

08.11.2022

«Kerwensaraý» ady bilen atlandyrylýan ýadygärlik Köneürgenjiň ýadygärlikleriniň günorta böleginde Daşgalanyň içinde ýerleşýär. Bu portal (peştak) kerwensaraý üçin örän haşamlydygy barada köp alymlaryň pikirleri dogry gelýär,

Taryhy-medeni ýadygärlikleriň yzlary.

Taryhy ýadygärlikler

05.05.2022

Berkerar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Mähriban Arkadagymyzyň şöhratly taryhymyza uly üns bermegi bilen, gadymy geçmişde öçmejek yz galdyran gymmatly mirasymyz bolan taryhy ýadygärliklerimizi öwrenmekde, aýawly gorap saklamakda uly işler alnyp barylýar.

Abu Seýid Abul Haýryň kümmetinden tapylan teňňeleriň arassalanylyşy we rejelenilişi

Taryhy ýadygärlikler

05.05.2022

XI asyryň ahyrlarynda gurulan Abu Seýid Abul Haýyryň Mänedäki kümmetinde geçirilen arheologiki arassalaýyş işleriniň dowamynda XIII-XIV asylara degişli poluň derejesine çenli ýetildi.

GADYMY JEÝTUN TARYHY ÝADYGÄRLIGINIŇ 3D GÖRNÜŞINDE DIKELDILEN TASLAMASY

Taryhy ýadygärlikler

03.05.2022

Türkmenistan özboluşly milli medeni mirasy müňlerçe ýyllardan gözbaş alyp gaýdan ýurtlaryň hataryna girýär. Adamzat taryhynda ilkinji oturymly ekerançylyk we şäher medeniýetiniň dörän mekanlarynyň biri hem täsin haýwanat dünýäli, gözel jülge-dereli, melhem çeşmeli, mes gadymy türkmen topragynda-Merkezi Köpetdagdan inýän çeşme-çaýlaryň boýunda emele gelen Jeýtun medeniýetidir. Jeýtun atyň, sygyryň we goýnuň ilkinji eldekileşdirilen ülkesidir.