HABARLAR


Abu Seýid Abul Haýryň kümmetinden tapylan teňňeleriň arassalanylyşy we rejelenilişi

Taryhy ýadygärlikler

05.05.2022

XI asyryň ahyrlarynda gurulan Abu Seýid Abul Haýyryň Mänedäki kümmetinde geçirilen arheologiki arassalaýyş işleriniň dowamynda XIII-XIV asylara degişli poluň derejesine çenli ýetildi.

GADYMY JEÝTUN TARYHY ÝADYGÄRLIGINIŇ 3D GÖRNÜŞINDE DIKELDILEN TASLAMASY

Taryhy ýadygärlikler

03.05.2022

Türkmenistan özboluşly milli medeni mirasy müňlerçe ýyllardan gözbaş alyp gaýdan ýurtlaryň hataryna girýär. Adamzat taryhynda ilkinji oturymly ekerançylyk we şäher medeniýetiniň dörän mekanlarynyň biri hem täsin haýwanat dünýäli, gözel jülge-dereli, melhem çeşmeli, mes gadymy türkmen topragynda-Merkezi Köpetdagdan inýän çeşme-çaýlaryň boýunda emele gelen Jeýtun medeniýetidir. Jeýtun atyň, sygyryň we goýnuň ilkinji eldekileşdirilen ülkesidir.

GADYMY KÖNEÜRGENJIŇ BINALARY-ÝUNESKO-NYŇ BÜTINDÜNÝÄ MEDENI MIRASY

Taryhy ýadygärlikler

18.02.2022

Hormatly Prezidentimiz döwletimizde ylmy, bilimi dünýäniň ösen ýurtlarynyň derejesinde ösdürmekligi, halkymyzyň gadymy we orta asyrlar döwürleriniň örän baý medeni mirasyny giňişleýin we çuňňur öwrenmegi, gorap saklamagy,

Gadymy Amul galasynyň gymmatlyklary

Taryhy ýadygärlikler

03.12.2021

Türkmen halkynyň müňýyllyklara uzaýan baý taryhy we medeni mirasy bar. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary esasynda bu gymmatlyklarymyz aýawly saklanylýar, dikeldilýär, ajaýyp zamanamyzyň many-mazmuny bilen

DEHISTANYŇ ORTA ASYR JUMA METJIDI

Taryhy ýadygärlikler

18.08.2021

Türkmenistanyň günorta-günbatarynda Hazar deňziniň gündogar kenary bilen Türkmen-Horasan daglarynyň günbatar şahalarynyň aralagynda käýerlerde gum gerişleriniň çägelerine geçýän giň takyr düzlügi uzalyp gidýär. Bu ýerde bir mahallar durmuşyň gaýnap

Köneürgenç “Kerwensaraýynyň” peşdagy

Taryhy ýadygärlikler

19.07.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda döwletimiziň halkara abraýynyň has-da artyp, mertebesiniň barha beýgelýän taryhy döwründe, köp müňýyllyklara utgaşyp gidýän taryhymyzyň

Uly Gyzgalanyň gurlan senesini anyklamak meselesinde möhüm maglumatlar

Taryhy ýadygärlikler

09.07.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen halkynyň taryhda gazanan ajaýyp üstünlikleriniň we ýeten belent derejeleriniň aýdyň şaýady bolup durýan taryhy we medeni ýadygärliklerimizi halkara derejesinde öwrenmek,

Tallymerjen sardobasy

Taryhy ýadygärlikler

31.03.2021

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň Tallymerjen geňeşliginde ýerleşýän Tallymerjen sardobasy abat saklanyp galan sardobalaryň biri bolup, ol gadymy

Mäne baba kümmeti

Taryhy ýadygärlikler

25.03.2021

Ahal welaýatynyň Kaka etrap merkezinden 116 km, Mäne obasyndan 7 km demirgazyk-günbatarda Abu-Seýit - Mäne baba kümmeti ýerleşýär. Ol orta asyr Mähne şäheriniň

Miras-halkyň hazynasy

Taryhy ýadygärlikler

06.01.2021

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ata Watanymyzda adamzat mirasynyň genji-hazynasyna öwrülen taryhy-medeni we tebigy ýadygärlikleri aýawly saklamaga gönükdirilen işleriň uly tapgyry amala aşyrylýar.