HABARLAR


ÄHLUMUMY PARAHATÇYLYGYŇ, HOWPSUZLYGYŇ WE DURNUKLY ÖSÜŞIŇ BÄHBIDINE HYZMATDAŞLYK

Täzelikler

08.07.2024

6-njy iýulda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň we düýn günüň ikinji ýarymynda ýurdumyza sapar bilen gelen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterrişiň arasynda gepleşikler geçirildi.

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

Täzelikler

06.07.2024

5-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli birnäçe meselelere garaldy.

ÇALSANA, BAGŞY!

Täzelikler

05.07.2024

Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň çäklerinde geçirilýän «Çalsana, bagşy!» atly bäsleşiginiň Mary welaýat tapgyry Mary şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynda uly dabara bilen bellenip geçildi.

TÜRKMENISTAN DIALOG ARKALY PARAHATÇYLYK SÖÝÜJILIK DÄPLERINI ILERLEDÝÄR

Täzelikler

05.07.2024

4-nji iýulda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) sammitine gatnaşmak maksady bilen, Gazagystan Respublikasyna iş sapary bilen ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde Gahryman Arkadagymyzy resmi adamlar ugratdylar.

KÖPUGURLY HYZMATDAŞLYGYŇ NUSGASY

Täzelikler

04.07.2024

Gazagystanyň paýtagtynda iri diplomatik çäre—Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýokary derejeli sammiti geçirilýär. Onuň çäklerinde guralýan «ŞHG» formatyndaky duşuşyga hem-de Magtymguly Pyragynyň Astanadaky ýadygärliginiň açylyşyna gatnaşmak maksady bilen, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow dostlukly ýurtda iş saparynda bolýar. Saparyň maksatnamasy beýik türkmen şahyrynyň hormatyna dikeldilen heýkeliň açylyş dabarasyndan başlandy. Gahryman Arkadagymyz bu ýerde çuň manyly çykyş etdi.

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLISI

Täzelikler

04.07.2024

3-nji iýulda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

PYRAGYNYŇ HEÝKELI DÜNÝÄDE DABARALANÝAR

Täzelikler

03.07.2024

Ýurdumyzyň döredijilik wekiliýeti Gazagystan Respublikasynyň Astana şäherinde geçiriljek Magtymguly Pyragynyň ýadygärliginiň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin iş saparyna gitdiler. Türkmenistan we Gazagystan Respublikasy köp asyrlaryň dowamynda däbe öwrülen goňşuçylyk, dost-doganlyk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny dowam edip gelýär. Soňky ýyllarda biziň dostlukly ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklar medeni-ynsanperwer ulgamda hem işjeň häsiýetde ösdürilýär.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

02.07.2024

1-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan möwsümleýin işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy.

ARKADAG ŞÄHERINIŇ BIR ÝYLLYGY DABARALY BELLENILDI

Täzelikler

01.07.2024

29-njy iýunda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň ýyl ýazgysyna möhüm sahypa bolup ýazylan, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ajaýyp nyşanyna öwrülen Arkadag şäheriniň açylanyna bir ýyl boldy. Bu şanly waka mynasybetli bu ýerde dabaraly çäreler, baýramçylyk maslahaty we konserti geçirildi. «Arkadag Binasy» baýramçylyk meýdançasynda ýurduň sungat ussatlarynyň çykyşlary boldy.

DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGIŇ ÝEŇIJILERI

Täzelikler

01.07.2024

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe her bir günümiz şanly wakalara beslenýär. «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň tagallasy netijesinde ýaşlaryň eşretli we abadan durmuşda ýaşamagy üçin giň gerimli işler alnyp barylýar.