HABARLAR


BEHIŞDI BEDEWLERIŇ WATANY TÜRKMENISTANYŇ ATÇYLYK DÜZÜMI ÖSDÜRILÝÄR

Täzelikler

15.10.2021

13-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda 600 baş ahalteke atyny saklamaga niýetlenen döwrebap athananyň düýbüni tutmak dabarasy boldy.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi

Täzelikler

15.10.2021

13-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bu düzümiň mejlisini geçirdi, ol düzümiň öňünde goýlan ileri tutulýan wezipelere bagyşlanyp,

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI “ARETI” HALKARA KOMPANIÝALAR TOPARYNYŇ ÝOLBAŞÇYSYNY KABUL ETDI

Täzelikler

13.10.2021

12-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “ARETI” halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarowy kabul etdi.

Ynsan saglygy gymmatly baýlyk

Täzelikler

13.10.2021

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýinde „Ynsan saglygy gymmatly baýlyk“ atly sergi gurnaldy. Sergide sergilenen eserleriň many-mazmunynda eserlerde sagdyn durmuş ýörelgesi teswirlenýär.

SEPGITDE SAGDYN BOLUŇ!

Täzelikler

13.10.2021

Pasyl çalşyp, howanyň üýtgemegi bilen, möwsümleýin keselleriň döremek mümkinçiligi hem artýar. Olardan goranmak üçin bedeniň immun ulgamynyň kesele garşy durnuklylygynyň ýokary bolmagyny gazanmaly,

DÖWLET BAŞTUTANYMYZYŇ “TÜRKMENISTANYŇ DERMANLYK ÖSÜMLIKLERI” ATLY KITABYNYŇ XIII JILDINIŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY

Täzelikler

13.10.2021

11-nji oktýabrda “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabyň XIII jildiniň neşir edilmegi milli Liderimiziň türkmen lukmanlarynyň hünär baýramçylygyna, tutuş halkymyza hem-de dünýäniň ylmy jemgyýetçiligine

«Gadymyýetden gözbaş alan nepislik»

Täzelikler

11.10.2021

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde 2021-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda ýurdumyzyň zergärleriniň arasynda «Gadymyýetden gözbaş alan nepislik» atly döredijilik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi.

TÜRKMENISTANDA SAGLYGY GORAÝYŞ WE DERMAN SENAGATY IŞGÄRLERINIŇ GÜNI BELLENILDI

Täzelikler

11.10.2021

10-njy oktýabrda Türkmenistanda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli baýramçylyk çäreleri geçirildi.

“EKSPO — 2020” BÜTINDÜNÝÄ SERGISINDE TÜRKMENISTANYŇ MILLI GÜNI GEÇIRILDI

Täzelikler

11.10.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Dubaýda möhüm ähmiýetli waka gatnaşdy 9-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirliklerine iş saparyny amala aşyryp, Dubaý şäherinde geçirilýän

Türkmenistanda halkara lukmançylyk forumy geçirildi

Täzelikler

11.10.2021

8-nji oktýabrda paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününe bagyşlanyp “Lukmançylyk diplomatiýasy — sagdyn dünýäniň binýady” atly halkara maslahat geçirildi.