HABARLAR


Watanymyzda galkynýan - zenanlar

Täzelikler

14.02.2024

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda toýlarymyz toýlara ulaşýan günlerinde Arkadag şäherindäki Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynda «Zeminiň zynaty, dünýäniň durky zenanlar» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Biziň halkara üstünligimiz

Täzelikler

14.02.2024

Berkarar döwletiň Täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Pähim – paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly bolan 2024-nji ýylyň başynda uly üstünlikler gazanylýar. Bu üstünlikleriň aglaba böleginiň geçen ýylda belli bolşy ýaly ýaşlarymyz gazanýarlar. Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň saýasynda ýaşlara uly üns berilýär.

BERKARAR DÖWLETIŇ BAGTYÝAR ZENANLARY

Täzelikler

14.02.2024

Şu günler «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň «Daýanç» sagaldyş merkezinde ýurdumyzyň öňdebaryjy zenanlarynyň gatnaşmagynda okuw-maslahaty geçirilýär.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI «LEONARDO S.p.A.» KOMPANIÝASYNYŇ ÝOLBAŞÇYSYNY KABUL ETDI

Täzelikler

14.02.2024

13-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow «Leonardo S.p.A.» italýan kompaniýasynyň ýolbaşçysy Stefano Pontekorwony kabul etdi.

ÝURDUMYZYŇ IŇ GOWY ETRABYNA TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ BAÝRAGY GOWŞURYLDY

Täzelikler

13.02.2024

12-nji fewralda Ahal welaýatynda 2023-nji ýylda ýurdumyzyň iň gowy etraby diýen dereje ugrundaky bäsleşigiň ýeňijisi bolan Ak bugdaý etrabyna degişli baýragy — ABŞ-nyň 1 million dollaryny gowşurmak dabarasy boldy. Dabara Mejlisiň deputatlary, welaýat hem-de etrap halk maslahatlarynyň agzalary, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW: — ATA WATANYMYZY MUNDAN BEÝLÄK-DE GÜLLEDIP ÖSDÜRMEK BIZIŇ BAŞ MAKSADYMYZDYR

Täzelikler

12.02.2024

Geçen hepdede geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça beýan eden başlangyçlary ykdysadyýetiň ähli pudaklaryny okgunly ösdürmäge, ilatyň durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmaga, ählumumy parahatçylygyň hem-de abadançylygyň bähbidine hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga gönükdirilendir diýip «Türkmenistan» gazetinde habar berilýär.

Magtymguly, sözlerim saza goşsaň uz bolar

Täzelikler

10.02.2024

Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň hem-de Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň bilelikde gurnamagynda «Magtymguly, sözlerim saza goşsaň uz bolar» atly ylmy we dabaraly brifing geçirildi.

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN MEJLISI

Täzelikler

10.02.2024

9-njy fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda 2023-nji ýylda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi, wise-premýerleriň, käbir ministrlikleriň ýolbaşçylarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlary diňlenildi. Şeýle hem gün tertibine ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça şu ýyl öňde durýan wezipeler, ýolbaşçylary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak bilen bagly meseleler girizildi diýip «Türkmenistan» gazetinde habar berilýär.

Halypa gyjakçy Hanmämmet Allanur ogly

Täzelikler

09.02.2024

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň muzeýinde «Miras» teleýaýlymy bilen bilelikde Magtymguly Pyragynyň goşgularynyň ýomut-gökleň bagşyçylyk ýolundaky ähmiýeti we halypa gyjakçy Hanmmämet Allanur oglunyň ýekelikde ýerine ýetirijilik mekdebi barada gepleşik ýazgy edildi.

«DEMOKRATIÝA WE HUKUK» ŽURNALYNYŇ NOBATDAKY SANY

Täzelikler

09.02.2024

Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty tarapyndan çärýekde bir gezek türkmen, rus, iňlis dillerinde neşir edilýän «Demokratiýa we hukuk» ylmy-amaly žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Neşirde ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň, hukuk ulgamyndaky halkara hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary şöhlelendirildi diýip «Türkmenistan» gazetinde habar berilýär.