HABARLAR


Täze «Bagabat» şypahanasy gije-gündiziň dowamynda hyzmatlary ýola goýýar

Täzelikler

04.01.2021

1-nji ýanwarda, 2021-nji ýylyň ilkinji gününde Mejlisiň ýolbaşçylary hem-de Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary milli Liderimiziň başlangyjy boýunça Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda gurlan döwrebap «Bagabat» şypahanasyna bardylar.

Şatlyk paýlaýan baýram

Täzelikler

31.12.2020

Täze ýyl. Eýýäm bu sözüň özünde ençeme pikir, many jemlenen. Täze ýyl ynsanlary täze durmuşa, täze geljege tarap alyp barýar. Çünki, täze ýylda ynsanlar dürli işlerde dürli üstünlikleri gazanyp bilýärler.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

Täzelikler

31.12.2020

30-njy dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Täze ýylyň öňüsyrasynda Ruhyýet köşgünde Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň

Döwlet Baştutanymyz diplomatik düzümiň duaýýeni bilen wideoduşuşyk geçirdi

Täzelikler

30.12.2020

29-njy dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistandaky diplomatik düzümiň duaýýeni,

«Berkarar döwletiň bagtyýar döwri – hoş gelipsiň Watanymyza Täze ýyl»

Täzelikler

30.12.2020

Täze «2021-nji ýyl – Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» bosagamyzda. Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli Aşgabat şäher Medeniýet müdürliginiň

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow çagalar bilen ýurdumyzyň Baş arçasyna bardy

Täzelikler

29.12.2020

28-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow agtyklary bilen «Älem» medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada oturdylan

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: Watanymyzyň tebigatynyň gözelligi − tükeniksiz baýlyk

Täzelikler

28.12.2020

Dynç güni hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow agtygy Kerim bilen Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekde gezelenç etdi. Owunjaklap ýagan gar bu töwerekleri ak lybasa besledi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

28.12.2020

25-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

Sungat joşguny

Täzelikler

28.12.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallalary esasynda milli medeniýetimiziň we sungatymyzyň ösmegi üçin ähli şertler döredilýär.

Lukmanyň maslahatlary

Täzelikler

25.12.2020

Häzirki wagtda dowam edýän gyş paslynyň howa şertleri dürlüligi bilen häsiýetlendirilip, güneşli, salkyn, ýagynly günler yzygiderli gaýtalanýar.