HABARLAR


“Milli medenýetiň güllän zamany”

Kitaphanalar

20.06.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň bilelikde gurnamagynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli “Milli medeniýetiň güllän zamany” ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Medeniýet – halkyň milli hazynasy» atly sergi gurnaldy

Muzeýler

20.06.2022

Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni ýurdumyzda giňden bellenilýär. Bu baýramçylyk çäreleri medeniýetiň we sungatyň ähli görnüşlerini özünde jemlemek bilen birlikde, türkmen halkynyň köpasyrlyk döredijilik, ruhy tejribesini ýurdumyzda we dünýäde wagyz etmäge şert döredýär.

“Medeniýet-halkyň ruhy baýlygy”

Kitaphanalar

17.06.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gypjak kitaphana şahamçasy, Gypjak we Ýasmansalyk medeniýet öýleriniň bilelikde gurnamagynda Gypjak medeniýet öýünde Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň

“Toý toýlanýar Medeniýetiň şanyna’’

Kitaphanalar

17.06.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin kitaphana şahamçasy bilen Türkmenistanyň inžener–tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň bilelikde gurnamagynda “Toý toýlanýar Medeniýetiň şanyna”

“Şahyr sesin goşýar bagtyň heňine, Halkyň Arkadagly zamanasynda” atly edebi-döredijilik duşuşygy

Kitaphanalar

17.06.2022

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda ýurdumyzyň ähli ýerlerinde uly şatlyk-şowhun bilen bellenilip geçilýän Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli “Şahyr sesin goşýar bagtyň heňine, Halkyň Arkadagly zamanasynda”

JORAP ÖRMEK SUNGATY

Medeni miras

17.06.2022

Türkmen zenanlary özleriniň döredijilik zehinini ajaýyp el hünärleriniň üsti bilen äleme äşgär edýärler. Aýal-gyzlarymyzyň ylhamyndan, on barmagynyň gudratyndan dörän sungatlaryň biri-de jorap örmek sungatydyr.

Içseň gana-gana...

Täzelikler

17.06.2022

Tomsuň yssy günlerinde özüňizi şähdaçyk, ruhubelent, sagdyn duýmak isleseňiz, arassa agyz suwuny talabalaýyk içmegi unutmaň! Lukmanlaryň bellemegine görä, suw adam bedeninde bolup geçýän ähli fiziologik hadysalara — dem alyş, gan aýlanyş, iýmit siňdiriş, bölüp çykaryş we beýleki hadysalaryň kadaly amala aşyrylmagyna doly gatnaşýar.

Prezidentler Serdar Berdimuhamedowyň we Seýed Ebrahim Raisiniň arasyndaky gepleşikler

Täzelikler

16.06.2022

15-nji iýunda Eýran Yslam Respublikasynyň paýtagtynda bu ýurda resmi sapar bilen gelen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň goňşy döwletiň ýolbaşçy düzümleri bilen ýokary derejedäki gepleşikleri geçirildi. Olaryň gün tertibine tagallalary birleşdirmegiň täze mümkinçiliklerini açýan döwletara hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary, sebitara we halkara syýasatyň möhüm meseleleri girizildi.

«Türkmenistanyň Şekillendiriş sungatynda halypa-şägirtlik ýörelgesi» atly sergi

Muzeýler

16.06.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistan diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen okamaga, medeniýetimizi, sungatymyzy öwrenmäge ähli mümkinçilikler döredilýär.

“Milli medeniýetim – göwün ganatym”

Kitaphanalar

16.06.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Berdi Kerbabaýew adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda “Baýram han” seýilgähinde Türkmen milli konserwatoriýasynyň ussat bagşylarynyň gatnaşmagynda Medeniýet we sungat işgärleriniň güni