HABARLAR


TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

Täzelikler

17.09.2021

16-njy sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onuň dowamynda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

17.09.2021

15-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow adalat ministri B.Muhamedow bilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde milli Liderimiziň beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek bilen baglylykda,

Öýlerimiz çagaly, ýorganlarymyz balaly bolsun

Medeni miras

17.09.2021

Türkmeniň döreden milli gymmatlyklarynyň içinde ýapynmak üçin taýýarlanylýan ýorganlar hem ähmiýetli orunda durýar. Ýorgan taýýarlamagyň tejribesi el işleriniň aýratyn bir nusgasy hökmünde asyrlaryň dowamynda kämilleşip gelipdir.

SAGLYGYM — BAŞ BAÝLYGYM

Täzelikler

15.09.2021

Adamlar ýiti respirator wirus ýokançlaryna we dümewe adatça, möwsüm çalşygynda ýolugýarlar. Möwsümleýin hassalyga köplenç, çagalar, gartaşan adamlar, immunodefisitleriň dürli görnüşleri bronhlar-öýken,

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

15.09.2021

14-nji sent¬ýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedowyň hem-de maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi

ALTYN AŞYGYM, ALÇY GOP

Medeni miras

15.09.2021

Türkmen halkynyň milliligini alamatlandyrýan köp sanly gymmatlyklary bar. Şolaryň biri hem nesil terbiýesi bilen baglanyşykly döredilen aşyk oýnudyr. Nesilleriň sagdyn bedenli, çeýe, aňyýet taýdan ösen bolmagynda milli oýunlar

BELENTLIGE GÖTERILEN AÝDYM

Täzelikler

14.09.2021

Her heýkel eseri ajaýyp bir kyssa ýa-da şygyr. Belki-de, ol saz ýa-da aýdymdyr. Belki-de, ol bularyň bitewüleşen şekilidir. Ýöne esasy zat, olaryň döreýşiniň, özara berk baglanyşyklylygynyň, ýönekeýlikden beýiklige

LUKMAN MASLAHAT BERÝÄR

Täzelikler

14.09.2021

Agyz-burun örtükleri howadaky zyýanly tozan bölejikleriniň bedene aralaşmagynyň öňüni alýar we daş-töwerekdäkilere keselleriň ýokuşma howpuny azaldýar.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

14.09.2021

13-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň hemde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

Täzelikler

13.09.2021

10-njy sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda halk hojalyk toplumynyň pudaklarynda şu ýylyň