HABARLAR


Ýaş ussat ýerine ýetiriji we sazanda mugallymlaryň üstünlikleri

Täzelikler

28.02.2024

Berkarar döwletiň Täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň Pähim – paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýyly bolan 2024-nji ýylyň başynda hem uly üstünlikler gazanylýar. Bular bilen bir hatarda türkmen medeniýeti we sungaty hem gülläp ösýär.

Magtymguly Pyragy – türkmen halkynyň milli we edebi mirasynda

Kitaphanalar

28.02.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Nury Baýramow adyndaky kitaphana şahamçasy Türkmenistanyň Energetika Ministrliginiň Aşgabat şäher energetika orta hünär okuw mekdebinde «Magtymguly Pyragy – türkmen halkynyň milli we edebi mirasynda» ady bilen göçme kitap sergisi gurnady.

DURNUKLY ÖSÜŞ MAKSATLARYNA ÝETMEK—TÜRKMENISTANYŇ TÄZE BAŞLANGYÇLARYNYŇ ILERI TUTULÝAN UGRY

Täzelikler

28.02.2024

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň wekiliýeti şu ýylyň 11 — 14-nji fewraly aralygynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde geçirilen Bütin dünýä hökümet sammitine gatnaşdy.

Kitap paýhas dünýäsi

Täzelikler

27.02.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky medeniýet köşgi, Aman Kekilow adyndaky kitaphana şahamçasy hem-de 7-nji çagalar sungat mekdebi bilen bilelikde gurnamagynda mekdebiň mejlisler zalynda «Kitap paýhas dünýäsi» atly Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň

Magtymguly Pyragy – türkmen halkynyň milli we edebi mirasynda

Täzelikler

27.02.2024

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy hem-de Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda-kooperatiw mekdebinde «Magtymguly Pyragy – türkmen halkynyň milli we edebi mirasynda»

Millilik - halkymyzyň mizemez gymmatlygy

Kitaphanalar

27.02.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagyr ýaşaýyş toplumynyň kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda «Millilik - halkymyzyň mizemez gymmatlygy» ady bilen gürrüňdeşlik geçirildi.

Magtymguly Pyragynyň döredijiliginde gelin-gyzlaryň waspy

Kitaphanalar

27.02.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Magtymguly adyndaky Merkezi kitaphanasynyň guramagynda «Magtymguly Pyragynyň döredijiliginde gelin-gyzlaryň waspy» ady bilen gürrüňdeşlik geçirildi.

Bahar geldi ilime

Täzelikler

27.02.2024

Ata Watanymyzyň ösüşlerinden ruhlanan Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň 1-nji çagalar sungat mekdebi hem «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda Aşgabat şäheriniň Ertekiler dünýäsiniň meýdançasynda «Bahar geldi ilime» ady bilen aýdym-sazly medeni çäre geçirdi.

Magtymguly Pyragy halkyň ruhy ganaty

Täzelikler

27.02.2024

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, «Pähim paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda ýaşlary hakyky watançylyk, ynsanperwerlik, ýokary ahlaklylyk, watana we şöhratly taryhymyza, halkymyzyň medeniýetine, däp-dessurlaryna, maşgala gymmatlyklaryna hormat goýmak ruhunda terbiýelemek,

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

27.02.2024

26-njy fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan möwsümleýin işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy.