HABARLAR


“Keşdeçilik sungaty – mirasymyzyň zynaty” atly söhbetdeşlik

Kitaphanalar

30.05.2023

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 76-njy orta mekdebiniň höwesjeň gyzjagazlarynyň arasynda ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna “Ýüpekçilik we dokmaçylykda ýüpek önümçiliginiň däpleri

Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň Mary welaýat şahamçasynyň suratkeşleriniň “Sazlaşygyň yşgynda” atly toparlaýyn sergisi

Täzelikler

30.05.2023

Golaýda Türkmenistanyň çeperçilik sergiler müdirliginiň sergi jaýynda Mary welaýatynyň suratkeşleriniň: Şöhrat Berdiýewiň, Gurbandurdy Tirkişowyň hem-de Merdan Akmämmedowyň “Sazlaşygyň yşgynda” atly toparlaýyn döredijilik sergisi açyldy.

“Ykbala baglanan sungat”

Täzelikler

30.05.2023

Golaýda Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkeziniň Sergiler jaýynda Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň agzalary, keramikaçy suratkeşler Bahar we Baýram Annagulyýewleriň döredijilik sergisi açyldy .

TÜRKMENISTANDA POLŞA RESPUBLIKASYNYŇ ADATDAN DAŞARY WE DOLY YGTYÝARLY ILÇISI IŞE BAŞLADY

Täzelikler

30.05.2023

29-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Polşa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Rafal Poborskiden ynanç hatyny kabul etdi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ ABŞ-nyň PREZIDENTINIŇ ÝÖRITE WEKILI BILEN TELEFON ARKALY SÖHBETDEŞLIGI

Täzelikler

30.05.2023

29-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidentiniň howanyň üýtgemegi meseleleri boýunça ýörite wekili Jon Kerri bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy.

“AÇYK GAPYLAR” SYÝASATYNA EÝERIP

Täzelikler

30.05.2023

29-njy maýda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Daewoo Engineering & Сonstruсtion Сo., Ltd» kompaniýasynyň esaslandyryjysy we müdiriýetiniň başlygy Jong Won-ju bilen geçiren duşuşygynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmegiň

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI «DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD» KOMPANIÝASYNYŇ ÝOLBAŞÇYSYNY KABUL ETDI

Täzelikler

30.05.2023

29-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd» kompaniýasynyň esaslandyryjysy we müdiriýetiniň başlygy Jong Won-juny kabul etdi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

30.05.2023

29-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.

«Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň Aşgabat şäher tapgyry – 2023

Konsertler

29.05.2023

Dutarçy bagşy-sazandalaryň «Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň Aşgabat şäher tapgyry 2023-nji ýylyň 27-nji maýynda Türkmenistanyň Nebit-gaz toplumynyň işewürlik merkeziniň sahnasynda geçirildi.

“Akyldar şahyr-beýik söz ussady”

Kitaphanalar

29.05.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Garadamak şäherçe kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli “Akyldar şahyr - beýik söz ussady” ady bilen göçme sergi, gurnaldy we döredijilik - duşuşygy geçirildi.