HABARLAR


Gazagystanly teatr artistleri Aşgabatda çykyş etdiler

Teatr we kino dünýäsi

14.11.2023

Türkmenistanda geçirilýän «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwalyň ilkinji güni Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda Gazagystan Respublikasynyň Biken Rimowa adyndaky Taldykorgan drama teatrynyň artistleri çykyş etdiler.

«Köňüller kelamy» halkara teatr festiwalynyň ilkinji spektakly

Teatr we kino dünýäsi

14.11.2023

Ozal hem habar berşimiz ýaly, şu gün Aşgabat şäherindäki Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatrynda «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwalyň açylyş dabarasy geçirildi.

Aşgabatda «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwalyň açylyş dabarasy geçirildi

Teatr we kino dünýäsi

14.11.2023

Şu gün Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatrynda 14 — 16-njy noýabr aralygynda Aşgabat we Arkadag şäherlerinde geçiriljek «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwalyň açylyş dabarasy boldy.

Hormatly Prezidentimiz halkara festiwala gatnaşyjylara Gutlag hatyny iberdi

Teatr we kino dünýäsi

14.11.2023

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzda 14 — 16-njy noýabr aralygynda geçirilýän «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwala gatnaşýan türkmenistanly we daşary ýurtly teatrlaryň döredijilik toparlaryna Gutlag hatyny iberdi. Döwlet Baştutanymyzyň Gutlag hatynda şeýle diýilýär:

Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatry ilkinji gezek halkara festiwala gatnaşýar

Teatr we kino dünýäsi

13.11.2023

Ozal habar berşimiz ýaly, 14 — 16-njy noýabr aralygynda Aşgabat hem-de Arkadag şäherlerinde Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara teatr festiwaly geçirilýär. Bu halkara teatr festiwalyna ilkinji gezek Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatry hem gatnaşar.

Türkiýäniň Kölegeler teatry Türkmenistanda geçiriljek halkara festiwala gatnaşýar

Teatr we kino dünýäsi

13.11.2023

Ertir — 14-nji noýabrda Aşgabat şäherinde «Bagtyýar döwürde teatr sungaty» atly IV halkara teatr festiwalynyň açylyş dabarasy bolar. Dabara Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatrynda geçiriler.

Özbegistanyň Horezm welaýatynyň sazly drama teatry halkara festiwalda «Şasenem we Garyp» atly sahna eseri bilen çykyş eder

Teatr we kino dünýäsi

12.11.2023

Aşgabatda hem-de Arkadag şäherlerinde 14 — 16-njy noýabr aralygynda geçiriljek «Bagtyýar döwürde teatr sungaty» atly IV halkara teatr festiwalyna Özbegistan Respublikasynyň Horezm welaýatynyň sazly drama teatrynyň döredijilik hem gatnaşar.

Halkara teatr festiwalynda Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry «Ak gämi» atly sahna eseri bilen çykyş eder

Teatr we kino dünýäsi

12.11.2023

Ozal hem habar berşimiz ýaly, 14 — 16-njy noýabr aralygynda Aşgabat we Arkadag şäherlerinde «Bagtyýar döwürde teatr sungaty» atly IV halkara teatr festiwaly geçiriler. Halkara festiwalda türkmen teatrlarynyň döredijilik toparlary bilen birlikde, dünýäniň birnäçe ýurdundan geljek teatrlaryň artistleri özleriniň sahna eserleri bilen çykyş ederler.

Gazagystanly teatr artistleri halkara festiwalda «Goragsyzlar güni» atly sahna eseri bilen çykyş eder

Teatr we kino dünýäsi

11.11.2023

Şu ýylyň 14 — 16-njy noýabry aralygynda Aşgabat we Arkadag şäherlerinde geçiriljek «Bagtyýar döwürde teatr sungaty» atly IV halkara teatr festiwalynyň çäginde Gazagystan Respublikasynyň Biken Rimowa adyndaky Taldykorgan drama teatrynyň döredijilik topary hem gatnaşar.

Türkmenistanyň teatrlarynda 10 — 12-nji noýabr aralygynda görkeziljek sahna eserleri

Teatr we kino dünýäsi

08.11.2023

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2023-nji ýylyň 10 — 12-nji noýabry aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi: