HABARLAR


Türkmen teatrlarynyň sahnalarynda 11-14-nji ýanwar aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!

Teatr we kino dünýäsi

09.01.2024

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2024-nji ýylyň 11 — 14-nji ýanwary aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi:

Daşoguz welaýatynyň N.Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatrynda çagalar üçin täze oýun sahnalaşdyryldy

Teatr we kino dünýäsi

20.12.2023

Daşoguz welaýatynyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatrynyň döredijilik topary ýetip gelýän Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli çagalar üçin sahna oýnuny taýýarlady.

Türkmen teatrlarynyň sahnalarynda 22 — 24-nji dekabr aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!

Teatr we kino dünýäsi

19.12.2023

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2023-nji ýylyň 22 — 24-nji dekabry aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi:

Režissýor Sapardurdy Annaýew Täze ýyl mynasybetli täze film surata düşürýär

Teatr we kino dünýäsi

15.12.2023

Ýetip gelýän Täze — 2024-nji ýyl mynasybetli Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» birleşigi tarapyndan gysga göwrümli çeper film surata düşürilýär. Ol ýylyň esasy baýramynyň ruhy bilen gurşalypdyr.

Türkmen döwlet gurjak teatrynda «Aladdin» atly täze oýun sahnalaşdyryldy

Teatr we kino dünýäsi

14.12.2023

Türkmen döwlet gurjak teatrynyň döredijilik topary «Aladdin» ertekisini sahnalaşdyryp, çagalara Täze ýyl sowgadyny taýýarlady.

15 — 17-nji dekabr aralygynda Türkmenistanyň teatrlarynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!

Teatr we kino dünýäsi

14.12.2023

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2023-nji ýylyň 15 — 17-nji dekabry aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi:

Ildeşlerimiz «Aýtmatow we teatr» atly VI halkara teatr festiwalynda ýörite baýraklara mynasyp boldular

Teatr we kino dünýäsi

12.12.2023

Ozal habar berşimiz ýaly, şu ýylyň 7 — 12-nji dekabry aralygynda Gyrgyz Respublikasynyň Bişkek şäherinde «Aýtmatow we teatr» atly VI halkara teatr festiwaly geçirildi.

Aşgabatda «Gar harasaty» atly täze sahna eseri görkezildi

Teatr we kino dünýäsi

12.12.2023

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatrynda «Gar harasaty» atly sahna eseriniň ilkinji görkezilişi boldy. Türk dramaturgy Tünjer Jüjenoglunyň pýesasy esasynda Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Eziz Işangulyýewiň režissýorlyk etmeginde sahnalaşdyrylan täze oýun tomaşaçylaryň göwnünden turmagy başardy.

Türkmen artistleri «Aýtmatow we teatr» atly VI halkara teatr festiwalynda çykyş etdiler

Teatr we kino dünýäsi

10.12.2023

Ozal habar berşimiz ýaly, şu ýylyň 7 — 12-nji dekabry aralygynda Gyrgyz Respublikasynyň Bişkek şäherinde Çingiz Aýtmatowyň doglan gününiň 95 ýyllygy mynasybetli «Aýtmatow we teatr» atly VI halkara teatr festiwal geçirilýär. Bu festiwalda ýurdumyzyň adyndan Lebap welaýatynyň S.Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynyň döredijilik topary wekilçilik edýär.

Aşgabatda «Möjekler we goýunlar» atly täze sahna eseri görkeziler

Teatr we kino dünýäsi

06.12.2023

Şu ýylyň 9-njy dekabrynda A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda A.Ostrowskiniň «Möjekler we goýunlar» komediýasy esasynda sahnalaşdyrylan «Möjekler we goýunlar» komediýasynyň görkezilişi bolar.