HABARLAR


“Süýji durmuşyň gapysy”

Teatr we kino dünýäsi

28.10.2022

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda “Süýji durmuşyň gapysy” ady bilen täze sahna eseri goýuldy. Bu dramany Türkmenistanyň halk artisti, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň uly mugallymy, Aşyrmyrat Gurbanow sahnalaşdyrdy.

« MAGTYMGULY-KÖŇÜL GUŞY »

Teatr we kino dünýäsi

17.10.2022

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatrynda «Magtymguly-köňül guşy» ady bilen täze sahna eseri goýuldy. Bu dramany teatryň baş režissýory, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri

“Yşk mekany Hindistan” sahna eseri

Teatr we kino dünýäsi

14.10.2022

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň eşretli zamanasynda ýaşaýan bagtyýar halkymyza “Yşk mekany Hindistan” atly täze sahna eseri sahnalaşdyryldy.

“TÜRKMEN TEATR SUNGATY” FESTIWALYNYŇ ÝAPYLYŞ DABARASY

Teatr we kino dünýäsi

26.05.2022

«Türkmen teatr sungaty» atly festiwalynyň ýapylyşy özboluşly dabaralara beslendi. Günüň birinji ýarymynda ýurdumyzyň belli artistleri, medeniýet we sungat ussatlary, teatr muşdaklary gözel paýtagtymyz Aşgabatda bäş günläp dowam eden Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatryna jemlendiler.

WELAÝAT TEATRLARY FESTIWALA TAÝÝARLYKLY GELDILER

Teatr we kino dünýäsi

24.05.2022

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň guramagynda 2022-nji ýylyň 21–25-nji maýynda ýurdumyzyň teatrlarynyň arasynda giň gerimli dabaralara beslenip geçirilýän «Türkmen teatr sungaty»

ÖMÜR DARAGTYNYŇ GÖZELLIGI

Teatr we kino dünýäsi

12.05.2022

Bilşimiz ýaly, 12-13-nji maýda ak mermerli paýtagtymyzda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumy hem-de zenanlaryň dialogy geçirilýär.

Türkmen döwlet gurjak teatrynda täze eser sahnalaşdyryldy

Teatr we kino dünýäsi

01.04.2022

Türkmen döwlet gurjak teatrynda “Serçä öwrülen oglanjyk” atly spektakl sahnalaşdyryldy. Bu spektakl ýazyjy Kömek Kulyýewiň “Adam bolmak kyn” atly powesti esasynda taýýarlanyldy.

Teatrlaryň baýramçylyk sowgatlary

Teatr we kino dünýäsi

30.12.2021

Täze, 2022-nji ýyla ýurdumyzyň teatrlary hem baýramçylyk sowgatlary bilen geldiler. Baş drama teatrynyň taýýarlan «Gülki agşamy» atly çykyşlary tomaşaçylarda ýakymly täsir galdyrýar. Sahna keşplerini ussatlyk bilen

ARKADAGLY ZAMANDA GALKYNAN SUNGAT

Teatr we kino dünýäsi

02.12.2021

Teatr sungaty — köpugurly kämil sungat. Ösýän-özgerýän, döwrebap ruhy talaplara laýyklykda baýlaşýan sungat. Täze döredijilik gözlegleriniň çuňluklaryna aralaşmagy başarýan, açyşlaryň täsinliklerini döretmegiň mümkinçiliklerine eýe

TEATR – JADYLY DÜNÝÄ

Teatr we kino dünýäsi

01.12.2021

Ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlyk ýyllarynda bagtyýar halkymyzyň milli medeniýetiniň naýbaşy nusgalarynyň dünýäde ykrar edilmeginiň, medeniýet we sungat nesilleriniň zehin-ukybynyň gülläp açylmagynyň ajaýyp eýýamynyň