HABARLAR


Welaýat teatrlarynda 2020-nji ýylyň 2-3-nji maýy aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

28.04.2020

Welaýat teatrlarynda 2020-nji ýylyň 2-3-nji maýy aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Aşgabat şäherindäki teatrlarda 2020-nji ýylyň 2-3-nji maýy aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

28.04.2020

Aşgabat şäherindäki teatrlarda 2020-nji ýylyň 2-3-nji maýy aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

2020-nji ýylyň 28-nji aprel aýyndan 03-nji maý aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň we konsertleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

28.04.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezinde 2020-nji ýylyň 28-nji aprel aýyndan 03-nji maý aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň we konsertleriň tertibi

Türkmen bedewiniň baýramyna– täsin tomaşalar

Teatr we kino dünýäsi

24.04.2020

Halkymyza «Ahalteke bedewi — biziň buýsanjymyz we şöhratymyz», «Gadamy batly bedew», «Atda wepa-da bar, sapa-da» ýaly gymmatly kitaplary peşgeş beren hormatly Prezidentimiziň kalby ...

«Atda wepa-da bar, sapa-da» spektaklynyň ilkinji görkezilişi

Teatr we kino dünýäsi

23.04.2020

Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli 2020-nji ýylyň 21-nji aprelinde Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynda «Atda wepa-da bar, sapa-da» spektaklynyň ilkinji görkezilişi boldy.

Bedewlerimiziň şanyna sahna oýunlary

Teatr we kino dünýäsi

23.04.2020

Rowaçlyklara beslenýän eziz Diýarymyzda halkymyz her ýyl beýleki milli baýramlarymyz bilen birlikde, türkmen bedewiniň milli baýramyny hem agzybirlikde, ruhubelentlikde belläp geçýär.

2020-nji ýylyň 21-26-njy aprel aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň we konsertleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

17.04.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezinde 2020-nji ýylyň 21-26-njy aprel aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň we konsertleriň tertibi

2020-nji ýylyň 14-19-njy aprel aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

10.04.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezinde 2020-nji ýylyň 14-19-njy aprel aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň tertibi

Arzuwlanan «Ak gämi»

Teatr we kino dünýäsi

06.04.2020

4-nji aprelda Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda gyrgyz ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň eseri esasynda sahnalaşdyrylan «Ak gämi» atly drama oýnunyň ilkinji görkezilişi boldy.

«Gyzyl şyrdajyk» şatlyk paýlady

Teatr we kino dünýäsi

04.04.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň A.S.Puşkin adyndaky döwlet drama teatrynyň artistleri Mary welaýatynda döredijilik saparynda boldular.