HABARLAR


Ýaş türkmen zenanlary – Berkarar döwletiň mertebe tugy

Kitaphanalar

22.02.2024

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 76-njy orta mekdebiniň höwesjeň gyzlary bilen türkmen milli el işleri barada «Ýaş türkmen zenanlary – Berkarar döwletiň mertebe tugy» atly söhbetdeşlik geçirdi.

Magtymguly - ynsan köňlüniň çyragy

Muzeýler

22.02.2024

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly mynasybetli Magtymguly Pyragynyň nusgalyk döredijiliginde beýan edilýän ahlak häsiýetleri ýaşlara wagyz etmek, ýaşlary milli ruhda terbiýelemek maksady bilen geçirilýän duşuşyklardyr dabaralar günsaýyn biri-biri bilen sepleşýär.

Garaşsyz Watanymyzda maşgala mukaddesligine belent sarpa goýulýar

Kitaphanalar

22.02.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Aman Kekilow adyndaky kitaphana şahamçasy, Aşgabat şäher häkimliginiň «Bagt köşgi» toý dabaralary merkeziniň bilelikde guramagynda «Garaşsyz watanymyzda maşgala mukaddesligine belent sarpa goýulýar» ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.

Pyragynyň arzuwlan zamany geldi

Kitaphanalar

22.02.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti, Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasynyň bilelikde guramagynda «Pyragynyň arzuwlan zamany geldi» ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.

Watanym ajap sen, gözel geljegiň Arkadagly Serdar bilen

Kitaphanalar

22.02.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda «Watanym ajap sen, gözel geljegiň Arkadagly Serdar bilen» atly döredijilik duşuşygy geçirildi.

Eneden gyza miras - keşdeçilik sungaty

Kitaphanalar

22.02.2024

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Türkmen döwlet medeniýet we sungat mekdebiniň talyp gyzlary bilen türkmen keşdeçilik sungaty barada «Eneden gyza miras - keşdeçilik sungaty» atly söhbetdeşlik geçirdi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI BIRLEŞEN ARAP EMIRLIKLERINIŇ WISE-PREZIDENTI, PREMÝER-MINISTRINIŇ ORUNBASARY BILEN DUŞUŞDY

Täzelikler

22.02.2024

«Türkmenistan» gazetiniň habar bermegine görä, 21-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyza gelen Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan bilen duşuşdy.

Türkmen teatrlarynyň sahnalarynda 23-25-nji fewral aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!

Teatr we kino dünýäsi

21.02.2024

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2024-nji ýylyň 23 — 25-nji fewral aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

«Arzuwlan zamanaň geldi Pyragy» ady bilen göçme kitap sergisi

Täzelikler

21.02.2024

Ýaňy – ýakynda Aşgabat şäher medeniýet müdirligi bilen Bagtyýarlyk etrap häkimliginiň bilelikde guramagynda paýtagtymyzda ýerleşýän Magtymguly Pyragy seýilgähinde, akyldar şahyryň doglan güniniň 300 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi.

Arkadagyň kitaplary-ýürekleriň kelamy

Kitaphanalar

21.02.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagtyýarlyk etrabynyň kitaphana şahamçasynyň guramagynda «Arkadagyň kitaplary - ýürekleriň kelamy» ady bilen gürrüňdeşlik geçirildi.