HABARLAR


“Durmuşyň gülleri , döwrüň buýsanjy”

Kitaphanalar

01.06.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Kerim Gurbannepesow adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Baş bilim müdirliginiň 97- nji çagalar bagynda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli

TÜRKMEN HALKYNYŇ MILLI LIDERI, TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGYNYŇ EÝRAN YSLAM RESPUBLIKASYNA IŞ SAPARY TAMAMLANDY

Täzelikler

01.06.2023

31-nji maýda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Eýran Yslam Respublikasyna iş sapary tamamlandy.

“Ýaňlanýan sazlaryň heňi Pyragy” atly baýramçylyk kitap sergisi

Täzelikler

31.05.2023

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň kitaphanasy Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň sungat bölümi bilen bilelikde türkmeniň akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlap

“Gelejegimiz biziň bagtyýar ýaşlar” atly baýramçylyk dabarasy

Kitaphanalar

31.05.2023

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy, Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 3-nji çagalar sungat mekdebiniň şeýle-de Türkmenistanyň Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň Kärdeşler Arkalaşygynyň Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda Bütindünýä çagalar güni mynasybetli

“Bagtyýar çagalyk-abadan geljek”

Kitaphanalar

31.05.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Gowşudow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Aşgabat şäher Berkararlyk etrap häkimliginiň bilelikde gurnamagynda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli

“Bagtyýar ýurdumyzda bagtly çagalar”

Kitaphanalar

31.05.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Magtymguly adyndaky merkezi kitaphanasynyň gurnamagynda, Bäşim Nuraly adyndaky çeperçilik mekdebiniň, 4-nji çagalar sungat mekdebiniň skripkaçylar we hor toparlarynyň gatnaşmagynda paýtagtymyzda ýerleşýän “Daşkent” seýilgähinde

“Çagalar geljegimiziň nury”

Kitaphanalar

31.05.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagtyýarlyk etrabynyň kitaphana şahamçasy bilen Bagtyýarlyk etrap häkimliginiň bilelikde gurnamagynda “Daşkent” dynç alyş seýilgähinde Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli

Gulbaba Akyýewi ýatlap

Medeni miras

31.05.2023

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Gulbaba adyndaky Çagalar baýragy her birimizi aňymyzda uly orun alandyr. Sekiz ýaşynda öz yzyny, ýoluny goýan ,,Öz ilimiň bagşysy men” diýip, hoş owazy bilen

Türkmenistanyň halypa halk artisti Han Akyýewiň 100 ýyllygy mynasybetli (1922-1998)

Medeni miras

30.05.2023

Türkmeniň saz sungaty äleminde öçmejek yz goýan meşhur sazanda belli halypa aýdym-saz söýerleriň kalbynda ýaşaýan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli aýdym-saz sungatymyzyň taryhynda we halk hakydasynda orun alan halypalaryň ömri we döredijilik ýoly düýpli öwrenilýär.

“Keşdeçilik sungaty – mirasymyzyň zynaty” atly söhbetdeşlik

Kitaphanalar

30.05.2023

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 76-njy orta mekdebiniň höwesjeň gyzjagazlarynyň arasynda ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna “Ýüpekçilik we dokmaçylykda ýüpek önümçiliginiň däpleri