HABARLAR


«Gadamy batly-Aşgabat»

Kitaphanalar

29.03.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda hormatly Prezidentimiziň meşhur Akhan diýen atynyň ilkinji

«Ýazyjynyň paýhas düwünçeginden»

Kitaphanalar

29.03.2021

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň, B.Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasynyň, Türkmen döwlet

Halypanyň sungaty

Täzelikler

25.03.2021

Ata – babalarymyzyň gadymdan gelýän däp – dessury, medeniýeti we sungaty hormatly Prezidentimiziň ýurt başyna geçen gününden bäri täzeden dikeldilýär.

Mäne baba kümmeti

Taryhy ýadygärlikler

25.03.2021

Ahal welaýatynyň Kaka etrap merkezinden 116 km, Mäne obasyndan 7 km demirgazyk-günbatarda Abu-Seýit - Mäne baba kümmeti ýerleşýär. Ol orta asyr Mähne şäheriniň

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy

Täzelikler

25.03.2021

24-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş saparyny amala aşyryp, paýtagtymyzyň işewürlik we durmuş maksatly desgalaryň kemala gelýän

Ahalteke bedewlerimiziň dünýä dolan şöhraty milletimiziň buýsanjydyr

Täzelikler

24.03.2021

23-nji martda Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde «Bedew batly öňe barýar Arkadagly Türkmenistan!» atly çäre geçirildi.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Täzelikler

24.03.2021

22-nji martda— baýramçylyk güni ir bilen özüniň boş wagtlaryny sport bilen meşgullanmaga hem-de döredijilik işlerine sarp etmegi ýola goýan milli Liderimiz

Döwlet Baştutanymyz harby we hukuk goraýjy edaralaryň kömekçi hojalyklarynyň ýagdaýy bilen tanyşdy

Täzelikler

19.03.2021

18-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralaryna degişli kömekçi hojalyklarda alnyp

Bagtyýar ýurdumyza - Nowruz geldi, ýaz geldi

Täzelikler

19.03.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Bagtyýarlyk etrabyndaky 7-nji çaglar sungat mekdebi «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Milli

Bolýar şeýle hezillik, nowruz gelse ilime!

Kitaphanalar

19.03.2021

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda milli bahar baýramy mynasybetli Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň