HABARLAR


SUNGAT USSATLARYNYŇ ÇYKYŞY

Konsertler

24.06.2024

Medeniýet hepdeliginiň ikinji gününiň çäreleri Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatrynda guralan giň gerimli konsert bilen tamamlandy. Onuň dowamynda ýurdumyzyň welaýatlarynyň, Aşgabat we Arkadag şäherleriniň medeniýet hem-de sungat ussatlary çykyş etdiler.

ARKADAGYŇ BAGTYÝAR NESILLERI

Täzelikler

24.06.2024

Arkadag şäheriniň Şükür bagşy adyndaky çagalar sungat mekdebinde ýurdumyzyň çagalar döredijilik toparlarynyň «Arkadagyň bagtyýar nesilleri» atly aýdym-sazly çykyşlary boldy. Ýaşajyk artistleriň joşgunly aýdym-sazlarydyr tanslary tomaşaçylarda uly täsir galdyrdy. Tämiz çaga kalbyndan joşup çykýan owazlar, şatlyga we mähire beslenen ajaýyp çykyşlar Watanymyza, öz arzuwlaryny hasyl etmäge giň mümkinçilikleri döredýän hormatly Prezidentimize çäksiz hoşallygyň özboluşly çeper beýany bolup ýaşlandy.

MEDENIÝET HEPDELIGINIŇ ÇÄGINDÄKI MUZEÝ GEZELENJI

Muzeýler

24.06.2024

Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde, Arkadag şäherindäki Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde ýurduň muzeý hünärmenleriniň gatnaşmaklarynda «Muzeý gymmatlyklaryny hasaba almak we gorap saklamak boýunça dünýä tejribesiniň mümkinçilikleri» atly iş maslahaty geçirildi.

«ÄLEM NURY» SAHNADA

Teatr we kino dünýäsi

24.06.2024

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda Arkadag şäherinde geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatrynyň döredijilik topary akyldar şahyrymyzyň ýaşan ýyllaryny öz içine alýan «Älem nury» atly täze spektakly tomaşaçylara hödürlediler.

ARZUWLAN ZAMANAŇ GELDI PYRAGY

Kitaphanalar

24.06.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň Hyzmat ediş bölümi tarapyndan ýurdumyzda giňden bellenilýän «Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni» mynasybetli «Arzuwlan zamanaň geldi Pyragy» atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi.

EZIZ WATAN-ARKADAGLY SERDARLY, BERKARAR DÖWLETIŇ GELDI PYRAGY!

Kitaphanalar

24.06.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň Seýrek neşirler bölümi tarapyndan «Eziz Watan-Arkadagly Serdarly, Berkarar döwletiň geldi Pyragy!» atly edebiýatşynaslaryň gatnaşmagynda tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi.

MEDENIÝET–DÖREDIJILIGIŇ HEM JEBISLIGIŇ BAÝRAMY

Kitaphanalar

24.06.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Mekezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Mollanepes adyndaky kitaphana şahamçasynyň guramagynda «Ylham» seýilgähinde Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli «Medeniýet-döredijiligiň hem jebisligiň baýramy» ady bilen döredijilik duşuşygy geçirildi we göçme kitap sergisi gurnaldy.

MILLI MEDENIÝETIM, MILLI SUNGATYM

Kitaphanalar

24.06.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ýeňiş kitaphana şahamçasy bilen Bagtyýarlyk medeniýet öýüniň bilelikde guramagynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli «Milli medeniýetim, milli sungatym» ady bilen aýdym–sazly söhbetdeşlik geçirildi.

MEDENIÝETIM BAR, SARPAM BAR

Kitaphanalar

24.06.2024

Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasynyň we «Altyn-asyr» teleýaýlymynyň bilelikde guramagynda «Medeniýetim bar, sarpam bar» atly söhbetdeşlik çäresi geçirildi.

MEDENIÝET MILLETIŇ RUHY BAÝRAMY

Kitaphanalar

24.06.2024

Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasynyň, Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäher mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebiniň bilelikde guramagynda «Medeniýet milletiň ruhy baýramy» atly söhbetdeşlik geçirildi.