HABARLAR


Gender deňligi – zenan hormatynyň beýikligi.

Kitaphanalar

27.06.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasy “Gender deňligi – zenan hormatynyň beýikligi” ady bilen wagyz-nesihat çäresini geçirdi.

“Halkyň kalby bolup dünýä ýaň salýar türkmen medeniýeti, türkmen sungaty”

Kitaphanalar

27.06.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Garadamak şäherçe kitaphana şahamçasy “Ylham” seýilgähinde Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli “Halkyň kalby bolup dünýä ýaň salýar türkmen medeniýeti türkmen sungaty” ady bilen baýramçylyk çäre geçirildi.

HAÝWANAT DÜNÝÄSI BILEN BAGLY KEÇE NAGYŞLARY

Medeni miras

27.06.2022

Haýwanat dünýäsi bilen baglanyşykly “goçak”, “öküz oňurga”, “tazy guýruk”, “güjük yzy”, “durna hatar” ýaly güller hakynda aýratyn gürrüň etmek isleýärin. Keçe güllerinde bu nagşyň dürli görnüşlerine we atlandyrylyşlaryna: “dört goçak”, “kelleli goçak”, “goçanak”, “goçbuýnuz”, “goçgarşah” we beýlekilere duşmak bolýar.

“Medeniýet-halkyň ruhy baýlygy”

Kitaphanalar

24.06.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Aman Kekilow adyndaky kitaphana şahamçasy Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli “Medeniýet-halkyň ruhy baýlygy” ady bilen döredijilik duşuşygy geçirildi.

“Medeniýet we sungat – kalbyň joşguny” atly döredijilik duşuşygy.

Kitaphanalar

24.06.2022

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminiň dowam edýän günlerinde Gökderedäki “Altyn ýyldyz” çagalar dynç alyş merkezinde Medeniýet we sungat işgärleriniň güni hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni

“Medeniýet bagtyýar Watanymyzyň buýsanjy”

Kitaphanalar

24.06.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň merkezleşdirlen kitaphanalar ulgamynyň Mollamurt adyndaky kitaphana şahamçasy “Ylham” seýilgähinde Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli “Medeniýet bagtyýar Watanymyzyň buýsanjy”

“Medeniýet – milletiň buýsanjy, halkyň kalby”

Kitaphanalar

23.06.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Hajy Ysmaýylow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Aşgabat şäher Berkararlyk etrap häkimligi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheriniň Berkarar etrap Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda “Medeniýet–milletiň buýsanjy, halkyň kalby”

“Pyragyň arzuwlan zamanasynda, ösdi medeniýetim, ösdi sungatym”

Kitaphanalar

23.06.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagtyýarlyk etrabynyň kitaphana şahamçasy bilen Garadaşaýak medeniýet öýüniň bilelikde gurnamagynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet

“Toý-toýlanýar Medeniýetiň şanyna”

Kitaphanalar

23.06.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli “Toý-toýlanýar Medeniýetiň şanyna” atly baýramçylyk çäresi geçirildi.

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýinde Medeniýet we sungat işgärleriniň güni hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli „Bäş müň ýyllyk taryhy bar halkymyň“ atly serginiň

Muzeýler

21.06.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüni başdan geçirýän Diýarymyz bu gün medeniýetde we sungatda ösüşleriň täze derejelerine göterilýär. Her ýylyň 27-nji iýunynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň bellenilmegi halkyň ruhy ösüşini has-da ýokarlandyrýar.