BILDIRIŞ


BILDIRIŞ

Mähriban watandaşlar! Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Köpetdagyň gözel künjeginde ýerleşýän Arkadag şäheriniň Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirkinde her hepdäniň ýekşenbe günleri sagat 15:00-da ajaýyp sirk oýunlarymyza tomaşa etmäge çagyrýarys.

Gözel bedewlerimiziň täsin çykyşlaryny başga-da akrobatlaryň, gimnastlaryň, darbazçylaryň, şeýle hem žanglýorlaryň oýunlaryna aýratyn hem dünýä meşhur «Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar toparynyň ussatlyk bilen ýerine ýetirjek şowhunly çykyşlaryna tomaşa edip bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin: +99312 57-23-53, +99312 57-23-60