HABARLAR


Änew - gadymy medeniýetiň mekany

Kitaphanalar

22.04.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gypjak kitaphana şahamçasy hem-de Ýasmansalyk medeniýet öýüniň bilelikde guramagynda «Änew - gadymy medeniýetiň mekany» ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.

Kitap sergisi

Kitaphanalar

22.04.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň Sungat bölümi hormatly Prezidentimiziň we Gahryman Arkadagymyzyň kitaplaryna sergi gurady. Guralan sergide Türkmeniň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň eserleri sergini synlan okyjylarda uly gyzyklanma döretdi.

Behişdi bedewlerimize belent sarpa

Kitaphanalar

22.04.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Aman Kekilow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Bagtyýarlyk etrabynyň medeniýet köşginiň bilelikde guramagynda «Behişdi bedewlerimize belent sarpa» ady bilen gürrüňdeşlik geçirildi.

«Iň köp okalan kitap» ady bilen kitap şüweleňi

Kitaphanalar

22.04.2024

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda «Röwşen aýakgabyň», «Belent filmiň», «Bilim nokadyň» hem-de Mahabat müdirliginiň hemaýat bermeginde «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde «Iň köp okalan kitap» ady bilen çagalaryň arasynda kitap şüweleňi geçirildi.

Berdi Kerbabaýewiň doglan gününiň 130 ýyllygy

Kitaphanalar

22.04.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda «Türkmen edebiýatynyň kerwenbaşysy» ady bilen Türkmenistanyň halk ýazyjysy, akademik Berdi Kerbabaýewiň doglan gününiň 130 ýyllygyna bagyşlanyp sergi guraldy.

Dowamatdyr bu gün ýoluň Pyragy

Kitaphanalar

22.04.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi Geňeşi hem-de «Ýaşlyk» teleýaýlymy bilen bilelikde «Dowamatdyr bu gün ýoluň Pyragy» atly zehinli ýaş şahyrlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi.

Türkmen atlary - türkmen halkynyň milli buýsanjy

Kitaphanalar

19.04.2024

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramasynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň döwlet kitaphanasynyň Kitaphanalara abonement bölümi, Kärdeşler arkalaşygy hem-de Türkmen atlary kitaphanasynyň işgärleri bilen bilelikde «Türkmen atlary - türkmen halkynyň milli buýsanjy» atly sergisi gurnaldy.

Saz eýlese dutar - gyjak

Kitaphanalar

19.04.2024

Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasynda Aşgabat şäheriniň Medeniýet müdirliginiň 5-nji çagalar sungat mekdebiniň aýdym–saz topary «Saz eýlese dutar – gyjak» atly duşuşygy geçirildi.

Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy

Kitaphanalar

19.04.2024

Türkmen halkynyň müňýyllyklara uzap gidýän taryhy ýoly bar. Ol taryhy ýol baý medeni mirasda jemlenendir. Şeýle gymmatly mirasyň aýdyň mysaly bolsa Magtymguly Pyragynyň baý döredijiligidir. Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň Sorag-jogap bölümi «Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy» atly söhbetdeşligini geçirdi.

Gadamy batly bedew

Kitaphanalar

19.04.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň daşary ýurt dillerindäki edebiýatlar bölüminde «Gadamy batly bedew» atly kitap sergisi gurnaldy. Sergide Gahryman Arkadagymyzyň «Gadamy batly bedew» atly kitabynyň daşary ýurt dillerinde çap edilen nusgalary goýuldy.