HABARLAR


“Gelejegimiz biziň bagtyýar ýaşlar” atly baýramçylyk dabarasy

Kitaphanalar

31.05.2023

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy, Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 3-nji çagalar sungat mekdebiniň şeýle-de Türkmenistanyň Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň Kärdeşler Arkalaşygynyň Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda Bütindünýä çagalar güni mynasybetli

“Bagtyýar çagalyk-abadan geljek”

Kitaphanalar

31.05.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Gowşudow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Aşgabat şäher Berkararlyk etrap häkimliginiň bilelikde gurnamagynda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli

“Bagtyýar ýurdumyzda bagtly çagalar”

Kitaphanalar

31.05.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Magtymguly adyndaky merkezi kitaphanasynyň gurnamagynda, Bäşim Nuraly adyndaky çeperçilik mekdebiniň, 4-nji çagalar sungat mekdebiniň skripkaçylar we hor toparlarynyň gatnaşmagynda paýtagtymyzda ýerleşýän “Daşkent” seýilgähinde

“Çagalar geljegimiziň nury”

Kitaphanalar

31.05.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagtyýarlyk etrabynyň kitaphana şahamçasy bilen Bagtyýarlyk etrap häkimliginiň bilelikde gurnamagynda “Daşkent” dynç alyş seýilgähinde Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli

“Keşdeçilik sungaty – mirasymyzyň zynaty” atly söhbetdeşlik

Kitaphanalar

30.05.2023

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 76-njy orta mekdebiniň höwesjeň gyzjagazlarynyň arasynda ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna “Ýüpekçilik we dokmaçylykda ýüpek önümçiliginiň däpleri

“Akyldar şahyr-beýik söz ussady”

Kitaphanalar

29.05.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Garadamak şäherçe kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli “Akyldar şahyr - beýik söz ussady” ady bilen göçme sergi, gurnaldy we döredijilik - duşuşygy geçirildi.

“Türkmen halysy – gözellik nusgasy”

Kitaphanalar

29.05.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy, Türkmenhaly Döwlet birleşiginiň Türkmen halysynyň milli muzeýiniň bilelikde gurnamagynda “Türkmen halysy – gözellik nusgasy” ady bilen aýdym - sazly söhbetdeşlik geçirildi.

“Magtymguly Pyragy - ynsan kalbynyň öçmejek nury”

Kitaphanalar

29.05.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Berdi Kerbabaýew adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Türkmen döwlet medeniýet we sungat mekdebiniň bilelikde gurnamagynda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli

“Aşgabadym – göwün şadym”

Kitaphanalar

29.05.2023

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli “Aşgabadym – göwün şadym” atly söhbetdeşlik geçirdi.

“Türkmen halysy – gözellik nusgasy”

Kitaphanalar

27.05.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy, Türkmenhaly Döwlet birleşiginiň Türkmen halysynyň milli muzeýiniň bilelikde gurnamagynda “Türkmen halysy – gözellik nusgasy” ady bilen aýdym - sazly söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşlikde haly – türkmeniň baýlygy, zynaty! Milli buýsanjymyz bolan halylar barada söhbet açanyňda türkmen halylary özüniň berkligi, dokalyşynyň nepisligi, nagyş we reňk öwüşginleriniň aýratynlygy bilen dünýä ýurtlaryny haýrana goýýan halylaryndan tapawutlanýandygy,