HABARLAR


Aman Gulmämmedowyň doglan gününiň 115 ýyllygy mynasybetli söhbetdeşlik geçirildi

Kitaphanalar

02.12.2023

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynyň guramagynda Aşgabat şäheriniň ýöriteleşdirilen 4-nji orta mekdebinde Türkmenistanyň halk artisti Aman Gulmämmedowyň doglan gününiň 115 ýyllygyna bagyşlap «Sahna we durmuş» atly söhbetdeşlik geçirildi.

«Arkadagly Gahryman Serdar bilen ak ýollara rowana» ady bilen kitap şüweleňi geçirildi

Kitaphanalar

01.12.2023

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde «Arkadagly Gahryman Serdar bilen ak ýollara rowana» ady bilen kitap şüweleňini geçirdi.

«Türkmeniň buýsanjy beýik Pyragy» ady bilen söhbetdeşlik geçirildi

Kitaphanalar

01.12.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň bilelikde guramagynda «Türkmeniň buýsanjy beýik Pyragy» ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.

«Arkadagyň kitaplary şamçyragdyr ýolumyza» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

Kitaphanalar

30.11.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin kitaphana şahamçasy bilen Türkmenistanyň inžener – tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň bilelikde guramagynda «Arkadagyň kitaplary şamçyragdyr ýolumyza» ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

«Magtymguly Pyragy – türkmen edebiýatynyň şamçyragy» atly göçme kitap sergisi geçirildi

Kitaphanalar

30.11.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Berdi Kerbabaýew adyndaky kitaphana şahamçasy bilen 1-nji çagalar sungat mekdebiniň bilelikde gurnamagynda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli «Magtymguly Pyragy – türkmen edebiýatynyň şamçyragy» ady bilen göçme kitap sergi we wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

«Arkadag Serdarly ajap Watanda bagtyýar ýaşlar» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi

Kitaphanalar

29.11.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Garadamak şäherçe kitaphana şahamçasy bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebiniň bilelikde guramagynda «Arkadag Serdarly ajap Watanda bagtyýar ýaşlar» ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Magtymguly Pyragynyň döredijiligine bagyşlanan wagyz-nesihat çäresi geçirildi

Kitaphanalar

22.11.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Aman Kekilow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Medeniýet köşgüniň bilelikde gurnamagynda «Ilimiz agzybir, Watan erkana, Pyragyň arzuwlan eýýamydyr bu» ady bilen Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Medeniýet köşgünde wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde «Medeni miras - ruhy baýlygymyz» atly söhbetdeşlik geçirildi

Kitaphanalar

22.11.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Aman Kekilow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň merkezi geňeşi hem-de Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň ilkinji zenanlar guramasynyň bilelikde gurnamagynda «Medeni miras - ruhy baýlygymyz» ady bilen Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde söhbetdeşlik geçirildi.

«Arkadagyň eserleri ömrümize nur çaýýar» atly döredijilik duşuşygy geçirildi

Kitaphanalar

21.11.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Kerim Gubannepesow adyndaky kitaphana şahamçasy, Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi bilen bilelikde «Arkadagyň eserleri ömrümize nur çaýýar» atly döredijilik duşuşygy geçirildi we göçme kitap sergi gurnaldy.

Döwlet çagalar kitaphanasy «Janly tebigatyň täsinlikleri» ady bilen söhbetdeşlik geçirdi

Kitaphanalar

21.11.2023

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýakynda Aşgabat şäheriniň 74-nji orta mekdebinde «Janly tebigatyň täsinlikleri» ady bilen söhbetdeşlik geçirdi.