HABARLAR


Hormatly Prezidentimiziň şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna bagyşlap ýazan, täze çapdan çykan ”Garaşsyzlyk-bagtymyz” atly kitabyndan söhbetdeşlik

Kitaphanalar

04.10.2021

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýunyň toýlanýan günlerinde Hormatly Prezidentimiziň ”Garaşsyzlyk-bagtymyz” atly türkmen, iňlis, rus dillerinde çap bolan kitaby halkymyza gowuşdy. Bu gymmatly kitabynda

“Ýaz ýürekli şahyr”

Kitaphanalar

01.10.2021

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy kitaphana gelýän okyjylarynyň arasynda şahyr Halyl Kulyýewiň doglan gününiň 85-ýyllygyna bagyşlap “Ýaz ýürekli şahyr” atly edebiýat sahypasyna degişli

“Ýol hereketiň düzgünleri”

Kitaphanalar

30.09.2021

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy öz körpeje okyjylary bilen “Ýol hereketiň düzgünleri” atly söhbetdeşligi geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda kitaphana hünärmenimiz çagalara ýol hereketiniň düzgünlerini doly

“Dilleriň senasy, buýsanjym Watan”atly şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli edebi duşuşyk

Kitaphanalar

24.09.2021

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy öz körpeje okyjylary bilen şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli “Dilleriň senasy, buýsanjym Watan” atly edebi duşuşyk geçirdi. Duşuşygyň

“Garaşsyzlyk bagtymyzyň gözbaşy”

Kitaphanalar

24.09.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Garadamak şäherçe kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli

“Garaşsyzlyk baky-bagtym”

Kitaphanalar

24.09.2021

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynda “Türkmenistan parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli “Garaşsyzlygyň merjen däneleri”

“Garaşsyzlyk – ösüşleriň gözbaşy”

Kitaphanalar

22.09.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Gowşudow adyndaky kitaphana şahamçasy, paýtagtymyzdaky ýöriteleşdirilen 29-njy orta mekdebi bilen bilelikde gurnamagynda

“Garaşsyzlyk-buýsanjymyz, bagtymyz”

Kitaphanalar

20.09.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Magtymguly adyndaky merkezi kitaphanasy bilen Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň bilelikde gurnamagynda şanly

“Altyn güýze şan getiren senäm sen, Garaşsyzlyk bir mukaddes penam sen”

Kitaphanalar

20.09.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Aman Kekilow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň bilelikde gurnamagynda

“Parahatçylyk ýoly bilen dünýä dolan Diýarym”

Kitaphanalar

31.08.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Gypjak Medeniýet öýünde “Parahatçylyk ýoly bilen dünýä