HABARLAR


“Bu gün goşa baýram toýlaýar diýar”

Kitaphanalar

16.05.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Berdi Kerbabaýew adyndaky kitaphana şahamçasy we 85-nji orta mekdebi bilen bilelikde gurnamagynda Türkmenistanyň Kontitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli “Bu gün goşa baýram toýlaýar diýar” ady bilen wagyz – nesihat çäresi geçirildi.

Zenan hormaty

Kitaphanalar

13.05.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Magtymguly adyndaky merkezi kitaphanasynda “Zenan hormaty” ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

“Döredijilik äleminiň ägirdi”

Kitaphanalar

13.05.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Gowşudow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen 29-njy orta mekdebiň bilelikde gurnamagynda Türkmenistanyň halk ýazjysy Aman Kekilowyň 110 ýyllygyna bagyşlap “Döredijilik äleminiň ägirdi” ady bilen döredijilik duşuşygy geçirildi.

“ Magtymguly arzuwlan ajap eýýamyň geldi ! ”

Kitaphanalar

11.05.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Çoganly şäherçe kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda 59-njy orta mekdepde “Magtymguly arzuwlan ajap eýýamyň geldi!” ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

“Gahrymanlar unudylmaýar”

Kitaphanalar

10.05.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Gowşudow adyndaky kitaphana şahamçasy Ýeňiş güni mynasybetli “Gahrymanlar unudylmaýar” ady bilen gürrüňdeşlik geçirdi.

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy bilen welaýat çagalar kitaphanalarynyň arasynda teleköpri arkaly geçirilen onlaýn maslahaty.

Kitaphanalar

10.05.2022

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Mary, Balkan, Daşoguz we Lebap welaýat çagalar kitaphanalary bilen teleköpri arkaly “Syrly dünýä” ady bilen onlaýn maslahatyny geçirdi. Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Mary, Balkan, Daşoguz we Lebap welaýat çagalar kitaphanalary bilen teleköpri arkaly “Syrly dünýä” ady bilen onlaýn maslahatyny geçirdi.

“Manyly ömrüň beýany” ady bilen geçirilen söhbetdeşlik.

Kitaphanalar

10.05.2022

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynyň hünärmenleri ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 132-nji orta mekdebinde Gahryman Arkadagymyzyň ýiti galamyndan syzylyp çykan “Ömrümiň manysy”

Kalplary nurlandyran kitap

Kitaphanalar

10.05.2022

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilelikde “Ýaşlyk” teleýaýlymynyň “Çagalyk ýyllarym”

“Toý ýaşly şahyr”

Kitaphanalar

09.05.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Aman Kekilow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň bilelikde gurnamagynda Türkmenistanyň halk ýazyjysy Aman Kekilowyň 110 ýyllygyna bagyşlap “Toý ýaşly şahyr” ady bilen döredijilik duşuşygy geçirildi.

Gahryman Arkadagymyzyň “Ömrümiň manysy” atly kitaby esasynda wagyz-nesihat çäresi.

Kitaphanalar

06.05.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynyň bilelikde gurnamagynda 131-njy orta mekdepde Gahryman Arkadagymyzyň “Ömrümiň manysy” atly kitaby esasynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.