HABARLAR


“Gadym Oguz Diýaryna, gül açdyran Garaşsyzlyk”

Kitaphanalar

21.09.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Kerim Gurbannepesow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen 88-nji orta mekdebiniň bilelikde gurnamagynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygyna bagyşlap “Gadym Oguz Diýaryna, gül açdyran Garaşsyzlyk” ady bilen döredijilik duşuşygy geçirildi.

“Garaşsyzlyk bilen galkynan Watan”

Kitaphanalar

21.09.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin kitaphana şahamçasy bilen Türkmenistanyň inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň bilelikde gurnamagynda “Garaşsyzlyk bilen galkynan Watan” ady bilen mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygy mynasybetli wagyz – nesihat çäresi geçirildi.

“Köňüllerde baş baýramyň mukamy, toý toýlaýar Garaşsyzlyk mekany”

Kitaphanalar

21.09.2022

Garaşsyzlygyň 31 ýyllygy mynasybetli Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Nury Baýramow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda “Köňüllerde baş baýramyň mukamy, toý toýlaýar Garaşsyzlyk mekany” ady bilen aýdym-sazly söhbetdeşlik geçirildi.

“Garaşsyzlyk bagtymyz-tylla täçli tagtymyz”

Kitaphanalar

20.09.2022

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Berdi Kerbabaýew adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Aşgabat şäheriniň 136-njy orta mekdebiniň bilelikde gurnamagynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygy mynasybetli “Garaşsyzlyk bagtymyz-tylla täçli tagtymyz” ady bilen aýdym-sazly baýramçylyk çäresi geçirildi.

“Garaşsyz, Bitarap dessanly Diýar”

Kitaphanalar

20.09.2022

Şu günler ýurdumyzyň ähli ýerlerinde şanly Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk toýuna bagyşlanan dürli dabaralar şatlyk-şowhuna beslenip yzygiderli geçirilýär. Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda hem Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllyk toýuna bagyşlanyp “Garaşsyz, Bitarap dessanly Diýar” ady bilen baýramçylyk dabarasy geçirildi.

“Garaşsyzlyk-ganatym” atly çeper okaýyşly bäsleşik

Kitaphanalar

20.09.2022

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 132-nji orta mekdebinde baş baýramçylygymyz bolan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllygyna bagyşlap “Garaşsyzlyk-ganatym” atly çeper okaýyşly bäsleşigini geçirdi.

“Garaşsyzlygymyz -bitewiligimiziň mizemez binýady”

Kitaphanalar

20.09.2022

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllyk toýy mynasybetli kitaphana işgärleriniň gatnaşmagynda “Garaşsyzlygymyz- bitewiligimiziň mizemez binýady” ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.

“Türkmen ili toý toýlaýar Garaşsyzlyk şanyna”

Kitaphanalar

20.09.2022

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygy mynasybetli “Türkmen ili toý-toýlaýar Garaşsyzlyk şanyna” atly aýdym-sazly döredijilik duşuşygy geçirildi.

“Beýik Garaşsyzlygymyzyň batly gadamlary”

Kitaphanalar

19.09.2022

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Gowşudow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen 29-njy orta mekdebiniň bilelikde gurnamagynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygy mynasybetli “Beýik Garaşsyzlygymyzyň batly gadamlary” ady bilen edebi-sazly agşam geçirildi.

“Garaşsyzlyk - bagtymyzyň gözbaşy”

Kitaphanalar

19.09.2022

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Garadamak şäherçe kitaphana şahamçasy bilen 80-nji orta mekdebiň bilelikde gurnamagynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli “Garaşsyzlyk - bagtymyzyň gözbaşy” ady bilen aýdym-sazly baýramçylyk çäresi geçirildi.