MERKEZI AZIÝADAKY BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ UGRUNDAKY GEÇELGELER


MERKEZI AZIÝADAKY BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ UGRUNDAKY GEÇELGELER

9-njy iýulda Gazagystan Respublikasynyň Astana şäheriniň RIXOS PREZIDENT myhmanhanasynyň mejlisler jaýynda «Merkezi Aziýadaky Beýik ýüpek ýolunyň ugrundaky geçelgeler» atly taslamanyň jemleri boýunça maslahat geçirildi.

Bu taslama Ýewropa Bileleşigi tarapyndan maliýeleşdirilýär we 2018-nji ýyldan bäri Almaty şäherindäki ÝUNESKO-nyň sebitleýin edarasy tarapyndan durmuşa geçirilýär. Maslahata Ýewropa Birleşiginiň Gazagystandaky ilçisi Kestutis Ýankauskas, Almaty şäheriniň ÝUNESKO-nyň sebitleýin edarasynyň direktory Amir Piriç, śeýle hem Gazagystandan, Gyrgyzystandan, Özbegistandan, Täjigistandan we Türkmenistandan gelen wekiller gatnaşdylar.

«Merkezi Aziýadaky Beýik ýüpek ýolunyň ugrundaky geçelgeler» atly taslama Beýik ýüpek ýolunyň medeni mirasyny gorap saklamaga we wagyz etmege, maddy we maddy däl medeni mirasyň gymmatyny ýokarlandyrmaga, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň mirasy bilen baglanyşykly adam we institusional mümkinçilikleri güýçlendirmäge, sebitdäki medeniýetiň durnukly ösüşiniň ornuny berkitmäge gönükdirilendir.

Taslama Beýik ýüpek ýolunyň ugrundaky taryhy we medeni ýadygärlikleri dikeltmek, medeni miras bilen baglanyşykly syýahatçylyk mümkinçiliklerini ösdürmek we peýdalanýan ýurtlarda maddy däl medeni mirasy gorap saklamak ýaly ugurlary öz içine alýar.

Hünärmenler taslamanyň Beýik ýüpek ýolunyň mirasy boýunça iňlis we rus dillerindäki gollanmasyny täzeden gözden geçirdiler we giňeltdiler hem-de «World Heritage Travel» halkara onlaýn platformasynda ýüpek ýolunda ýörite bölüm döretdiler. Bu platforma islendik adama Bütindünýä mirasynyň ýerleri bilen tanyşmaga mümkinçilik berýär.

Çärede Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistan Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň we Türkmenistanyň milli muzeýleriniň Beýik ýüpek ýoly bilen baglanyşykly 60 sany taryhy eksponatlaryndan gurnalan wirtual sergisi barada çykyş edildi. Dürli ýurtlardan gelen 60 sany özboluşly arheologiki tapyndylaryň gymmatlygy barada 2D we 3D formatda onlaýn platformada görkezildi. Bu taslamanyň çäginde hem elektron saýt, hem sergi gurnaldy.MADDY DÄL MEDENI MIRAS MÜDIRLIGI