HABARLAR


Eli hünärli , göwni gülzarly milletiň Käbesi

Medeni miras

09.07.2021

Mälim bolşy ýaly, ýaňy-ýakynda türkmen zenanlarynyň her biriniň ýüregini joşduran ajaýyp waka bolup geçdi, ýagny Hormatly Prezidentimiziň mähriban ejesi, külli türkmeniň käbesi Ogulabat eje öz eli bilen sünnäläp bejeren kürtesini

Sanly wideoaragatnaşyk arkaly maslahat

Medeni miras

02.07.2021

2021-nji ýylyň 29-30-njy iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet baradaky guramasy (UNESCO), şeýle hem ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli

Türkmenistan umumadamzat ähmiýetli gymmatlyklaryň mekany

Medeni miras

27.05.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan adyl syýasatlarynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hem ýurdumyzda medeni mirasymyzy, milli gymmatlyklarymyzy öwrenmeklige,

Zenan zehininden döreýän gözellik

Medeni miras

12.01.2021

Göreniňde gözleriňi dokundyrýan gözellikleriň ençemesi ynsanyň zähmeti bilen kemala gelýär. Zenanlar hem gözellikleri döredijiler bolup, gözleriniň gören, göwünleriniň söýen ajaýyplyklaryny el işlerine

Ýantorbalar

Medeni miras

11.01.2021

Milli nagyşlar bilen bezelen ýantorbalar ony göterýän zenanlaryň görküne-görk goşýar. Berkligi, gözelligi bilen tapawutlanýan ýantorbalar dokmaçylyk önümleriniň hataryna girýär.

Adam balasy — iliň lälesi

Medeni miras

07.01.2021

Çaga — durmuşyň güli. Halkymyz maşgalada köp çagalylygy ileri tutýar. Gadymy döwürden bäri ene-mamalarymyz şaý-sepleri çagalara owadanlyk we daşky täsirlerden goramak üçin dakypdyrlar.

Gadymy ikbaşlar

Medeni miras

04.01.2021

Küýze döwükleri, iş gurallary, tumarlar, möhürler, iňňebagjyklar, humlar, zergärlik önümleri, dürli kosmetiki gutular... dürli taryhy döwürlerde adamlaryň näme bilen meşgul bolanlygyndan habar berýär.

Horjun

Medeni miras

23.12.2020

Milli gymmatlyklarymyzyň ajaýyp nusgalarynyň biride horjunlardyr. Olar kilim, haly görnüşinde dokalyp, egne atyp gitmek üçin niýetlenilipdir.

Kös

Medeni miras

22.12.2020

Gorkut ata zamanynda bir gapdalyna deri örtülip, tokmak bilen kakylyp çalynýan uly möçberdäki gazan we çanak görnüşli deprekler «kös» diýlip atlandyrylypdyr.

Hamyrmaýa

Medeni miras

24.11.2020

Halkymyz çöregi mukaddeslikleriň seresi hasaplaýar. Çöregiň mukaddes bolşy ýaly, onuň hamyrmaýasynyň hem mukaddesdigini her birimiz gowy bilýäris.