HABARLAR


Rysgal-döwletliligiň nyşany

Medeni miras

27.10.2020

Türkmen halky jaý gurunmanka, ilki bilen maşgalanyň berk binýady bolan mukaddes tamdyry gurupdyr. Tamdyr gurmagyň hem arkama-arka dowam edip gelýän ýagşy ýol-ýörelgeleri bar.

Gopuz barada

Medeni miras

20.10.2020

Gamyş gopuz. Bu gopuzyň ýasalyşy sadaja bolup, ol gadymdan bäri nesilme-nesil dowam edip gelýär. Ony, esasan, gyzlar çalypdyrlar. Ol dürli oýunlarda saz guraly bolup hyzmat edipdir.

Gül nagyşly gültahýam

Medeni miras

16.10.2020

Gültahýa gadymdan gelýän başgap bolup, ol gyzlaryň başyny bezeýär. Onuň gül pürkülen görnüşindäki keşdeleri Aýyň, Günüň, asmanyň, zeminiň, älem-jahanyň, ýaşaýşyň bakylygyny...

Gadymy toý dessurlary

Medeni miras

15.10.2020

«Toý tutýan eýesi hem bolsa, toý iliňki» diýen pähimli söz şu günlerem aýdylýar. Däp-dessurlarymyzyň taryhyna ser salanyňda, munuň hakykatdanam şeýledigine göz ýetirýärsiň. Häzirki döwrüň derejesinde seredeňde...

Goşa dilli tüýdük

Medeni miras

13.10.2020

Türkmen halkynyň saz gurallarynyň içinde dilli tüýdügiň goşlandyrylan görnüşleri hem belli bolupdyr. Dilli tüýdüge garanyňda, goşa tüýdügiň çalmasy has kyn bolup...

Gyz sepi

Medeni miras

08.10.2020

Türkmeniň toý däp-dessurlary — örän täsirli ajaýyplyklara baý. Olaryň asyl manysy ata-babalarymyzyň ruhy düşünjeleriniň örän ýokary bolandygyndan habar berýär.

Dutar

Medeni miras

02.10.2020

Türkmen halkynyň belli saz guraly dutar Orta Aziýa halklarynyň arasynda has giňden ýaýran saz guralydyr. Ol özbeklerde-de, garagalpaklarda-da, gyrgyzlarda-da, uýgurlarda-da we başga-da birnäçe halklarda bar.

Süýji nygmatlaryň naýbaşysy

Medeni miras

23.09.2020

Gawun adamyň ömrüni uzaldýan jadyly güýje eýe diýlip hasaplanylýar. Gawun — ýokumlara we peýdaly mikroelementlere baý nygmat.

Gyjak

Medeni miras

17.09.2020

Milli saz guralymyz meşhur bagşy Sary bagşynyň we onuň ogly Pürli Saryýewiň we ýene birnäçe halypa sazandalaryň aýtmaklaryna görä, türkmenlerde 3 kirişli gyjak, takmynan, ХVIII asyryň ikinji ýarymynda ýüze çykypdyr.

Çaga at goýmak

Medeni miras

10.09.2020

Her bir türkmen maşgalasynda çaga at dakmak meselesinde örän jogapkärli çemeleşilýär. Eger-de maşgalada çaga durmaýan bolsa, onuň uzak ýaşamagy arzuw edilip...