HABARLAR


Türkmenistanyň halypa halk bagşysy Öre Şyh Käbe ogly (1893-1964) 130 ýyllygy mynasybetli ýatlama sahypamyz

Medeni miras

07.04.2023

Türkmeniň saz sungat äleminde özüniň täsirli yzyny goýan meşhur sazanda belli halypa aýdym-saza sarpa goýýanlaryň ýadynda galan Türkmenistanyň halypa halk bagşysy Öre şyh Käbe oglunyň bu ýyl 130 ýyllygy mynasybetli halk bagşymyzy ýatlamagy makul bildik.

Türkmenistanyň halypa halk bagşysy Çary Täçmämmedowyň (1923-1976) 100 ýyllygy mynasybetli

Medeni miras

03.04.2023

Türkmeniň saz sungat äleminde öçmejek yz goýan meşhur sazanda belli halypa aýdym saz söýerleriň kalbynda ýaşaýan Çary Täçmämmedow ýaşap ýören bolsa bu ýyl 100 ýaşaýardy.

Senetçilik önümleriniň sergisi we duşuşyklary geçirildi

Medeni miras

30.03.2023

Şu gün 30-njy martda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Maddy däl medeni miras müdirligi tarapyndan Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýinde senetçilik önümleriniň sergisi we duşuşyklary guramak işleri geçirildi.

MERMER ŞÄHERIMIZIŇ TASLAMALARYNA SYÝAHAT

Medeni miras

24.03.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurt baştutanlygyna geçen ilkinji gününden başlap, Arkadagymyzyň nusgalyk ýolundan ýöräp, türkmen ýaşlaryna uly üns bermegi ýaşlarymyzyň geljekde ýurdy ösdürmekde, belent sepgitlere ýetirmekde, uly işleri amala aşyrmagyna badalga boldy.

«Milli mirasy öwrenmekde halypa-şägirtlik mekdebi» atly okuw maslahaty geçirildi

Medeni miras

13.02.2023

Türkmen halky milli gymmatlyklara, medeni mirasa baý halk. Türkmenistan Diýarymyz tutuş sebitde umumyadamzat gymmatlyklarynyň iň köp saklanyp galan medeni ojagy. Türkmen halky bütindünýä mirasyna, dünýäniň medeni ösüşine mynasyp goşant goşan ýurt hasaplanylýar.

DOSTLUGYŇ HEM SUNGATYŇ BAÝRAMY

Medeni miras

01.12.2022

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan Watanymyz özüniň medeni ösüşleri bilen barha ümzügi öňe. Ol ösüşler türkmeniň köpöwüşginli sungaty bilen aýrylmaz baglanyşykly. Häzirki döwürde ýurdumyzda milli aýdym-saz sungatynyň folklor aýdymlaryny,

HALYPALARYŇ USSATLYK MEKDEBI

Medeni miras

30.11.2022

Düýn, 29-njy noýabrda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internatynda «Milli aýdym-saz sungaty dünýä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwalyna gatnaşýan daşary ýurtly sazandalaryň

«MILLI AÝDYM-SAZ SUNGATY DÜNÝÄ HALKLARYNYŇ MIRASYNDA» ATLY HALKARA MASLAHATY

Medeni miras

29.11.2022

Aýdym-saz adamzat durmuşynda mäkäm orun almak bilen ynsan durmuşyny beýan edýän gadymy sungatdyr. Onda taryhy wakalar, ynsanlaryň durmuş-ýaşaýyş ýörelgeleri giňden öz beýanyny tapýar. Aýdym-saz sungaty hem özüniň tematikasy tarapyndan örän giň.

DÜNÝÄ DOLÝAR BU TÜRKMENIŇ OWAZY

Medeni miras

28.11.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde halkara derejesindäki medeni forumlar, sergiler, festiwallar yzygiderli geçirilýär.

BMG-niň Ilat Gaznasynyň (UNFPA) okuw maslahaty

Medeni miras

24.11.2022

Türkmenistan döwletimizde aýal-gyzlaryň hormat-sapasy belentde tutulýar. Her ýylyň bahar paslynyň ilkinji günlerinde, has dogrusy, 8-nji martda Halkara Zenanlar güni giňden baýram edilip ýokary derejede bellenilip geçilýär.