HABARLAR


Magtymguly we matematika ylmy

Medeni miras

12.06.2024

Sanlar ähli ylymlara we halk hojalygynyň ösüşlerine garaşsyz, üznüksiz, gaýtalanýan hereketlerine yzygiderli gatnaşýan durmuşyň şazadalary hasap edilmek bilen, olar sözler hem-de arifmetiki belgiler arkaly ykrar edilýän kadalaryň düzgünlerini we simwolok nyşanlaryny öwredýän iň gadymy ylmy pudaklaryň gözbaşlary bolup durýarlar. Milli we halkara derejede hakykatyň aýratynlyklary bilen utgaşýan deňlemeleriň aglabasy jemgyýetçilik rowaçlygy üçin möhüm, zerur, wajyp, hökmany, gerek we subutnamaly görkezijiler bolan sanlar dünýäsiniň esaslary bilen ýerine ýetirilýär.

Üç müň ismiň hatyrna

Medeni miras

12.06.2024

Gündogaryň beýik akyldary we meşhur nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy parahatçylygyň we dostlugyň, abadançylygyň hem-de durnukly ösüşiň aýdyň ýoluny açyp görkezýän köpsanly ylymlaryň esaslary barada gymmatly maglumatlary özünde jemleýär. Tanymal alym şahyryň 555 sany eserlerinde dünýä medeniýetiniň ylmy, ruhy, döredijilik we taryhy ykballary bilen bagry badaşan akyldarlarynyň, halypalaryň 300-e golaýynyň atlary duş gelip, olaryň aglabasy sanlaryň umumylygynda beýan edilýär.

Çyrpanyşar çölünde neri, maýasy

Medeni miras

05.06.2024

2023-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Birleşen Milletler Guramasy 2024-nji ýyly–Düýeleriň halkara ýyly diýip yglan etdi.

Hüwdi – çaga dünýäsiniň mukaddes senasy

Medeni miras

05.06.2024

Adamzat durmuşyndaky iň şirin mukam hüwdülerdir. Çünki, hüwdüler her bir maşgalanyň iň eziz görülýän we göz-guwanjy hasaplanýan iň kiçijek agzasyna, çagalara bagyşlanan ene ýüreginiň synmajak söýgüsiniň mährem owazydyr.

Gelip men Hywadan ýörüp

Medeni miras

05.06.2024

Mähriban watanymyzda Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň we Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda halkara we sebitleýin derejede ähli döwletler bilen köpugurly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryň gerimi has-da giňelýär.

Otursam agaçlar bile

Medeni miras

29.05.2024

Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy botaniki, biologiki we tebigatyň medeni we ýabany ösümlikler baradaky ylmy taglymatlaryny, sagdyn ekologik gymmatlyklaryny öz içine alýan çeper söz senedindäki waspnamalara, salgylanmalara, tarypnamalara, meňzetmelere we şahyrana setirleriň

Setirleri döwürleri bezeýän dana

Medeni miras

17.05.2024

ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 2023-nji ýylyň 10-24-nji maýy aralygynda Parižde geçirilen 216-njy mejlisinde Magtymguly Pyragynyň golýazmalar ýygyndysy ÝUNESKO-nyň «Dünýä hakydasy» atly halkara sanawyna girizildi.

TÜRKMEN KOMPOZITORLARYNYŇ ESERLERINDE BEÝIK WATANÇYLYK URŞUNYŇ BEÝANY

Medeni miras

09.05.2024

Uruş temasy türkmen kompozitorçylyk mekdebiniň dürli nesilleriniň wekilleriniň elmydama üns merkezindedir. Watançylyk temasy görnükli türkmen kompozitory Weli Muhadowyň tutuş döredijiliginden eriş-argaç bolup geçýär. Onuň bu temada ýazan sazlarynda hem halk sazynyň täsiri bar.

Reňkleri dillendiren ussat

Medeni miras

08.05.2024

Türkmen halkynyň çeperçilik medeniýetiniň kökleri özüniň gözbaşyny irki orta asyrlardan alyp gaýdýar. Häzirki döwürde türkmen şekillendiriş sungatynyň ähli düzümleri pajarlap ösmeginiň täze tapgyryny başdan geçirýär.

Bedewiň ýagşysy ýaryşa bolar

Medeni miras

02.05.2024

Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy milli tebigy baýlyklarymyzyň naýbaşylarynyň biri bolan türkmen bedewleriniň gymmaty we ähmiýeti, olary ösdürip ýetişdirmegiň sebitleýin we halkara aýratynlyklary, at münmegiň dürli görnüşleri, tohumçylyk ugurlary, gözellik derejeleri, seýisçilik sungaty, at bezegleri we çapyşyklary, arassa ganly tohum atlaryň genofondy, tälimçilik sapaklary baradaky ykrar edilen we söýülýän edebi, taryhy we jemgyýetçilik mukaddesliklerine, durmuş hakykatlaryna baýlygy bilen aýratyn tapawutlanýar.