HABARLAR


Aşgabatda Daňatar Hydyrowyň eserlerinden düzülen konsert geçiriler

Konsertler

28.11.2023

Şu ýylyň 2-nji dekabrynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 28 ýyllygy hem-de Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Türkmenistanyň halk artisti Daňatar Hydyrowyň eserlerinden düzülen konsert geçiriler.

Aşgabatda nusgawy aýdymdyr sazlaryň konserti geçiriler

Konsertler

27.11.2023

Şu ýylyň 16-njy dekabrynda Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary we myhmanlary üçin nusgawy aýdymdyr sazlaryň konserti geçiriler. Konsert «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde guralar.

Türkmen milli konserwatoriýasynda Aram Haçaturýanyň 120 ýyllygy mynasybetli konsert geçiriler

Konsertler

25.11.2023

Şu ýylyň 1-nji dekabrynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda meşhur kompozitor Aram Haçaturýanyň 120 ýyllygy mynasybetli konsert geçiriler. Şol gün sagat 18:30-da konserwatoriýanyň uly zalynda «Haçaturýanyň reňkli dünýäsi» atly aýdym-saz agşamy bolar.

«Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň ýeňijileri «Konserwatoriýanyň zehinli ýaşlary» atly saz festiwalynda çykyş etdiler

Konsertler

24.11.2023

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda noýabr aýynyň çäginde «Konserwatoriýanyň zehinli ýaşlary” atly saz festiwaly geçirildi. Festiwalyň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrunda geçirilýän bäsleşigiň çäklerinde geçirilýän «Çalsana, bagşy!» atly bäsleşiginiň ýeňijileriniň konserti guraldy. Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň halk sazy fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Merdan Baýramgeldiýew hem-de şol fakultetiň bagşy hünäriniň 4-nji ýyl talyby Göwher Tuhyýewanyň bilelikdäki konserti geçirildi.

Aşgabatda Annaguly Myratdurdyýewiň konserti geçiriler

Konsertler

24.11.2023

Şu ýylyň 26-njy noýabrynda Aşgabat şäherindäki «Watan» kinokonsert merkezinde Türkmenistanyň halk artisti Annaguly Myratdurdyýewiň konserti geçiriler. Konsert meýilnamasynda halypa aýdymçy diňleýjileri söýgüsini gazanan aýdymlaryny, şol sanda sungat ýolundaky täzelikleri, ýagny täze aýdymlaryny ýerine ýetirer.

Aşgabatda Mähri Pirgulyýewanyň konserti geçiriler

Konsertler

23.11.2023

Şu ýylyň 25-nji türkmen estradasynyň görnükli wekili, ýyldyz aýdymçy Mähri Pirgulyýewanyň konserti geçiriler. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary we myhmanlary üçin konsertiň dowamynda diňleýjileriň ýüreginde orun alan aýdymlaryny, şeýle-de täze döreden aýdymlaryny ýerine ýetirer.

Aşgabatda Türkmenistanyň halk artisti Züleýha Kakaýewanyň konserti geçiriler

Konsertler

19.11.2023

Türkmenistanyň halk artisti Züleýha Kakaýewa Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylaryny we myhmanlaryny şu ýylyň 24-nji noýabrynda geçiriljek konsertine tomaşa etmäge çagyrýar. Zenan aýdymçy konsertiň dowamynda diňleýjileriň söýgüsini gazanan, şeýle-de özüniň täze döreden aýdymlary bilen çykyş eder.

Magtymguly Pyragynyň goşgularyna döredilen aýdymlaryň konserti geçirildi

Konsertler

08.11.2023

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň kiçi zalynda beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan konsert geçirildi.

9-njy dekabrda «Kamerata Aşgabat» döredijilik toparynyň konserti geçiriler

Konsertler

07.11.2023

«Kamerata Aşgabat» döredijilik topary Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylaryny we myhmanlaryny «Gyşyň ýyly aýdym-sazlary» atly konserte çagyrýar.

Aşgabatda Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestriniň, fransuz we german sazandalarynyň bilelikdäki konsertleri geçiriler

Konsertler

31.10.2023

Şu ýylyň 10-11-nji noýabrynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestriniň, fransuz we german sazandalarynyň bilelikdäki konsertleri geçiriler.