HABARLAR


«Milli mirasymyza belent sarpa»

Konsertler

13.11.2020

2020-nji ýylyň 12-nji noýabrynda Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Herrikgala Medeniýet öýüniň we Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagtyýarlyk

Sungatyň rowaç menzilleri

Konsertler

02.11.2020

30-njy oktýabrda «Jahan» döredijilik merkeziniň açylyşyna bagyşlanyp konsert geçirildi.

«Parahatlyk ýolumyz» tans festiwaly

Konsertler

21.10.2020

Türkmenistanyň Prezidentiniň medeniýeti we sungaty yzygiderli ösdürmek boýunça öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek, tans sungatynyň milli mirasyny gorap saklamak...

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli dabara

Konsertler

29.09.2020

2020-nji ýylyň 27-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli paýtagtymyzdaky «Aşgabat» aýdym-saz merkezinde baýramçylyk konserti geçirildi.

«Ýaňlan, Diýarym!» täze zehinleri ýüze çykarýar

Konsertler

31.08.2020

29-njy awgustda paýtagtymyzyň «Aşgabat» aýdym-saz merkezinde ýaş aýdymçylaryň arasynda geçirilýän «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň jemleýji tapgyry boldy.

Medeniýet hepdeligi — 2020: dördünji gün

Konsertler

26.06.2020

Daşoguz welaýatynda dowam edýän Medeniýet hepdeliginiň nobatdaky güni hem köpöwüşginli çärelere baý boldy.

Medeniýet hepdeligi — 2020: üçünji gün

Konsertler

25.06.2020

Daşoguz welaýatynda Türkmenistanyň Medeniýet hepdeligine gabatlanyp geçirilýän çäreler dowam edýär. Neşirýat önümleriniň sergisiniň açylmagy, degişli ylmy-maslahat

Medeniýet hepdeligi — 2020: ikinji gün

Konsertler

24.06.2020

23-nji iýunda Daşoguz welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe gabatlanyp geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň maksatnamasynyň ...

Halkymyzyň ruhubelentligi Watanymyzyň döredijilik kuwwatyny artdyrýar

Konsertler

23.06.2020

22-nji iýunda Daşoguz welaýatynyň dolandyryş merkezinde Medeniýet hepdeliginiň açylyş dabarasy boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen geçirilýän ...

Baýramçylyk dabaralary

Konsertler

03.06.2020

2020-nji ýylyň 31-nji maýynda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli «Aşgabat» seýilgähinde M.Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky D.Öwezow adyndaky