SUNGAT USSATLARYNYŇ ÇYKYŞY


SUNGAT USSATLARYNYŇ ÇYKYŞY

Medeniýet hepdeliginiň ikinji gününiň çäreleri Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatrynda guralan giň gerimli konsert bilen tamamlandy. Onuň dowamynda ýurdumyzyň welaýatlarynyň, Aşgabat we Arkadag şäherleriniň medeniýet hem-de sungat ussatlary çykyş etdiler.