HABARLAR


Aşgabat şäheri syýahatçylyk şäheridir

Syýahatçylygyň mekany

22.05.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňdengörüjilikli döwlet syýasatynyň binýadynda ýurdumyz gün-günden ösýär, özgerýär.

Halkara maslahatlarynyň syýahatçylyk pudagyny ösdürmekdäki ähmiýeti

Syýahatçylygyň mekany

15.05.2020

Garaşsyz, baky Bitarap Tükmenistan döwletimiz Gahryman we Arkadag Prezidentimiziň parasatly, öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde bilimde, ylymda,

Kämilleşdiriş okuwy geçirildi

Syýahatçylygyň mekany

12.05.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň syýahatçylyk ulgamyny ösdürmek boýunça strategiýasynyň iň wajyp ugurlary syýahatçylyk industriýasynyň geriminiň...

Gezelenç we türkmenleriň awçylyk däpleri

Syýahatçylygyň mekany

05.05.2020

Ynsanyň sagdyn ýaşamagynda we çeýelik, çalasynlyk ýaly endikleriň döremeginde gezelenç etmegiň orny uly bolupdyr.

Sagaldyş syýahatçylygynyň ähmiýeti

Syýahatçylygyň mekany

28.04.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen ýurdumyzda häzirkizaman syýahatçylyk dynç alyş-şypahana ulgamynyň döredilmegi bagtyýar

Balkan täsinlikleri

Syýahatçylygyň mekany

22.04.2020

Balkan welaýaty Türkmenistanyň sebitleriniň arasynda aýratyn möhüm orny eýeleýär.

Türkmen medeniýeti we syýahatçylyk

Syýahatçylygyň mekany

17.04.2020

Medeniýeti halkyň kalbyna deňeýän Alym Arkadagymyz türkmen topragynyň gadymy medeni ojak, medeni mirasyň naýbaşy gymmatlyklarynyň dörän merkezi bolandygyny nygtap

Syýahatçylyk - röwşen geljekli pudak

Syýahatçylygyň mekany

13.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ykdysady işleriň ähli görnüşlerinde uly sepgitlere ýetildi. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda we öňdebaryjylygynda ýetilen sepgitler bilen çäklenmän...

«Asma ýoly»

Syýahatçylygyň mekany

06.04.2020

Gün-günden gözelleşýän paýtagtymyz Aşgabat şäheri özüniň milli binagärlik äheňindäki häzirki zaman ymaratlary, seýilgähleri bilen jahankeşdeleriň kalbyna şatlyk çaýýar.

Zyýarat syýahatçylygy – milli medeniýetimiziň aýrylmaz bölegidir

Syýahatçylygyň mekany

02.04.2020

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen türkmen halky özüniň medeni mirasyna, taryhyna eýe bolýar we beýleki halklar bilen ynsanperwer, dost-doganlyk gatnaşyklaryny berkidýär.