HABARLAR


Syýahatçylyk - röwşen geljekli pudak

Syýahatçylygyň mekany

13.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ykdysady işleriň ähli görnüşlerinde uly sepgitlere ýetildi. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda we öňdebaryjylygynda ýetilen sepgitler bilen çäklenmän...

«Asma ýoly»

Syýahatçylygyň mekany

06.04.2020

Gün-günden gözelleşýän paýtagtymyz Aşgabat şäheri özüniň milli binagärlik äheňindäki häzirki zaman ymaratlary, seýilgähleri bilen jahankeşdeleriň kalbyna şatlyk çaýýar.

Zyýarat syýahatçylygy – milli medeniýetimiziň aýrylmaz bölegidir

Syýahatçylygyň mekany

02.04.2020

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen türkmen halky özüniň medeni mirasyna, taryhyna eýe bolýar we beýleki halklar bilen ynsanperwer, dost-doganlyk gatnaşyklaryny berkidýär.

Paryzdepe

Syýahatçylygyň mekany

26.03.2020

Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe syýahatçylyk pudagyny...

Dag syýahatçylygy

Syýahatçylygyň mekany

20.03.2020

Dag syýahatçylygynda gezelençler dag ýerlerini pyýada ýagdaýda geçmeklik, 3000-3500 metrden beýik bolan geçitlere çykmaklygyň, gaýa böleklerini, uçut gaýalary, gerişleri...

Türkmenistanda Syýahatçylygyň Görnüşleri Barada

Syýahatçylygyň mekany

07.03.2020

Türkmenistanda Syýahatçylygyň Görnüşleri Barada

Türkmenistanda atly syýahatçylygy ösdürmegiň mümkinçilikleri

Syýahatçylygyň mekany

07.03.2020

Türkmen halky özüniň ussatlyk derejesine ýetiren atçylyk hünäri we naýbaşy owadan atlary bilen dünýä bellidir.

Türkmenistan – Dünýä Syýahatçylygynyň Ýyldyzy

Syýahatçylygyň mekany

07.03.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwrümizde Türkmenistanyň syýahatçylyk pudagyny dünýä derejesinde ösdürmäge...

Syýahatçylyk

Syýahatçylygyň mekany

07.03.2020

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda syýahatçylygyň hem-de myhmansöýerligiň milli nusgalarynyň ösdürilmegine uly ähmiýet berilýär.

Köýtendag döwlet goraghanasy

Syýahatçylygyň mekany

07.03.2020

Köýtendag goraghanasy äpet Pamir-Alaý dag ulgamynyň Gissar gerşiniň bir şahasy bolan Köýten dagynyň günbatar eňňidinde ýerleşýär.