HABARLAR


Dag astyndaky gudrat

Syýahatçylygyň mekany

10.08.2020

Güneşli ýurdumyzda biziň günlerimize çenli saklanyp galan taryhy ýadygärliklerdir gadymy galalar, kerwensaraýlardyr dürli täsin ýerler diýseň kän.

Ogurjaly adasy

Syýahatçylygyň mekany

21.07.2020

Biziň ýurdumyzyň täsin künjekleriniň biri-de Hazar deňziniň günorta-gündogar böleginde ýerleşen gyşyna ýumşak, mylaýym we tomsuna bolsa salkyn howasy bilen tapawutlanýan Ogurjaly adasydyr.

Gadymy Köneürgenjiň mukaddeslikleri

Syýahatçylygyň mekany

07.07.2020

Ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynda ýerleşýän Köneürgenç taryhy-medeni döwlet goraghanasynyň ýadygärlikleri 2005-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda ÝUNESKO-nyň bütin dünýä mirasynyň sanawyna ...

Syýahatçylyk we tebigat gözellikleri

Syýahatçylygyň mekany

15.06.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary bilen ýurdumyzda syýahatçylyk ulgamyny ösdürmeklige uly üns berilýär. Syýahatçylyk Türkmenistanyň döwlet syýasatynda ...

Syýahatçylygy ösdürmekde türkmen haly sungatynyň orny

Syýahatçylygyň mekany

01.06.2020

Dünýä ösüşiniň giňişligine ynamly ädimler bilen aralaşýan Türkmenistan hem syýahatçylyk pudagynyň ösýän ýurdy hökmünde tanalýar.

Aşgabat şäheri syýahatçylyk şäheridir

Syýahatçylygyň mekany

22.05.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňdengörüjilikli döwlet syýasatynyň binýadynda ýurdumyz gün-günden ösýär, özgerýär.

Halkara maslahatlarynyň syýahatçylyk pudagyny ösdürmekdäki ähmiýeti

Syýahatçylygyň mekany

15.05.2020

Garaşsyz, baky Bitarap Tükmenistan döwletimiz Gahryman we Arkadag Prezidentimiziň parasatly, öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde bilimde, ylymda,

Kämilleşdiriş okuwy geçirildi

Syýahatçylygyň mekany

12.05.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň syýahatçylyk ulgamyny ösdürmek boýunça strategiýasynyň iň wajyp ugurlary syýahatçylyk industriýasynyň geriminiň...

Gezelenç we türkmenleriň awçylyk däpleri

Syýahatçylygyň mekany

05.05.2020

Ynsanyň sagdyn ýaşamagynda we çeýelik, çalasynlyk ýaly endikleriň döremeginde gezelenç etmegiň orny uly bolupdyr.

Sagaldyş syýahatçylygynyň ähmiýeti

Syýahatçylygyň mekany

28.04.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen ýurdumyzda häzirkizaman syýahatçylyk dynç alyş-şypahana ulgamynyň döredilmegi bagtyýar