HABARLAR


Türkmen wekiliýeti Ýaponiýada geçiriljek syýahatçylyk sergisine gatnaşar

Syýahatçylygyň mekany

21.09.2023

Şu ýylyň 26 – 29-njy oktýabrynda Ýaponiýanyň Osaka şäherinde «Tourism Expo Japan 2023» halkara syýahatçylyk sergisi geçiriler. Onda Merkezi Aziýa döwletleriniň sergi bölüminde Türkmenistanyň pawilýony hem görkeziler. Ýaponiýanyň halkara hyzmatdaşlyk agentliginiň sebit ýolbaşçysy Okuda Hisakasu Türkmenistanyň sergide görkeziljek diwarlygynyň nusgasyny görkezdi.

Duşanbede geçirilen halkara syýahatçylyk forumyna türkmen wekiliýeti gatnaşdy

Syýahatçylygyň mekany

12.09.2023

2023-nji ýylyň 7-8-nji sentýabry aralygynda Täjigistan Respublikasynyň Duşanbe şäherinde «GDA agza ýurtlaryň syýahatçylyk ulgamyndaky hyzmatdaşlygynyň täze tapgyry» atly halkara syýahatçylyk forumy geçirildi. Halkara forumyna Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlarynyň syýahatçylyk pudagynyň ýolbaşçylary, hünärmenleri we beýleki işewürler gatnaşdylar.

HAZAR – TÄSIN TEBIGY BAÝLYK

Syýahatçylygyň mekany

25.08.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe tebigatymyzy ylmy taýdan öwrenmek we onuň gözelliklerini gorap saklamak, şol sanda Hazar deňziniň kenaryny syýahatçylyk, dynç alyş merkezine öwürmek işleri üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Türkmenistan Özbegistana gezmäge baran syýahatçylarynyň sany boýunça ýurtlaryň ilkinji onlugyna girdi

Syýahatçylygyň mekany

10.08.2023

Türkmenistan şu ýylyň birinji ýarym ýyllygynda Özbegistana gezmäge baran syýahatçylarynyň sany boýunça dünýä döwletleriniň arasynda altynjy orny eýeledi. Jemi goňşy respublika 29,5 müň türkmen raýaty gezmäge bardy diýip Trend habar berýär.

TÜRKIÝÄNIŇ TEBIGATY

Syýahatçylygyň mekany

02.08.2023

Türkiýe Respublikasy Ýewropanyň, Aziýanyň we Afrikanyň birleşýän nokadynda ýerleşýär. Geografiki taýdan Ýer ýüzüniň Demirgazyk böleginde ekwatora golaý Demirgazyk polýus tarapynda ýerleşip, Gara, Mramor, Egeý we Ortaýer deňizleriniň suwlary bilen birigýär.

ÝAPONIÝANYŇ TEBIGATYNA SYÝAHAT

Syýahatçylygyň mekany

31.07.2023

Ýaponiýa baglarynyň gözelligi, göge ýetip duran binalarynyň beýikligi, ýapon aýal-gyzlarynyň el işleriniň nepisligi bilen has-da özüne maýyl edýär. Ýerli tebigat hem diýseň özüne çekiji.

GAÝYBANA SYÝAHAT

Syýahatçylygyň mekany

28.07.2023

Günorta Koreýanyň ösümlik we haýwanat dünýäsi baý. Bu ýerde bahar ýyly, tomus yssy, howa çygly, gyş salkyn, esasan, ýagyşsyz. Düzlükler, daglar, deňiz kenarlary bilen görkezilen peýzažlar hem täsir ediji.

“Awaza” – dynç alşyň lezzeti

Syýahatçylygyň mekany

19.07.2023

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe häzirki zaman milli syýahatçylyk düzümini döretmek, ýurdumyzyň çäginde syýahatçylyk işiniň hukuk, ykdysady we durmuş esaslaryny kämilleşdirmek üçin uly işler durmuşa geçirilýär.

«Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri» atly halkara maslahaty geçirildi

Syýahatçylygyň mekany

27.03.2023

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň syýahatçylyk ulgamynyň işini ösdürmek, bu ulgamyň hukuk, ykdysady we durmuş esaslaryny kämilleşdirmek üçin ähli zerur şertler döredilýär.

TÜRKMENISTAN – DÜNÝÄ SYÝAHATÇYLYGYNYŇ ÝYLDYZY

Syýahatçylygyň mekany

21.02.2023

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň syýahatçylyk ulgamynyň işini ösdürmek, bu ulgamyň hukuk, ykdysady we durmuş esaslaryny kämilleşdirmek üçin ähli zerur şertler döredilýär.