Aşgabatda Emir Raseniň baýramçylyk konserti geçiriler


Aşgabatda Emir Raseniň baýramçylyk konserti geçirilerÝetip gelýän Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli Aşgabatda asly türkmen, eýranly meşhur aýdymçy Emir Raseniň baýramçylyk konserti geçiriler.

Konsert 24-nji dekabrda Aşgabat şäherindäki Gyşky oýunlar sport toplumynda geçiriler. Konsertiň dowamynda eýranly meşhur aýdymçy Emior Rasen sungat ýolunda özüne üstünlik getiren ajaýyp aýdymlary bilen çykyş edip, Watandaşlarymyzyň Täze ýyl baýramçylyk şatlygyny artdyrar.

Konsert 18:00-da başlanar.

Habarlaşmak üçin 21-26-58, 21-26-74, 21-26-71, 21-28-41 telefon belgilerine jaň edip bilersiňiz!

Mähriban watandaşlar! Konsertiň guramaçylar topary siziň Täze ýyl baýramçylyk şatlygyňyzy artdyrmak maksady bilen geçirilýän daşary ýurtly sungat ussatlarynyň konsertine gatnaşjak myhmanlardan konsertiň wagtynda başlamagy üçin sagat 17:30-da öz bellenilen ýerleriňizde oturmagyňyzy haýyş edýär!