Teatrlaryň baýramçylyk sowgatlary


Teatrlaryň baýramçylyk sowgatlaryTäze, 2022-nji ýyla ýurdumyzyň teatrlary hem baýramçylyk sowgatlary bilen geldiler. Baş drama teatrynyň taýýarlan «Gülki agşamy» atly çykyşlary tomaşaçylarda ýakymly täsir galdyrýar. Sahna keşplerini ussatlyk bilen ýerine ýetirýän teatr artistleri Gülşat Tahyrowanyň, Selbinýaz Berdiýewanyň, Azat Didarowyň, Çary Hommadowyň, Haýytmyrat Durdyýewiň, Atajan Annaberdiýewiň, Aşyr Mämmedowyň çykyşlary, Şemşat Kasymowanyň Täze ýyl hakdaky türkmen, iňlis dillerinde ýerine ýetirýän aýdymlary gyzgyn el çarpyşmalar bilen garşylanýar.
Artistleriň ýerlerde bolup görkezýän baýramçylyk çykyşlarynyň hem muşdaklary özüne ýetik. Her Täze ýyl baýramçylygynda bu teatryň döredijilik işgärleri tarapyndan çagalar üçin çykyşlary taýýarlamak asylly däbe öwrülipdir. Ertekileriň gahrymanlary çagalaryň arzyly myhmany bolýar. Täze ýyl — maşgala baýramy. Şonuň üçin şeýle tomaşalara ene-atalar hem höwes bilen gatnaşýar. Alp Arslan adyndaky Milli drama teatrynda sahnalaşdyrylan «Täze ýyl sowgatlary» atly oýun hem öz adyna mynasyp şowly eser bolupdyr. Türkmenistanyň halk artisti Handurdy Berdiýewiň režissýorlyk etmeginde taýýarlanan oýunda baýramçylygyň her ynsana bagyş edýän şatlyk-şowhuny beýan edilýär.
«Täze ýyl sowgatlary» oýnunda hem bir maşgalada Täze ýylyň agzybirlik, bolçulyk bilen dabaraly bellenilişi hakda gürrüň edilýär. Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, režissýor Bilbil Mämmedowyň çagalar üçin taýýarlan erteki oýny teatryň şowly oýunlarynyň biridir. Ol Täze ýyl arçasynyň ýanyndaky şatlyk-şowhuna beslenen baýramçylyk çykyşlary-da uly joşgun bilen dowam edýär.
Türkmen döwlet gurjak teatrynda Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli birbada iki oýun sahnalaşdyrylypdyr. Režissýorlar Geldi Almämmedowyň «Towşanjygyň öýi» hem-de Ylýas Durdyýewiň «Janly gurjaklar» atly sahna eserleri bireýýäm körpeleriň uly höwes bilen tomaşa edýän oýunlaryna öwrüldi. Ýurdumyzyň teatrlarynda çagalar üçin taýýarlanýan şular ýaly sahna oýunlary gyşky dynç alyş döwründe gowy dynç alyp, okuwa täze güýç bilen barylmagyna hem uly ýardam edýär.

Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatrynda baýramçylyk çykyşlary Türkmenistanyň at gazanan artisti Kadyr Atabaýewiň sahnalaşdyran «Etme, oglan, oýun sen!» atly tomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsini gazanan oýny bilen başlanýar. Ildeşlerimiz baýramçylyk günlerinde teatrda Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Aýnazar Batyrowyň sahnalaşdyran «Durmuş diňe düýş däl», «Ynam. Umyt. Söýgi» atly sahna eserlerine hem tomaşa edip bilerler. 29-njy dekabrda görkezilip başlanan bu oýunlar 31-nji dekabra çenli dowam eder. «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilen täze ýylyň ilkinji günlerinde, ýagny 2-nji ýanwarda «Toýumyza gel, toýumyza» atly sahna eseri sungat muşdaklaryna ýetiriler.
Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky Talyplar teatrynda hem baýramçylyk uly şowhuna beslenip bellenýär. Tomaşaçylar wäşi artistler bilen Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyp ýaşlarynyň bilelikde taýýarlan «Gülki agşamyna»

29-30-njy dekabr günleri tomaşa edip bilerler. Türkmenistanyň halk artisti Muhammetguly Kasymowyň sahnalaşdyran «Ýediň enesi», Aýmämmet Işangulyýewiň «Çynymy aýtsam...» atly oýunlary hem teatr sungatynyň halypa-şägirtlik ýolunda sahnalaşdyrylyp, halypa artistleriň, zehinli ýaşlaryň gatnaşmagynda taýýarlanan şowly çykan sahna eserleridir.

Aýjemal OMAROWA