Aşgabatda «Gar harasaty» atly täze sahna eseri görkezildi


Aşgabatda «Gar harasaty» atly täze sahna eseri görkezildiTürkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatrynda «Gar harasaty» atly sahna eseriniň ilkinji görkezilişi boldy. Türk dramaturgy Tünjer Jüjenoglunyň pýesasy esasynda Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Eziz Işangulyýewiň režissýorlyk etmeginde sahnalaşdyrylan täze oýun tomaşaçylaryň göwnünden turmagy başardy.

Sahna eserinde beýan edilýän wakalar tomaşaçylarda uly gyzyklanma döretdi. Dag eteginde ýerleşýän oba adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertleri beýan edilýän sahna eserindäki wakalar tomaşaçylaryň hiç birini biparh goýmady. Ondaky wakalar, dartgunly pursatlar tomaşaçyny wakanyň içinde alyp gidýär. Bu bolsa teatryň artistleriniň özlerine ynanylan gahrymanlarynyň keşplerini ussatlyk bilen ýerine ýetirendiklerine şaýatlyk edýär.

«Gar harasaty» sahna eserinde teatryň tejribeli, ussat artistleri Dilşat Meläýewa, Maýa Annaýewa, Bibi Abdyrahmanowa, şeýle-de Begenç Garlyýew, Orazgeldi Durdyýew dagy çykyş edýärler. Köpçülikleýin sahnada çykyş eden teatryň artistleriniň ýerine ýetiren çykyşlary hem köplerde täsir galdyryp, sahna eseriniň gyzgalaňyny has-da artdyrýar.

Täze sahna eseriniň täsirini artdyrýan zatlaryň biri hem oýnuň sahna bezegidir. Maksat Amangylyjowyň pýesasynyň mazmunyna görä ýerine ýetiren sahna bezegine hem tomaşaçylar ýokary baha berdiler.