2020-nji ýylyň 21-28-nji fewral aralygynda kinofilmleriň we konsertleriň tertibi


Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezlerinde 2020-nji ýylyň 21-28-nji fewral aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň we konsertleriň tertibi«Türkmenistan» kinokonsert merkezinde

21-nji fewral, anna
«Gülýaka» çagalar üçin türkmen çeper filmi 18:00
22-nji fewral, şenbe
«Umydy elden berme» hindi çeper filmi 18:00
23-nji fewral, ýekşende
«At-myrat» çagalar üçin türkmen çeper filmi 11:00
«Om Şanti Om» hindi çeper filmi 13:00
«Işiňiz şowly bolsun» hindi çeper filmi 15:00
«Patyşa Singh» hindi çeper filmi 17:00
«Kreýine ýaşaýanlar» hindi çeper filmi 19:00
25-nji fewral, sişenbe
«Arzyly enekäm» çagalar üçin ABŞ-nyň çeper filmi 18:00
26-njy fewral, çarşenbe
«Wir halk gahrymany» hindi çeper filmi 18:00
27-nji fewral, penşenbe
«Janpena» hindi çeper filmi 18:00
28-nji fewral, anna
«Oýunçylar» hindi çeper filmi 18:00

«Aşgabat» kinoteatrynda
21-nji fewral, anna
«Ak maýanyň ýoly» çagalar üçin türkmen çeper filmi 15:00
«Belarus-urşyň dördünji ýylynda» belarus çeper filmi 17:00
«Apy-tupan» hindi çeper filmi 19:00
22-nji fewral, şenbe
«Ýedinji girdenek» çagalar üçin ABŞ-nyň çeper filmi 15:00
«Ruslan we Lýudmila» rus çeper filmi 17:00
«Bahubali» hindi çeper filmi 19:00

23-nji fewral, ýekşenbe
«Japbaklar» çagalar üçin türkmen çeper filmi 15:00
«Seýis atym ganatym» türkmen çeper filmi 17:00
«Ýanbermez Prem» hindi çeper filmi 19:00

25-nji fewral, sişenbe
«Gyzykly gezelenç» çagalar üçin türkmen çeper filmi 15:00
«Gara gül we edelweýs gülleri» ermeni çeper filmi 17:00
«Söýgülimiň toýy» hindi çeper filmi 19:00

26-njy fewral, çarşenbe
«Jadyly dür» çagalar üçin türkmen çeper filmi 15:00
«Bagta barýan ýollar» türkmen çeper filmi 17:00
«Hoş boý ysly tüwi» hindi çeper filmi 19:00

27-nji fewral, penşenbe
«Gök böriniň aýdymy» türkmen çeper filmi 15:00
«Altynjy palata» rus çeper filmi 17:00
«Sen men hem-de biz» hindi çeper filmi 19:00

28-nji fewral, anna
Multfilmleriň ýygyndysy 15:00
«Beýik ýüpek ýoly» türkmen çeper filmi 17:00
«Şöhratparazlygyň pidasy» hindi çeper filmi 19:00
«Aşgabat» kinoteatr merkezinde 3D-formatdaky
tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň we multfilmleriň tertibi

23-nji fewral, ýekşenbe
Multfilmleriň ýygyndysy 15:00
«Gowakda ýatdan çykarylan düýşler » fransuz çeper filmi 19:00

«Watan» kinokonsert merkezinde
21-nji fewral, anna
«Ogul» türkmen çeper filmi 15:00
«Ajaýyp Rokki» hindi çeper filmi 18:00
22-nji fewral, şenbe
«Hytaý medeniýeti» hytaý dokumental filmi 15:00
«Gozgalaňçy» hindi çeper filmi 18:00
23-nji fewral, ýekşende
«Gyzyl derýaly jülge» çagalar üçin hytaý çeper filmi 15:00
«Deli-6» hindi çeper filmi 18:00
25-nji fewral, sişenbe
«Döwranyň başdan geçirmeleri» çagalar üçin türkmen çeper filmi 15:00
«Gozgalaňçy» hindi çeper filmi 18:00
26-njy fewral, çarşenbe
«Ak ýaýlanyň aýdymy» çagalar üçin türkmen çeper filmi 15:00
«Gyzyl ýürek» hindi çeper filmi 18:00
27-nji fewral, penşenbe
«Ajaýyp» çagalar üçin türkmen çeper filmi 15:00
«Gozgalaňçy» hindi çeper filmi 18:00
28-nji fewral, anna
«Lotos gül çyrasy» çagalar üçin hytaý multfilmi 15:00
«Söýgülimiň toýy» hindi çeper filmi 18:00