11-nji noýabrda «Ýaşlar» atly gysga göwrümli çeper filmiň ilkinji görkezilişi bolar


11-nji noýabrda «Ýaşlar» atly gysga göwrümli çeper filmiň ilkinji görkezilişi bolar

11-nji noýabrda paýtagtymyzdaky «Aşgabat» kinoteatrynda kinorežissýor Isgendermuhammet Annamuhammedowyň režissýorlyk etmeginde surata düşürilen «Ýaşlar» atly gysga göwrümli çeper filmiň ilkinji görkezilişi bolar.

Režissýoryň aýtmagyna görä, çeper filmde ilkinji söýginiň döredýän duýgulary, gahrymanlaryň durmuşyndaky garaşylmadyk we gyzykly wakalar, milli toý däp-dessurlary açylyp görkezilýär.

Film ýaşlaryň toýdan öňki duşuşyklary, durmuş toýuna görülýän taýýarlyk pursatlary we ilkinji çaganyň dünýä inmegi ýaly möhüm bölümleri degişme bilen özünde jemleýär. Gyzykly durmuş wakalary we gülküli sahnalar filmiň tutuş ýordumyny düzýär.

Öre Daşgynowyň ýazan edebi esasynda surata düşürilen filmde baş gahrymanlaryň keşbinde Serdar Artykow Wepanyň, Ogulşat Jumaýewa bols Keýigiň keşplerinde çykyş edýärler.

Mundan başga-da, filmde Humargül Bäşimowa Maral ejäniň, Döwran Saryýew Döwranyň, Perhat Babaýew Perhadyň, Akmyrat Annamyrdow Tokarjanyň, Ogulgül Mämmetnepesowa Aknabadyň, Aýjemal Gurbanowa Aýgüliň, Jennet Çowdurowa Eneşiň, Gülnara Şüküretdinowa Amangülüň, Döwletmyrat Hanmämmedow Döwlet aganyň, Ýeňiş Ýazmyradow Hoja dädäniň, Öwezmuhammet Meredow Tikginiň, Annagylyç Saryýew Potdyşyň, Hangeldi Çaryýew Toý başlygyň, Azatgeldi Garahanow Maksadyň, Wepa Hommatberdiýew Myradyň, Perhat Sallandyýew ofisiantyň, Täçmämmet Amangulyýew gül satýanyň, Atajan Baýramdurdyýew fotosuratçynyň, Ata Şarlyýew wideooperatoryň, Haýtmyrat Durdyýew bolsa Haýtmyradyň keşplerinde çykyş edýärler.

Filmde gysga sahnalarda Didar Kowusow satyjynyň, Şirin Çaryýarowa, Mährijemal Şyhyýewa, Zöhre Annaýewa, Jennet Horasanlyýewa, Gözel Çommyýewa, Döndi Sapardurdyýewa, Akjemal Meredowa garyndaşlaryň, Jumamuhammet Atabaýew sargytçynyň, Merdan Gulamow dükanyň satyjysynyň, Isgendermuhammet Annamuhammedow bolsa ýigidiň keşplerinde çykyş edýärler.

Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginiň ýaş kinorežissýory Isgendermuhammet Annamuhammedowyň režissýorlygynda surata düşürilen täze çeper filmiň tomaşaçylaryň göwnünden turjakdygyna ynanýarys. Sebäbi filmde türkmen maşgalasynda, şol sanda ýaşlaryň durmuşyndaky gyzykly hem-de täsirli wakalar giňişleýin beýan edilýär.

Filmiň döredijilik topary Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasyna, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine, Türkmen döwlet medeniýet institutyna, Ahal welaýat medeniýet müdirligine, Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasyna, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatryna, Alp Arslan adyndaky milli drama teatryna, Mollanepes adyndaky talyplar teatryna, şeýle-de Türkmenistanyň Medeniýet ministrligine filmi döretmäge beren ýardamlary üçin öz hoşallyklaryny bildirýär.

Ýeri gelende belläp geçsek, filmiň goýujy kinooperatory Maksat Hojabaýew, goýujy suratkeşi Meýlis Hudaýberenow, egin-eşik boýunça goýujy suratkeşi Ýusup Şyhdurdyýew, kinorežissýorlary Jepbar Aşyrgeldiýew, Yhlas Aşyrow, Akmyrat Annamyradow, kompozitory Derkar Jalilow, ses operatory Hemra Begjanow, redaktory Nurmyrat Gylyjow, gurnaýjysy bolsa Yslam Seýisowdyr.