Aşgabatda «Möjekler we goýunlar» atly täze sahna eseri görkeziler


Aşgabatda «Möjekler we goýunlar» atly täze sahna eseri görkezilerSpektaklyň mazmunyna görä, ýaş baý dul aýal Kupawina barjamlylygy üçin oňa aşyk bolýanlar-da, şäher ilatynyň hormatlaýany Murzaweskaýa ýalylar-da onuň daşynda hozanak. Dul zenan, hamala, merhum adamsynyň gol çeken galp töleglerini töleýär we Murzaweskaýanyň bihepbe ýegenine durmuşa çykmakçy bolýar. Edil şol wagtam paýtagtdan Berkutow gelýär, dul aýalyň mülküniň üstünden demir ýol çekiljekdigini bilip, oňa özüne durmuşa çykmagyny teklip etmäge howlugýar.

Dul aýalyň işini gowy öwrenen Berkutow Murzaweskaýany we Çugunowy kezzaplykda paş edýär hem-de olary kazyýet jogapkärçiligine çekilmejek bolsalar, dul galan zenandan alandakysyndanam has köp pul talap edýär. Şeýlelik bilen sowuk möjek birden peýda bolsa, möjekler hemişe goýna öwrülip biler.

Ostrowskiniň gülküli pýesasynyň sahnalaşdyrylmagy tötänden däldir. Şu ýyl dramaturgyň doglan gününe 200 ýyl dolýar. «Möjekler we goýunlar» spektakly A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynyň işgärleriniň we köp sanly tomaşaçylaryň ýazyjynyň ýagty ýadygärligine hormatydyr.

Aktýorlar, şol sanda ikinji derejeli keşbi döredýän aktýorlar hem bu spektaklda misli aýdym aýdýan kimin çykyş edýärler. Spektaklyň sazy hökmünde alnan «Bolanyň bary şeýle» romansy Ostrowskiniň pýesasyndan has soň ýazylypdyr. Romansyň joşgunly sazy gahrymanlaryň tansy bilen utgaşyp, komediýany wodewile meňzedýär. Teatryň tikinçilik sehi-de gowy işläpdir. Aktýorlaryň eşikleriniň kemi ýok.