Gazagystanly teatr artistleri Aşgabatda çykyş etdiler


Gazagystanly teatr artistleri Aşgabatda çykyş etdilerTürkmenistanda geçirilýän «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwalyň ilkinji güni Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda Gazagystan Respublikasynyň Biken Rimowa adyndaky Taldykorgan drama teatrynyň artistleri çykyş etdiler.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň sahnasynda gazagystanly teatr artistleri halkara festiwala hödürlän «Goragsyzlar güni» («Қорғансыздың күні») atly sahna eserini tomaşaçylara hödürlediler. Myhmanlaryň sahna oýnuna tomaşa oňa edenler ýokary baha berdiler.

«Goragsyzlar güni» («Қорғансыздың күні») atly sahna eseri ýazyjy we dramaturg Muhtar Awezowyň pýesasy esasynda sahnalaşdyrylypdyr. Oýnuň režissýory Farhad Moldagalin, suratkeşi bolsa Karlygaş Şalabaýew bolup, bu oýun ilkinji gezek 2021-nji ýylyň 3-nji iýunynda gazak halkyna görkezilipdir.

«Goragsyzlar güni» atly sahna eseri boýdan-başa drama bilen baýlaşdyrylan. Sahna gazak obasyndaky garyplaryň durmuşy bilen tanyşdyrýar. Garyp, goragsyz adamlaryň durmuşyndaky agyr günler hakda gürrüň berýär.

Ýeri gelende belläp geçsek, Gazagystan Respublikasynyň Biken Rimowa adyndaky Taldykorgan drama teatry 1975-nji ýylda esaslandyrylypdyr. Geçen ýyllaryň dowamynda bu teatr diňe bir ýurduň çäginde däl, eýsem, daşary ýurtlarda geçirilen birnäçe halkara festiwallara gatnaşypdyr. Teatryň sahnasynda gadymy döwürlerden häzirki wagta çenli gazak halkynyň taryhyndan söz açýan sahna eserleri görkezilýär.