Türkmen döwlet gurjak teatrynda täze eser sahnalaşdyryldy


Türkmen döwlet gurjak teatrynda täze eser sahnalaşdyryldy

Türkmen döwlet gurjak teatrynda “Serçä öwrülen oglanjyk” atly spektakl sahnalaşdyryldy. Bu spektakl ýazyjy Kömek Kulyýewiň “Adam bolmak kyn” atly powesti esasynda taýýarlanyldy. Pýessanyň awtory hem-de oýny goýujy režissýor Türkmen döwlet medeniýet institutynyň uly mugallymy, Türkmenistanyň at gazanan artisti Ýazgeldi Pirmedow. Bu sahna eseri Ýazgeldi Pirmedowyň gurjak teatryndaky ilkinji synanşygydyr. Şoňa garamazdan hem sahna eseriniň şowly çykandygyny bellemek gerek.
Spektaklda baş gahrymanyň (oglanjygyň) keşbini teatryň artisti Ybraýym Atamyradow ýerine ýetirýär. Ol oglanjyk gaty garagol bolanlygy üçin, elmydama onuň ene-atasyna mekdep mugallymlary bu garagol oglanjyga öz nägileliklerini bildirýärler. Oglanjyk mekdepde okamaga ýaltanyp, öz garagollyklary üçin ene-atasynyň käýinçlerinden ýadap, erkana uçup ýören serçeleriň arasyna goşulmagy arzuw edýär. Ol guşa öwrülip erkana gezmegi isleýär. Onuň bu arzuwyny Jadygöý serçe hasyl edýär. Sahna eserinde Jadygöý serçäniň keşbini Türkmenistanyň at gazanan artisti Annaçary Kakabaýew ussatlyk bilen ýerine ýetiripdir.
Oglanjyk serçä öwrülenden soň, onuň serçelik durmuşy başlanýar. Öň ene-atasynyň saýasynda erkana gezip ýören oglanjyk serçeleriň sürüsinde birnäçe kynçylyklara gabat gelýär. Oglanjygyň ejesi bolsa, serçä öwrülip, gaýyp bolan oglunyň ne hallara düşüp, nirelerde gezip ýörendigini bilmän gözýaş dökýär. Sahna eserinde oglanjygyň ejesiniň keşbinde teatryň artisti Oguldöndi Bäşimowa, kakasynyň keşbinde bolsa, Myrat Kakabaýew çykyş edýär. Bu sahna eserinde serçä öwrülen oglanjygyň gözýaş döküp oturan ejesini görüp, onuň ýanynda perwaz uruşy has-da täsirli. Ýöne, indi giç. Oglanjyk serçä öwrülmän-kä, Jadygöý serçe onuň adam dilinde gürläp bilmejekdigini şert edip goýupdy. Enäniň gözýaşyna serçeler hem döz gelip bilmän, Jadygöý serçeden oglanjygy öňki, adam keşbine getirmegini ýalbaryp haýyş edýärler. Şeýlelikde, oglanjyk adam keşbine täzeden gaýdyp gelýär we öz eden hereketine, ýalňyşlygyna ökünýär. Sahna eserinde adamzat durmuşy bilen haýwanat dünýäsiniň sazlaşykly suratlandyrylmagy, bu spektaklyň has-da täsirli bolmagyna getiripdir. Spektaklda serçeleriň aýry-aýry keşpleri has-da täsirli. Olaryň içinde küleje serçe-de bar. Bu keşbi Türkmenistanyň at gazanan artisti Gülsere Jumaýewa ýerine ýetirdi. Uly serçäniň keşbinde bolsa, teatryň artisti Bäşim Şamyradow çykyş edýär. Teatryň artistleri Maýa Meläýewa, Gülnar Orazgeldiýewa, Ogulsadap Çaryýewa beýleki serçeleriň keşplerini ýerine ýetirdiler. Oglanjygyň synpdaşlarynyň keşplerinde bolsa, teatryň artistleri Aýtäç Mergenowa, Annamyrat Kakageldiýew hem-de Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyplary çykyş etdiler. Bu spektaklyň sahna suratkeşleri Myradowa Ogultäç, Nuryýew Kerim. Saz bezegini Garajaýew Guwanç, yşyk bezegini Durdyýew Agamyrat ýerine ýetirdi.