Aşgabatda «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwalyň açylyş dabarasy geçirildi


Aşgabatda «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwalyň açylyş dabarasy geçirildiŞu gün Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatrynda 14 — 16-njy noýabr aralygynda Aşgabat we Arkadag şäherlerinde geçiriljek «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwalyň açylyş dabarasy boldy.

Ir bilen halkara festiwala gatnaşýan Türkmenistanyň hem-de daşary ýurtlaryň birnäçesinden gelen teatrlaryň döredijilik toparlary Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynyň öňündäki meýdança ýygnanyşdylar. Bu ýerde ýurdumyzyň teatr artistleriniň edebi sazly kompozisiýasy ýerine ýetirildi. Ondan soňra halkara festiwala gatnaşyjylar Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatryna tarap ýola düşdiler. Halkara festiwala gatnaşýan teatrlaryň döredijilik toparlary ýurdumyzyň baş akademiki drama teatryna barýan ýoluň ugrunda döredijilik toparlarynyň çykyşlaryna tomaşa etdiler.

Soňra Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatrynyň öňündäki meýdançada halkara festiwalyň açylyş dabarasyna badalga berdi. Ýurdumyzyň teatr artistleriniň taýýarlan edebi-sazly kompozisiýasy açylyş dabarasyna gatnaşyjylarda uly gyzyklanma döretdi.

Dabarany alypbaryjylaryň tanyşdyrmagynda halkara teatr festiwalyna gatnaşýan ýurtlar nobatma-nobat tanyşdyryldy we teatr artistleri baş akademiki drama teatryna girdiler.

Baş akademiki drama teatrynyň foýesinde festiwala gatnaşýan ýurtlaryň wekilleri ýadygärlik surata düşüp, tomaşaçylar zalyna ýygnandylar. Bu ýerde halkara teatr festiwaly açyldy. Dabaranyň başynda hormatly Prezidentimiziň halkara festiwala gatnaşyjylara iberen Gutlagy okaldy. Ondan soňra türkmen teatr sungatynyň taryhyndan söz açýan wideoşekil görkezildi. Onda türkmen teatr sungatynyň ösmegine uly goşant goşan halypa artistler ýatlanylyp geçilýär.

«Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwalyň açylyş dabarasynda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatrynyň sahnasynda oňa gatnaşýan teatrlaryň döredijilik toparlary çykyş etdiler. Dabaranyň dowamynda ýerine ýetirilen çykyşlar oňa gatnaşyjylarda ýakymly täsirleri galdyrdy.