2020-nji ýylyň mart aýynyň 8-ne Halkara zenanlar güni mynasybetli geçiriljek konsertleriň tertibi


Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinokonsert we kinotaetr merkezlerinde 2020-nji ýylyň mart aýynyň 8-ne Halkara zenanlar güni mynasybetli geçiriljek konsertleriň tertibi«Türkmenistan» kinokonsert merkezi

08.03.2020 ý.
Estrada aýdymçylaryň konserti 17:30; 19:00
Eldar Ahmedow «Gözleri gara», «Zöhre»
Söhbet Jumaýew «Jan Watanym», «Gözel»
Sapa Jumaýew «Öňki söýgüsi», «Janeý»

«Watan» kinokonsert merkezi

08.03.2020 ý.
Estrada aýdymçylaryň konserti 18:00; 20:00
Rahym Hudaýberdiýew:
«Watanym», «Gülälegim», «Mähriban», «Söýgülim», «Gyzlar», «Gel ýanyma», «Näzli ýar», «Küşt depdi», «Ýar-ýar», «Baraýyn ýanyňa», «El tutuşaly», «Garaşýan», «Sährada», «Görüşeli», «Dilberim», «Bibijan» «Aşgabat» kinoteatr merkezi

08.03.2020 ý.
Estrada aýdymçylaryň konserti 19:00
Kuwwat Dönmezow «Türkmenistan », «Ýaraly jan»,
«Saňa döneýin», «Garagözli ýarym»
Mekan Annaýew «Watanym», «Aýly gije», «Bagt gül»
Gülälek Gulmyradowa «Arkadagly Watanym», «Aýterek-günterek», «Saňa ýar»,
Güljahan Beknazarowa «Ak şäherim Aşgabat», «Baryňda», «Güller açdy», «Jalaý oglan»