«Çalsana, bagşy!» bäsleşigi


«Çalsana, bagşy!» bäsleşigiBu bäsleşige Aşgabat şäheri boýunça jemi 25 sany bagşy-sazandalar gatnaşdylar,

Ahal welaýaty boýunça jemi 108 sany bagşy-sazandalar gatnaşdylar.

Balkan welaýaty boýunça jemi 144 sany bagşy-sazandalar gatnaşdylar.

Daşoguz welaýaty boýunça jemi 129 sany bagşy-sazandalar gatnaşdylar.

Lebap welaýaty boýunça jemi 145 sany bagşy-sazandalar gatnaşdylar.

Mary welaýaty boýunça jemi 161 sany bagşy-sazandalar gatnaşdylar.

Jemi welaýatlar boýunça etrap, şäher tapgyryna 712 sany bagşy-sazandalar gatnaşdylar.

«Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň welaýatlar we Aşgabat şäher tapgyrlaryna:

Aşgabat şäher tapgyry 2022-njy ýylyň 28-nji maýynda Türkmenistanyň Nebit-gaz toplumynyň işewürlik merkeziniň sahnasynda geçirildi. Bu bäsleşige 20 sany bagşy- sazanda gatnaşdy.

Ahal welaýat tapgyry 2022-njy ýylyň 17-nji iýunynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherinde Medeniýet öýüniň sahnasynda geçirildi. Bu bäsleşige 20 sany bagşy-sazanda gatnaşdy.

Mary welaýat tapgyry 2022-nji ýylyň 27-nji iýunynda Mary şäherindäki “Türkmeniň ak öýi” binasynyň sahnasynda geçirildi, Bu bäsleşige 20 sany bagşy-sazanda gatnaşdy.

Balkan welaýat tapgyry 2022-nji ýylyň 30-njy iýulynda Balkanabat şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynyň sahnasynda geçirildi. Bu bäsleşige 20 sany bagşy-sazanda gatnaşdy.

Daşoguz welaýat tapgyry 2022-njy ýylyň 6-njy awgustynda Daşoguz şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynyň sahnasynda geçirildi. Bu bäsleşige 20 sany bagşy-sazanda gatnaşdy.

Lebap welaýat tapgyry 2022-nji ýylyň 13-nji awgustynda Türkmenabat şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynyň sahnasynda geçirildi. Bu bäsleşige 20 sany bagşy-sazanda gatnaşdy.

2-nji tapgyr jemi 120 sany bagşy-sazanda gatnaşyp, olardan ýeňiji bolan 24 sany bagşy-sazanda 2022-nji ýylyň 13-nji awgustynda döwlet derejesinde geçirilen jemleýji tapgyra gatnaşdylar.

Dutarçy bagşy-sazandalaryň Türkmenisranyň döwlet medeniýet merkeziniň «Mukamlar köşgünde» dabaraly ýagdaýda geçirilen «Çalsana, bagşy!» bäsleşigiiň jemleýji tapgyry geçirilip, onda:

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Işçi iýmiti üpjünçiligi we hyzmatlar» müdirliginiň Medeni-işewürlik merkeziniň «Galkynyş» folklor toparynyň aýdym-saz toparynyň 1-nji derejeli artisti Owazgeldi Pälwanow;

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň Türkmen sazy kafedrasynyň mugallymy Murad Döwletowiç Aşirow;

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Jemagat-hojalyk kärhanasynyň «Laçyn» tans-saz folklor toparynyň birinji derejeli artist-wokalisti Öwezgeldi Orazgeldiýewiç Amanow;

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebiniň «Türkmen milli saz gurallary» bölüminiň mugallymy Döwlet Annageldiýewiç Daňatarow;

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Balkan welaýat ýörite sungat mekdebiniň bagşyçylyk sungaty bölüminiň mugallymy Hojaguly Öwezgylyjowiç Hojagulyýew;

Balkan welaýat medeniýet müdirliginiň ýörite sungat mekdebiniň «Türkmen milli saz gurallary» bölüminiň mugallymy Amangeldi Döwletgeldi ogly Durdyýew;

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň «Halk sazy» fakultetiniň bagşy hünäriniň 4-nji ýyl talyby Täzegül Jumanýaz gyzy Atajanowa;

Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebiniň «Türkmen milli saz gurallary» bölüminiň mugallymy Mekan Jumaýewiç Jumageldiýew;

Lebap welaýatynyň Halaç etrap medeniýet bölüminiň çeper höwesjeňi, hususy telekeçi Haýytmyrat Jumageldiýewiç Illiýew;

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Lebap welaýat ýörite sungat mekdebiniň dutar hünäri boýunça mugallymy Gurban Çaryýewiç Çaryýew;

Mary welaýat medeniýet müdirliginiň Oguzhan etrap medeniýet bölüminiň çagalar sungat mekdebiniň bagşy hünäriniň mugallymy Omar Garmämmedowiç Şiriýew;

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň «Halk sazy» fakultetiniň Türkmen sazy hünäriniň 5-nji ýyl talyby Ogulnabat Annamämmedowna Berdiýewa dagylar ýeňiji diýlip saýlanyldy we olara baýraklar gowşuryldy.