Aşgabatda Türkmenistanyň halk artisti Züleýha Kakaýewanyň konserti geçiriler


Aşgabatda Türkmenistanyň halk artisti Züleýha Kakaýewanyň konserti geçirilerTürkmenistanyň halk artisti Züleýha Kakaýewa Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylaryny we myhmanlaryny şu ýylyň 24-nji noýabrynda geçiriljek konsertine tomaşa etmäge çagyrýar. Zenan aýdymçy konsertiň dowamynda diňleýjileriň söýgüsini gazanan, şeýle-de özüniň täze döreden aýdymlary bilen çykyş eder.

Konsert «Watan» kinokonsert merkezinde geçiriler. Konsert 18:00-da başlanar.

Habarlaşmak üçin 92-18-65 telefon belgisine jaň edip bilersiňiz.