Magtymguly Pyragynyň goşgularyna döredilen aýdymlaryň konserti geçirildi


Magtymguly Pyragynyň goşgularyna döredilen aýdymlaryň konserti geçirildiMaýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň kiçi zalynda beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan konsert geçirildi.

«Türkmenistan: Altyn asyr» web saýtynyň habar bermegine görä, konserti ýokary okuw mekdebiň estrada sungaty kafedrasynyň talyplary we mugallymlary guradylar. Ýuliý Meýtusyň «Magtymguly» operasyndan parçalar ýerine ýetirilip, sahnalaşdyrylan çykyşlar konsertiň başlangyjy boldy. Magtymguly Pyragynyň ariýasyny Begenç Moşiýew, Meňliniň ariýasyny Arzygül Gylyjowa ýerine ýetirdi.

Konsert şahyryň «Pukaraýam», «Bu derdi», «Ýar ýüzüňden» we beýleki eserlerini öz içine alýan romantik nota bilen başlandy we «Aýryldym» hem-de «Otur-turuşyn görüň» aýdymlary özbek dilinde ýerine ýetirildi. Konserti Ramina Gadimi alyp bardy.

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň estrada sungaty kafedrasynyň müdiri Maýsa Mämmetjumaýewanyň sazyna «My belоvеd» aýdymy boldy. Aýdym Döwran Şammyýew tarapyndan ýerine ýetirilip, häzirki zaman görnüşinde örän täsirli boldy.

Konsert Atamyrat Baratowyň (tar), Aziz Pahruddinowyň (daýra) sazandarlyk etmeklerinde Öwezgeldi Tekäýewiň sazyna «Ýar ýüzüňden» aýdymyny ýerine ýetiren Ysmaýyl Sabirowyň (akkordeon) çykyşy bilen tamamlandy.

Magtymguly Pyragynyň eserleriniň üç dilde ýerine ýetirilmegi şahyryň halkara ähmiýetine ünsi çekdi. Tomaşaçylar Magtymguly Pyragynyň döredijiligine bolan söýgini görkezen konserti taýýarlan talyplaryň we mugallymlaryň çykyşlaryny mähirli garşy aldylar.