Gurbangözel KERIMOWA (1940–2020)


Gurbangözel KERIMOWA (1940–2020)Gurbangözel Kerimowa 1940-njy ýylda Mary welaýatynyň Mary şäherinde eneden dogulýar. Ol drama we kino artisti.

Gurbangözel Kerimowa 1960-njy ýylda Gara Seýitliýew adyndaky medeni-aň bilim tehnikumyny, soňra 1964-nji ýylda Moskwanyň A.W.Lunaçarskiý adyndaky döwlet teatr-çeperçilik sungaty institutyny drama we kino artisti hünäri boýunça tamamlaýar. Teatr we kino sungaty ugrundan ýokary bilim alyp, Türkmen döwlet ýaş tomaşaçylar teatrynda zähmet ýoluna başlaýar.

G.Kerimowanyň Ýaş tomaşaçylar teatrynyň sahnasynda ýerine ýetiren ilkinji işleriniň biri dramaturg G.Muhtarowyň «Komsomol sözi» atly sahna eseri esasynda goýlan oýundaky Gunça atly gyzyň keşbi bolýar. Soňra ol ýurdumyzyň halk döredijilik öýünde işleýär. Şol döwür ol, ilkinji gezek, kinorežissýor M.Atahanowyň surata düşüren «Ýanýan arabanyň ýoly» atly çeper filminde baş gahryman Sähranyň keşbini döredýär. G.Kerimowanyň döreden keşbiniň şowly çykmagy režissýorlaryň nazaryna ilýär. Soňra ol «Gorkak batyr» filminde (1982 ý.) Çamanyň ejesiniň keşbini döretdi. Türkmen zenanynyň bu keşbi aktrisa uly üstünlik getirýär. G.Kerimowa belli aktýor, režissýor Baba Annanowyň surata düşüren «Kärizgenler» filminde Bahargülüň keşbini döredýär. Bu film hem G.Kerimowa üçin uly sungata täze açylan derweze boldy. Ol «Japbaklar», «Ýurt eýesi», «Gorkak batyr», «Kakam gaýdyp geler», «Lebiz» ýaly şowly çykan filmlerde hem keşp döredip, özüniň zehin başarnygyny görkezdi. Onuň kino sungatynda 20-den gowrak surata düşen filmlerinde ýerine ýetiren keşpleri çuň manylygy we ussatlarça ýerine ýetirilen işlerdir. Onuň kinorežissýor M.Söýünhanowyň surata düşüren «Ýartygulak» filminde (1976 ý.) gedem häsiýetli baý aýalynyň keşbi bolan bolsa, «Geçigaplaň» atly çeper filmindäki (1978 ý.) döreden oba aýalynyň keşbi az hereketli bolsa-da, ol köp manylygy bilen tapawutlanýar. K.Orazsähedowyň surata düşüren «Ýurt eýesi» filmindäki (1976 ý.) daýhan zenany, «Ýaşlyk ýyllarymyzyň kasamy» atly çeper filmindäki (1988 ý.) ýetim çagalar öýüniň terbiýeçisiniň keşbi özüne çekijiligi bilen tapawutlanýar.

Ol 2006-njy ýylda ekrana çykan «Muňa durmuş diýerler» Maral daýzanyň we 2007-nji ýylda döredilen «Lebiz» atly çeper filmde Sadap daýzanyň keşbini hem ýatda galyjy döretmegi başardy.