«Amul — Merw» şahamçanyň ýadygärlikleriniň ÝUNESKO-nyň sanawyna goşulmagy


«Amul — Merw» şahamçanyň ýadygärlikleriniň ÝUNESKO-nyň sanawyna goşulmagy«Neýtralnyý Türkmenistan» gazeti Türkmenistanyň Milli toparynyň ÝUNESKO işleri boýunça jogapkär sekretary Çynar Rüstemowanyň Bütindünýä millilikleriniň sanawyna girjek ýurduň dürli taryhy we medeni obýektlary barada gürrüň berendigini habar berýär.

Obýektlary sanawa goşmagyň karary, «Ýüpek ýoly: Zerafşan – Garagum geçelgesi» atly hödürlenen halkara yzygider nominasiýasy, Saud Arabystanyň, Er-Riýad şäherinde 10-25-nji sentýabr aralygynda geçiriljek ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň toparynyň nobatdaky sessiýasynda yglan ediler.

Olara Amul galasy, Mansaf harby galasy, Könegala kerwen-saraýy, Akjagala, Gyzyljagala, At-Täçmalaj duralgasy we gadymy şäher Guşmeýhan degişlidir.

Şu gün Türkmenistanyň ÝUNESKO agzalygynyň 30 ýyllygy belleniýär. Çynar Rüstemowanyň belleşi ýaly, şol wagtyň içinde Türkmenistanyň çägindäki taryhy we medeni ýadygärliklere gözegçilik etmek we olaryň guramanyň sanawyna girizilmegi babatynda uly üstünlikler gazanyldy. Häzirki wagtda hyzmatdaşlygyň ileri tutýan ugurlary sanly tehnologiýalar, howanyň üýtgemegi, suw baýlyklaryny dolandyrmak, sport we syýahatçylykdyr.

Şeýle hem jogapkär sekretar türkmen tarapyny geljekgi aragatnaşyk ýagdaýynyň esasynda, Türkmenistanyň ÝUNESKO birleşdiriji meýilnamasyny hödürlemeginiň dowam edilmegi, ýurdumyzyň startegiki taýdan möhümliligi bu guramanyň taslamalarynda has giňden görkezilýär. Ylym-bilim, medeni ugurlary ösdürmek we ýaşlaryň sport we kommunikasion taslamalaryna gatnaşmagy milli toparyň üns merkezinde durýar.