Ynsan saglygy gymmatly baýlyk


Ynsan saglygy gymmatly baýlykTürkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýinde „Ynsan saglygy gymmatly baýlyk“ atly sergi gurnaldy. Sergide sergilenen eserleriň many-mazmunynda eserlerde sagdyn durmuş ýörelgesi teswirlenýär.
Türkmenistanyň halk suratkeşleri Ýewgeniýa Adamowanyň “Ýaraly oglunyň düşeginiň ýanynda”, Ýakup Annanurowyň “Çaga lukmany”, “Enelik”, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgärleri Nyýazmyrat Dowodowyň, “Oba keselhanasynda”,
“Lukman Şahalyýewiň portreti”, “Şepagat uýasy”, Toýmämmet Esenmämmedowyň “Lukmanlar çopanlaryň arasynda”, suratkeşler Juma Hudaýgulyýewiň “Oba sportsmenleri”, “Unaş”, Jumadurdy Bekdurdyýewiň “Ajaýyp gün” atly nakgaş eserlerindäki görnüşler sagdynlygyň, berk bedenliligiň, adam erkiniň, güýç çeşmesiniň esasyny düzüp, tomaşaçylary özüne çekýär.Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Toýmämmet Esenmämmedow „Lukmanlar çopanlaryň arasynda“ diýen eserinde öz gahrymanlarynyň üsti bilen Garagum çölüniň jümmüşinde ýerleşen çopan goşuna lukmanlaryň baryşlaryny görkezen bolsa, Jumadurdy Bekdurdyýew “Ajaýyp gün” atly eserinde başlary asman bilen bäsleşip duran agaçlaryň saýasynda adamlaryň dynç alýan pursatlaryny şekillendiripdir. Ýaşyl baglaryň astynda, ýumşak otlaryň üstünde top oýnaýan, gezelenç edýän, kitap okaýan ýaşlaryň üsti bilen awtor dynç alşyň özenini düzüpdir. Şeýle-de, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Gennadiý Babikowyň, Ýewgeniý Grişiniň, Abdulaly Nagiýewiň naz-nygmatly natýurmortlary, Türkmenistanyň halk suratkeşi Ýarly Baýramowyň “Keýigokara”, Tamara Kiselýowanyň “Jasmin gülleri”, “Naryň güllemegi” atly ajaýyp peýzažlary serginiň ynsan saglygy baradaky mazmunyny has-da çuňlaşdyrýar.
Tutuş süňňünden ruhubelentlik, sagdyn ýaşaýyş durmuş eriş-argaç bolup geçýän bu sergini synlan her bir tomaşaçynyň ýurdumyzyň sagdyn durmuş ýörelgesi, saglyk ýörişleri, sport ýaryşlary, ýaşlaryň sagdyn ruhly, ruhubelent, maksada okgunly, giň dünýägaraýyşlylygy barada giňişleýin düşünje almaga doly mümkinçiligi bolar.