,, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly'' mynasybetli geçirilen tegelek stol ýazgysy


,, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly'' mynasybetli geçirilen tegelek stol ýazgysyTürkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde tegelek stol ýazgysy geçirildi. Ýazga Aşgabat şäher kömekçi mekdebiniň mugallymy, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň işjeň agzasy Ogulgerek Annasaparowa, Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň baş hünärmeni Aýgül Bekmiýewa gatnaşdylar. Gepleşigi “Miras” teleradioýaýlymynyň redaktory Çynar Şammyýewa alyp bardy. Gepleşik “Miras” teleradioýaýlymy tarapyndan ýazgy edildi. Gepleşikde muzeý işiniň wezipesi ýurdumyzda milli ruhy galkynyşy güýçlendirmäge, ata-babalarymyzyň gymmatly mirasyny dikeltmäge, gorap saklamaga we geljekki nesillere ýetirmäge, milli medeniýetini we sungatyny yzygiderli ösdürmek dogrusynda, türkmen taryhynyň gadymylygy hakynda söhbet edildi.

Gepleşige gatnaşan myhmanlar döredip berýän ähli mümkinçilikleri üçin Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, il-ýurt bähbitli işleriniň rowaçlyklara beslenmegini arzuw etdiler.